Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134395
Aanvang-sluiting 19-12-2006 19:30 - 19-12-2006 20:30
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 19 december 2006 in vergaderzaal 1 van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.30 uur. Het doel van deze vergadering is het afdoen van ingekomen stukken, hamerstukken en stukken ter kennisneming. De stukken, die u nog niet eerder zijn toegezonden, treft u bijgaand aan.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Er is bericht van verhindering van de dames Rusinovic en Versluis en van de heren Bruggeman, Pols en Hoogerduijn. Mevrouw Y. van den Berg en de heer Vermeulen komen later.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
Mevrouw Ruisch wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Drechtraad.

3

min
Besluit
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit
Wethouder Kamsteeg herinnert de raad aan de raadsinformatiebrief van afgelopen augustus over het aanvragen van de zgn. Pechtold-gelden. Op korte termijn komt er een uitgewerkt voorstel m.b.t. besteding van de middelen. Desgevraagd stemt de raad ermee in dat na de Kerst alvast een begin wordt gemaakt met besteding van de gelden.

Ingekomen stuk onder c: op verzoek van de fractie van ECO-Dordt wordt de informatie over het aanvullend onderzoek te zijner tijd naar de raad gestuurd.
Ingekomen stuk onder d: de fractie van de VSP dankt voor het antwoord en wacht de reactie verder af.
Ingekomen stuk onder i: op verzoek van de fracties van B.V.DORDT, VSP en ECO-Dordt wordt de inhoud betrokken bij de behandeling van de voorstellen over de Sportboulevard.
Ingekomen stuk onder m/11 (Trees for Travel): op verzoek van de fractie van D66 opnemen in de agendavoorraad en bespreken in de Agendacommissie.

Hamerstukken

5

min
Besluit
Met algemene stemmen vastgesteld. De fractie van B.V.DORDT legt een stemverklaring af, waarin wordt aangegeven dat tijdelijke huisvesting bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de hoofdvestiging moet worden gesitueerd.

6

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

9

10

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

12

13

14

min
Besluit
De fracties van B.V. DORDT, GroenLinks, D66, VSP en ECO-Dordt geven aan, tegen het voorstel te zijn omdat zij zich niet kunnen verenigen met met bebouwing van het gebied. De raad stemt in met het voorstel met de aantekening dat de eerder genoemde fracties geacht worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

15

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel. De fractie van B.V. DORDT legt een stemverklaring af, waarin wordt aangegeven dat uitvoering van de consequenties van de evaluatie door het college voorbarig wordt geacht.

16

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

17

min
Besluit
De fracties van B.V. DORDT en VSP uiten bedenkingen tegen de Allonge. Zij vinden de risico's te groot, te omstandigheden te onzeker en betwijfelen of voldoende rekening wordt gehouden met de uitkomsten van het Rekenkamerrapport 'Dordtse Dromen'. Met uitzondering van deze fracties besluit de raad geen wensen of bedenkingen te uiten aangaande de Allonge en het gevraagde krediet beschikbaar te stellen.

18

min
Besluit
De fractie van ECO-Dordt legt een stemverklaring af, waarin wordt aangegeven dat de fractie niet instemt met het uitgangspunt: rood voor groen, en derhalve niet akkoord kan gaan met het voorstel. Met uitzondering van de fractie van ECO-Dordt gesluit de raad geen wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien van de voorgenomen overeenkomst.

19

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

20

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

21

22

min
Besluit
De fracties van VVD, B.V.DORDT, ECO-Dordt, GroenLinks en VSP leggen stemverklaringen af, waarin zij aangeven dat zij akkoord gaan met het financiële deel van de rapportage, maar de afwijkingen inhoudelijk nog willen bespreken bij de vaststelling van het jaarverslag. Met name incidentele meevallers hadden eerder moeten worden gemeld. De fractie van GroenLinks wenst met name een betere verklaring voor de afwijkingen bij de bijzondere bijstand.
Het voorstel van het presidium ten aanzien van het product Algemeen bestuur wordt met algemene stemmen aanvaard. Met deze aantekeningen wordt de 9-maandsrapportage vastgesteld.

Stukken ter kennisname

23

24

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

25

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

26

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

27

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

28

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

Tenslotte

29

min
Besluit
De heer Van Dongen vraagt wanneer de raad de toegezegde informatie over de toekomst van gebouw De Holland tegemoet kan zien. Wethouder Spigt zegt namens zijn collega Van den Oever een schriftelijk antwoord op de vraag toe.
De heer Sleeking vraagt wanneer de raad de toegezegde informatie over de exploitatie van de City-lounge tegemoet kan zien. De voorzitter zegt toe dat dit nog voor de opening zal geschieden.
Mevrouw Lambrechts roept alle aanwezigen op a.s. zaterdag te stemmen op Holster!
* De tussen haakjes geplaatste nummers refereren aan de volgnummers op de groslijst De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 13 december 2006 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 18 december 2006 10.00 uur tot dinsdag 19 december 2006 16.30 uur.