Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134297
Aanvang-sluiting 14-11-2006 20:00 - 14-11-2006 21:00
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD voor de behandeling van het Meerjarenbeleidsprogramma Dordrecht 2006-2010, de Begroting 2007 en de Meerjarenbegroting 2007-2010, die op dinsdag 14 november 2006 in de raadszaal van het stadhuis zal worden gehouden, aanvang 20.00 uur.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Er zijn geen berichten van verhinderingen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

3

min
Besluit
De notulen van 12 september en 3 oktober worden ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit
De heer J. Brand is benoemd tot onafhankelijk lid van de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften met 38 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 blanco stemmen.

5

min
Besluit
De heer J.F.M. Borsten is benoemd als lid van de Adviescommissie met 37 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 blanco stemmen.
Mevrouw I.C. Elias is benoemd als plv. lid van de Agendacommissie met 38 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 blanco stemmen.
De heer J.C. Rakhorst is benoemd als lid van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil met 39 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 blanco stemmen.

6

min
Besluit
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel tot het intrekken van het raadsbesluit verlenging concessie SVD.

7

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor de “Vernieuwing en professionalisering ICT”

8

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de beveiliging van de Krabbepolder.

9

min
Besluit
De heer H.J. Tazelaar legt namens de fractie van de VSP een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat de fractie tegen dit kredietvoorstel is. De raad stemt in met het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de opslag van Schouwburg Kunstmin, met de aantekening dat de VSP wordt geacht tegen te hebben gestemd.

10

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met de jaarrekening 2005, de begroting 2007 en de meerjarenbegroting 2008-2011 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch.

11

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het afsluiten van de grondexploitatie Vissersdijk Oost en het
beschikbaar stellen van een krediet.

12

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met de deelname aan het project “Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal”.

13

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over het ontwerp-bestemmingsplan “Schil-Oost” voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de aanpassing van de beleidsregels Evenementen Subsidieverordening Dordrecht voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de voortgangsrapportage revitalisering Zeehavengebied
voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de plaatsing van Voorstraat 463 op de gemeentelijke momumentenlijst voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over het overzicht transacties 2005 van het Grondbedrijf
voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit
De raad neemt de raadsinfomatiebrief over de evaluatie "camaratoezicht stationsgebied" voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over herijking wijkgericht werken voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit
De voorzitter deelt mee dat de raadsleden de volgende zaken op hun tafel aantreffen:
het griffiebericht; een brief van college over de aanschaf van spaarlampen in relatie tot preventieve maatregelen tot energiebesparing; de startnotitie risicobeheersing grote projecten;
een uitnodiging met antwoordformulier voor deelname aan een bijeenkomst over de invoering van het Shared Service Center op 29 november a.s. en een antwoordformulier voor deelname aan de bijeenkomst van de Drechtraad op woensdag 6 december.
Brief j: op verzoek van de fractie van B.V. DORDT wordt de brief doorgeleid naar de Adviescommissie.
Brieven y,z , aa en ac: op verzoek van de fractie van B.V. DORDT worden de afschriften van het antwoord gestuurd naar de Adviescommissie.
Brief ag en am: op verzoek van de fracties van B.V. DORDT en de VSP wordt een afschrift van het antwoord gestuurd naar de Adviescommissie.
Brieven ai en aj: op verzoek van de fractie van de VSP worden de afschriften van het antwoord gestuurd naar de Adviescommissie


Stukken ter kennisname

21

min
Besluit
De heer P.H. Sleeking legt namens de fractie van B.V. DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie niet instemt met het voorstel. Dit omdat via een hap na hap methode nu toch eigenlijk gewoon buitenstad vorm wordt gegeven en er genoeg andere bouwlocaties beschikbaar zijn.
Mevrouw M.C. Ruisch legt namens de fractie van GroenLinks een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat de fractie ontevreden is over de gang van zaken, mede omdat er eerder is toegezegd dat er discussie zou worden gevoerd over de inzet van het buitengebied voor woningbouw. De fractie zal tegen het voorstel stemmen.
Mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij legt namens de fractie van de VSP een stemverklaring af, waarin zij aandacht besteed aan de wijze waarop met de bewoners van het betreffende gebied is gecommuniceerd. De fractie zal tegen het voorstel stemmen.
Mevrouw K.J. Schellekens-van der Meijde legt namens de fractie van ECO-Dordt een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat de fractie zich aansluit bij de woordvoering van GroenLinks op dit punt en tegen het voorstel zal stemmen.
De raad stemt in met het voorstel tot het vestigen van voorkeursrecht op het gebied Zuidpolder, met de aantekening dat de fractie van B.V. DORDT, GroenLinks, EC0-Dordt en de VSP worden geacht tegen te hebben gestemd.

22

min
Besluit
De heer P.H. Sleeking legt namens de fractie van B.V. DORDT stemverklaringen af, waarin hij aangeeft dat de fractie zowel het MJP als de programmabegroting en de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan neemt.
Mevrouw de N. de Smoker- van Andel legt namens de fractie van ECO-Dordt stemverklaringen af, waarin zij aangeeft dat de fractie het MJP voor kennisgeving aan neemt en met begroting kan instemmen met uitzondering van de riool- en afvalstoffenheffing.
De heer H.J. Tazelaar legt een stemverklaring af namens de fractie van de VSP,waarin hij aangeeft dat de fractie zowel het MJP als de programmabegroting en de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan neemt.
De heer H.J. Mostert legt namens de fractie van de ChristenUnie/SGP een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat de fractie instemt met het MJP en begroting met het bekende voorbehoud,

Het MJP wordt vastgesteld, met de aantekening dat de fracties van B.V.DORDT, ECO-Dordt en de VSP worden geacht tegen te hebben gestemd en met het bekende voorhoud van de fractie van ChristenUnie/SGP.
De programmabegroting en meerjarenbegroting worden inclusief het aangenomen amendement vastgesteld, met de aantekening dat de fracties van B.V. DORDT en de VSP worden geacht te hebben tegen gestemd, de fractie van ECO-Dordt op het punt van de riool-en afvalstoffeheffing tegen de begroting is en de fractie van de ChristenUnie/SGP het gebruikelijke voorbehoud maakt.
De raad stemt unaniem in met het verwerken van de intensiveringen (nieuw beleid) en de dekkingsvoorstellen in de begroting 2007 en het vaststellen en autoriseren van de routine-investeringen.

23

min
Besluit
In de Algemene beschouwing van de heer H.S. Weidema namens de fractie van de PvdA kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: het ontwikkelen van de integrale visie op de acties die lopen voor het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de binnenstad, wonen voor de laagste inkomensgroepen, oplossingen voor grote gezinnen met een meervoudigde problematiek, de wijkeconomie, de wijkmarkten, het opzetten van een ondernemersfonds,huiselijk geweld en de opvang voor vrouwen, duurzaam wonen en het instellen van een duurzaamheidsprijs, emancipatie en vergoten arbeidsparticipatie onder allochtone vrouwen, sociaal beleid voor de werkende armen, evaluatie van de nota Dordt 4U2.

De fractie van de PvdA dient tijdens de algemene beschouwingen de volgende moties in:
Motie integrale beleidsvisie binnenstad (motie 6), waarin het college wordt opgeroepen om in het voorjaar van 2007 met een integrale beleidsvisie op de binnenstad te komen, waarin alle facetten van het werken, wonen, ondernemen en recreëren aan de orde komen. Deze motie is ondertekend door alle leden van de fractie.
Motie emancipatie (motie 7), waarin het college wordt verzocht uiterlijk in 2007 voorzieningen/activiteiten te ontplooien die zich richten op het verhogen van de arbeidsparticipatie van de allochtone vrouwen, waarbij het streven dient te zijn de geconstateerde achterstand in 2009 te halveren. Deze motie is ondertekend door alle leden van de fractie.
min
Motie(s)
Titel: M6 Motie integrale beleidsvisie binnenstad
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: M6 Motie integrale beleidsvisie binnenstad. Het college wordt opgeroepen om in het voorjaar van 2007 met een integrale beleidsvisie op de binnenstad te komen, waarin alle facetten van het werken, wonen, ondernemen en recreëren aan de orde komen.
Motie M6 Motie integrale beleidsvisie binnenstad.pdf
Titel: M7 Motie emancipatie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: M7 Motie emancipatie. Het college wordt verzocht uiterlijk in 2007 voorzieningen/activiteiten te ontplooien die zich richten op het verhogen van de arbeidsparticipatie van de allochtone vrouwen, waarbij het streven dient te zijn de geconstateerde achterstand in 2009 te halveren.
Motie M7 Motie emancipatie.pdf

24

min
Besluit
In de Algemene beschouwing van de mevrouw Y.A.J. van den Berg-Pupovic namens de fractie van GroenLinks kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: daadkracht van het bestuur, creëren van voorzieningen voor dak- en thuislozen, de situatie in het Achterom, de Drechtpas, natuurontwikkeling en het strategisch groenproject, luchtkwaliteit, de brede discussie over de invulling van de Zuidpolder, het fietsbeleid, duurzaam beleggen, de rol van de burgemeester bij het verbeteren van onderlinge verhoudingen tussen verschillende groepen in de binnenstad, een integrale visie voor de ontwikkeling van de binnenstad,een participatie van burgers en organsiatie bij beleids-ontwikkeling en uitvoering.
Na haar algemene beschouwing biedt zij wethouder Albayrak een meetlat aan, waar zij al het beleid aan kan toetsen.
Motie realisatie hostel (motie 8), waarin het colllege wordt opgedragen met concrete voorstellen te komen aangaand een locatie voor de noodzakelijke opvang vóór of uiterlijk op 1 april 2007 en voor de winter een tijdelijke voorziening te treffen. De motie is ondertekend door leden van de fractie en mede-ondertekend door de fracties van ECO-Dordt en D66.
Motie duurzaam beleggen (motie 9), waarin het college wordt verzocht om afhankelijk van de
mogelijkheden in haar jaarplan volgend uit het teasurystatuut te beleggen in duurzame fondsen.De motie is ondertekend door de dames M.C. Ruisch en Y.A.J. van den Berg-Pupovic van de fractie van GroenLinks en is mede-ondertekend door de fracties van D66 en ECO-Dordt.
Motie aanpak Visie Binnenstad (motie 10), waarin het college wordt verzocht in samenspraak met de belanghebbenden een visie op de binnenstad te formuleren en te realiseren.
min
Motie(s)
Titel: M10 Motie aanpak visie binnenstad
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: M10 Motie aanpak visie binnenstad. Het college wordt verzocht in samenspraak met de belanghebbenden een visie op de binnenstad te formuleren en te realiseren.
Motie M10 Motie aanpak visie binnenstad.pdf
Titel: M8 Motie realisatie hostel
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: M8 Motie realisatie hostel. Het colllege wordt opgedragen met concrete voorstellen te komen aangaand een locatie voor de noodzakelijke opvang vóór of uiterlijk op 1 april 2007 en voor de winter een tijdelijke voorziening te treffen.
Motie M8 Motie realisatie hostel.pdf
Titel: M9 Motie duurzaam beleggen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M9 Motie duurzaam beleggen. Het college wordt verzocht om afhankelijk van de mogelijkheden in haar jaarplan volgend uit het teasurystatuut te beleggen in duurzame fondsen.
Motie M9 Motie duurzaam beleggen.pdf

25

min
Besluit
In de Algemene beschouwing van de de heer D. Pols namens de fractie van de VVD kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: het gevoel van veiligheid van de Dordtse burger, voorkomen van het ontstaan van nieuwe probleemwijken, inzet stadswachten voor het innen van bestuurlijke boetes, in investeren in sportverenigingen, daadkracht en handelingsbereidheid van college en ambtenaren, brede inzet op werkeloosheidsbestijding ook voor 45-plussers, het werkgeversservicepunt, vermindering van regelgeving voor ondernemers, verlaging kosten voor ondernemers, bereikbaarheid van de industriegebieden, aanpassing van het kruispunt A16/N3 en het Glazenplein, de bouw en in gebruikname van parkeergarages, gebruik van dividenden voor het oplossen van problemen in de begroting.
De fractie van de VVD dient de volgende motie in:
Motie(zaal-)sportaccomodatie (motie 11), waarin aan het college wordt verzocht om de eerder toegezegde nota(zaal)accomodatie in het eerste kwartaal 2007 aan de raad aan te bieden om zodoende meer duidelijkheid te verschaffen aan de Dordtse sportverenigingen.
min
Motie(s)
Titel: M11 Motie sportaccomodaties
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M11 Motie sportaccomodaties. Het college wordt verzocht om de eerder toegezegde nota(zaal)accomodatie in het eerste kwartaal 2007 aan de raad aan te bieden om zodoende meer duidelijkheid te verschaffen aan de Dordtse sportverenigingen.
Motie M11 Motie sportaccomodaties.pdf

26

min
Besluit
In de Algemene beschouwing van de heer H.J Tazelaar namens de fractie van de VSP kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: het hanteren van frontlijnsturing op het terrein van veiligheid, vandalisme, inzet op daklozen en overlastveroorzakers, verbetering voetpad bij de Octantflat, levensbestendig bouwen, verpaupering van de binnenstad, werkeloosheidsprobleem onder 45-plussers, bouwen in de Zuidpolder, de ouderenuitgaansbus, het oversteekprobleem voor rolstoelers bij de kruising Dubbelsteynlaan Oost- Haaswijkweg Oost, de gevolgen van de WMO, het ontbreken van mijlpalenplanningen en de huisvesting van theater- en filmfaciliteiten en communicatie met de burger.

De fractie van de VSP dient tijdens de algemene beschouwingen de volgende motie in:
Motie actieplan werkgelegenheid ouderen (motie 12), waarin aan het college verzocht een actieplan te maken voor het verbeteren van de werkgelegenheid, scholing en reïntegratie van senioren;dit plan binnen 3 maanden ter beoordeling aan de raad voor te leggen en aan te geven hoe het Leerpark hierbij een rol kan spelen. De motie is ondertekend door gehele fractie van de VSP en mede ondetekend door de fractie van D66.
min
Amendement(en)
Titel: A2 Amendement: Uitvoering verbetering voetpad Octant
Status: Aangenomen
Indieners: A2 Amendement: Uitvoering verbetering voetpad Octant, Indieners:Tazelaar, H.J. , Wemmers-Wanrooij, mw. S.M.,
Zie amendement document
min
Motie(s)
Titel: M12 Motie reïntegratie ouderen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M12 Motie reïntegratie ouderen.
Motie M12 Motie reïntegratie ouderen.pdf

27

min
Besluit
In de Algemene beschouwing van de heer W. van der Kruijff namens de fractie van het CDA kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: Wat vinden we terug van onze eigen visie in het MJP, het gebruik van indicatoren bij beoordeling van het college, normen voor inburgering, beleid voor opsporing en verwijdering van wietkwekerijen, aanpak growshops, aanpak vandalisme, drankgebruik onder jongeren, overbewoning, de uitvoering van de grote projecten en de uitgaven voor cultuur.

28

min
Besluit
In de Algemene beschouwing van mevrouw N. de Smoker-Andel namens de fractie van ECO-Dordt kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: het effect van palt-afspraken, de sociale woningbouw, wijkwinkelcentra, kansen voor Kunstmin, keuze voor dak- en thuislozen, het digitaal netwerk, alcoholgebruik onder jongeren, het milieu, aandacht voor de bewoners van het buitengebied, de grondwateraanpak, de wijze van begroten, manier van besluitvorming voor financiële besluiten en de omgang met het gemeentelijk bezit.
De fractie van ECO-Dordt dient bij de algemene beschouwingen de volgende moties en amendementen in:
Motie behoeftepeiling theater (motie 13), waarin aan de raad wordt gevraagd uit te spreken het wenselijk te vinden dat het college middels het Sociaal Geografisch Bureau een onderzoek uitvoert naar de mening van de Dordtse burgers inzake de theaterdiscussie. Deze motie is ondertekend door de gehele fractie van ECO-Dordt.
Motie alcoholgebruik jeugd (motie 14), waarin het college wordt opgeroepen om op basis van door het college geformuleerde uitgangspunten met de raad in het heer eerste kwartaal van 2007 in consultatiekamer van gedachten te wisselen om te komen tot kaders voor een gerichte aanpak. De motie is ondertekend door de dames N.de Smoker van Andel(ECO-Dordt)en Y.A.J. van den Berg(GroenLinks)en de heer J.J.W. van Dongen(D66)
Motie verkeersplan buitengebied (motie 15), waarin het college wordt gevraagd te onderzoeken welke verkeersmaatregelen in aanmerking komen om de leefbaarheid te verbeteren en de raad hiertoe in het eerste kwartaal van 2007 een voorstel voor te leggen ter besluitvorming. De motie is ondertekend door de gehele fractie van ECO-Dordt.
Motie egalisatiefondsen (motie 16), waarin het college wordt gevraagd de riool-en afvalstoffen-egalisatiefondsen niet op te heffen, maar aan te wenden om de komende kostenstijgingen te temperen en zodoende de burger te ontlasten. Deze motie is ondertekend door de gehele fractie van ECO-Dordt en mevrouw Y.A.J.van den Berg-Pupovic(GroenLinks)
Amendement wijkeconomie (amendement 1), waarin aan de raad wordt gevraagd te besluiten in de programmabegroting de volgende tekst op bladzijde 67 toe te voegen "Voor de wijkeconomie wordt per wijk een sociaal economische kaart gemaakt, aan de hand waarvan een actieplan wordt gemaakt. Daarin staat welke actie in welke wijk plaatsvindt en de prioritering ervan". Dit amendement is ondertekend door de dames N.de Smoker van Andel(ECO-Dordt) en Y.A.J. van den Berg (GroenLinks)en de heer J.J.W. van Dongen (D66).
min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement wijkeconomie
Status: Verworpen
Indieners: A1 Amendement wijkeconomie
A1 Amendement wijkeconomie.pdf
min
Motie(s)
Titel: M13 Motie behoeftepeiling theater
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: M13 Motie behoeftepeiling theater. De raad wordt gevraagd uit te spreken het wenselijk te vinden dat het college middels het Sociaal Geografisch Bureau een onderzoek uitvoert naar de mening van de Dordtse burgers inzake de theaterdiscussie.
Motie M13 Motie behoeftepeiling theater.pdf
Titel: M14 Motie alcoholgebruik jeugd
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M14 Motie alcoholgebruik jeugd. Het college wordt opgeroepen om op basis van door het college geformuleerde uitgangspunten met de raad in het heer eerste kwartaal van 2007 in consultatiekamer van gedachten te wisselen om te komen tot kaders voor een gerichte aanpak.
Motie M14 Motie alcoholgebruik jeugd.pdf
Stand van zaken:
In de startnotitie lokaal gezondheidbeleid (groslijst 345) wordt aspecifiek aandacht besteed aan preventie bij jeugd behandeld. Voorstel college afvoeren. 08-04-2008: Agendacommissie heeft besloten het punt te handhaven is opgenomen als speerpunt van het in oktober vastgestelde gezondheidsbeleid 2008-2010. Het college neemt op 16/12/08 een besluit over de aanpak en legt dat vervolgens voor aan de raad. Voorstel: afvoeren Agendacommssie heeft besloten de motie als afgehandeld te beschouwen.
Titel: M15 Motie verkeersplan buitengebied
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: M15 Motie verkeersplan buitengebied. Het college wordt gevraagd te onderzoeken welke verkeersmaatregelen in aanmerking komen om de leefbaarheid te verbeteren en de raad hiertoe in het eerste kwartaal van 2007 een voorstel voor te leggen ter besluitvorming.
Motie M15 Motie verkeersplan buitengebied.pdf
Titel: M16 Motie egalisatiefondsen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: M16 Motie egalisatiefondsen. Het college wordt gevraagd de riool-en afvalstoffen-egalisatiefondsen niet op te heffen, maar aan te wenden om de komende kostenstijgingen te temperen en zodoende de burger te ontlasten.
Motie M16 Motie egalisatiefondsen.pdf
Titel: M16A Motie egalisatiefondsen, versie 2
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: M16A Motie egalisatiefondsen, versie 2. Aan de raad wordt gevraagd zich uit te spreken de vrij aanwendbare bedragen uit de riool- en afvalstoffenegalisatiefondsen niet aan te wenden om de financiële exploitatie sluitend te maken maar om de komende kostenstijgingen te temperen en zodoende de burger te ontlasten.Verder wordt aan het college verzocht aldus te handelen.
Motie M16A Motie egalisatiefondsen, versie 2.pdf
Titel: M18 Motie Wijkeconomie
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M18 Motie Wijkeconomie. Het college wordt verzocht de sociaal-economische wijkkaarten met actieplan ter consultering aan de raad aan te bieden, zodat de raad mogelijk onderdelen kan afwegen bij de kadernota 2008.
Motie M18 Motie Wijkeconomie.pdf
Stand van zaken:
De Motie heeft geleid tot het plan Werken aan Wijkeconomie dat in februari 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld. Voorstel: afvoeren.

29

min
Besluit
In de Algemene beschouwing van de heer H. Mostert namens de fractie van deChristenUnie/SGP kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: het wegzakken vande normen en waarde discussie, de hoogte van de lokale belastingen, de hoogte van de Enecodividenden en de hoogte van de energieprijzen, de Economische Adviesraad, verhogen koopkracht voor degenen die aan de kant staan, het regionale kantorenbeleid, ontsluiting van de industriegebieden, bomen in de binnenstad en 19e eeuwse schil, inzet bestuurlijke boete tegen vuil op straat, stikstofreductie, geluidsoverlast bij evenementen, de invoering van de WMO, stageplekken voor mensen op onderwijsniveau 1 en 2.

30

min
Besluit
In de Algemene beschouwing van de heer J.J.W. van Dongen namens de fractie van D66 kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de onzichtebare netwerken in de stad, frontlijnsturing op het gebied van veiligheid, stadswachten en de inzet bij het opleggen van bestuurlijke boetes, opvang slachtoffers van huiselijk geweld, werkeloosheid onder 45+-plussers, economische kansenzones, overkapping van de A16, "trees for travel", de regierol van de gemeente,opzetten van een topsportschool
De fractie van D66 dient tijdens de algemene beschouwingen de volgende moties in:
Motie huiselijk geweld, waarin aan het college wordt verzocht in de begroting 2007 éénmalig € 150.000 ter beschikking te stellen in het kader van de bestrijding van het huiselijk geweld. De motie is ondertekend de heer J.J.W. van Dongen (D66) en de dames N. de Smoker-van Andel(ECO-Dordt) en Y.A.J. van den Berg-Pupovic.
min
Motie(s)
Titel: M17 Motie huiselijk geweld
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M17 Motie huiselijk geweld. Het college wordt verzocht in de begroting 2007 éénmalig € 150.000 ter beschikking te stellen in het kader van de bestrijding van het huiselijk geweld.
Motie M17 Motie huiselijk geweld.pdf
Titel: M18 Motie wijkeconomie
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In de motie wordt het college verzocht de sociaal-economische wijkkaarten met actieplan ter consultering aan de raad aan te bieden, zodat de raad mogelijk onderdelen kan afwegen bij de kadernota 2008.
Motie M18 Motie Wijkeconomie.pdf
Stand van zaken:
De motie heeft geleid tot het plan Werken aan Wijkeconomie dat op 5 februari 2008 door de raad is vastgesteld.

31

min
Besluit
In zijn beantwoording geeft de burgemeester aan dat er een dalende trend is in het aantal aangiften, diefstallen, bedreigingen en mishandelingen. Hij maakt zich echter net als meerdere raadsleden zorgen over het toenemend aantal vernielingen, in het bijzonder van bushokjes. Er zijn geen extra probleemwijken bijgekomen. Op maandag 20 december zal het Achterom worden schoongemaakt.
De burgemeester zegt een rapportage toe waarin zal worden ingegegaan op de vraag hoe de groep dak-en thuislozen die zich bevinden in de panden aan het Achterom kan worden geholpen.
Hij zou graag met de raad spreken over de mogelijkheden die er zijn of zouden moeten komen om growshops aan te pakken. Ten aanzien van de verhaal van de kosten voor het opruimen van wietkwekerijen geeft hij dat hij zelf voorstander is van conservatoir beslag. Deze mogelijkheid bestaat echter wettelijk nog niet. Stadswachten zullen zodanig worden opgeleid dat zij in staat zijn de bestuurlijke boete te innen.


32

min
Besluit
Wethouder D.A. van Steensel gaat in zijn beantwoording in op de financiën, Eneco, vroegtijdig schoolverlaten, milieu en rioolzaken, waarbij hij aangeeft hoe het college de over deze onderwerpen ingediende moties beoordeelt.
Motie 16: De in de motie genoemde egalisatiefondsen worden niet opgeheven. Hiermee wordt dus voldaan aan de wens van ECO-Dordt.
Motie 5: De precariobelasting wordt gebruikt als beleidsinstrument om het gebruik van de openbare ruimte te reguleren. De lasten wegen dan ook niet tegen de baten op.
De wethouder geeft aan met de Adviescommissie verder te willen praten over de inzet van het instrument precariobelasting.
De wethouder zegt toe dat de brieven van en aan de Raad van Bestuur van Eneco over de dividenden, hoogte energietarieven en de salarissen van de top, via de griffie, vertrouwelijk aan raad beschikbaar worden gesteld.
Motie 3: de wethouder zegt toe in de overleggen met de scholen speciaal aandacht te besteden aan het probleem van het vinden van stageplaatsen. Hierbij zal ook de vraag aan de orde komen welke rol de gemeente daarin kan hebben, zonder uit het oog te veliezen dat de gemeente niet verantwoordelijk is.
De wethouder geeft aan dat hij er voorstander van is in februari/maart uitgebreid over vroegtijdig schoolverlaten te spreken, waarbij dan ook het veld aanwezig zou moeten zijn.
De wethouder zegt toe dat het verslag van de tweede visitatieronde Leerpark aan de raad wordt gezonden.
motie 9: De wethouder geeft dat het college aan de slag gaat met duurzaam beleggen.
min
Toezegging(en)
Toezegger: D.A. van Steensel
Datum gepland: 10-10-2010
Datum gereed: 03-02-2009
Wethouder van Steensel zegt toe in de Adviescie. een toelichting te komen geven op de precariorechten en de heffing daarvan.
Stand van zaken:
20/06/2007 Opgenomen op lijst nog in te plannen presentatie's. /In presentatie heeft plaatsgevonden op 27/05/2008. voorstel:afvoeren
Toezegger: D.A. van Steensel
Datum gepland: 04-09-2008
Datum gereed: 04-09-2008
Wethouder van Steensel zegt toe het rapport over de visitatie over vroegtijdig schoolverlaten naar de raad te sturen.

33

min
Besluit
Wethouder J.W. Spigt beantwoordt de aan hem gestelde vragen, gaat in op de gemaakte opmerkingen en en geeft aan hoe het college de binnen zijn portefeuille vallende, ingediende moties heeft beoordeeld.
Motie 12: de wethouder geeft het college zich kan vinden in de strekking van de motie. Tegen de in de motie genoemde termijn zijn bezwaren. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden in de keten. De wethouder kan dan ook niet garanderen dat het binnen deze termijn lukt. Hij zal het plan van aanpak zodra het beschikbaar is aan de raad aanbieden.
De wethouder zegt toe dat de door hem genoemde cijfers ten aanzien van het gebruik van het SMS kinderfonds aan de raad worden gezonden.
Motie 7: Het college neemt de motie niet over op het gebied van de constateringen. Moet bekeken worden in realisatie tot de integratiemonitor. Wil verder kijken hoe inburgering via deze lijn verder kan worden versterkt.
Moties 6 en 10: de wethouder geeft aan dat de binnenstad snel en adequaat moet worden aangepakt. De samenhang tussen de verschillende beleidsapecten moet wel goed in beeld komen, maar een nieuwe beleidsvisie is hiervoor niet nodig.
Ten aanzien van het project Achterom/Bagijnhof geeft de wethouder aan na de uitspraak van de Raad van State, die wordt verwacht in januari 2007, verder te gaan met de planvorming. Eind november verschijnt er een second opinion over de Sportboulevard.
Motie 13: Het college heeft geen behoefte aan een nieuwe behoeftenpeiling.
Over de Drechtstedenpas zal in de zomer 2007 worden gesproken.

34

min
Besluit
Wethouder F.J van den Oever beantwoordt de aan hem gestelde vragen, gaat in op de gemaakte opmerkingen en geeft aan hoe het college de binnen zijn portefeuille vallende, ingediende moties heeft beoordeeld.
Bij de beoordeling van al de ingediende claims zijn de claims voor de aanpassing van het voetpad bij de Octantflat en versterking van de wijkeconomie niet gehonoreerd. In couleur locale straten wordt extra geïnvesteerd.
De wethouder zegt toe dat er in eerste helft van 2007 een nieuwe "nota wegen" aan de raad zal worden aangeboden. Verder zal er ook aangepast plan van aanpak wijkeconomie verschijnen, waarin ook de motie groeibriljant is verwerkt.
Motie 2: Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het vergroten van het aantal open rolluiken in de binnenstad. Het college adviseert motie 2 dan ook aan te houden tot het moment dat hier meer resultaten van het huidige beleid zichtbaar zijn.
Motie 4: Er is goed en constuctieof verleg met Arriva. Hierbij kijkt Arriva nog eens naar de dienstregeling en hier zit duidelijk ruimte in. Het college ontraadt deze motie.
Het college deelt de uitgesproken bezorgdheid over de bereikbaarheid en wil best eerder beginnen met de herstructering van de kruisingen A16/N3 en Glazenplein/Mijlweg maar zijn hier afhankelijk van andere partijen, zoals het rijk.
Motie 15: De wethouder geeft dat er geen overeenstemming met het Waterschap is, maar dit niet de prioreit heeft omdat er verschillende verkeersmaatregelen zijn getroffen met betrekking tot de gemelde problemen.
De wethouder geeft ook nog een overzicht wanneer de verschillede parkeergarages gerealiseerd zullen zijn geeft aan dat de parkeergarage op de Riedijkshaven echt op zeer korte termijn zal opengaan.
min
Toezegging(en)
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 01-10-2007
Datum gereed: 12-02-2008
Wethouder van den Oever zegt toe alsnog de nota over wijkeconomie naar de raad te sturen.
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 31-03-2007
Datum gereed: 04-09-2008
Wethouder van den Oever zegt toe dat er een nota speeltoestellen in het eerste kwartaal van 2007 aan de raad zal worden aangeboden.
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 01-06-2007
Datum gereed: 05-10-2009
Wethouder van Oever zegt toe dat de nota wegen in de eerste helft van 2007 aan de raad zal worden aangeboden.
Stand van zaken:
Nota is in voorbereiding./Was in juli in MAO. Raadsinformatiebrief wordt in september verzonden. eerste kwartaal 2009, voorafgaand aan kadernota. Overeenstemming met alle betrokken partijen (waaronder het college). Bekeken in het licht van de kadernota 2010. Wegenplan wordt momenteel geschreven. Voorstel: Handhaven 23-06-2009. Op 5 oktober 2009 heeft de griffie het raadsvoostel Integraal Wegenbeheerprogramma ontvangen. Hiermee is voldaan aan de teozegging.

35

min
Besluit
Wethouder A.T. Kamsteeg beantwoordt de aan hem gestelde vragen, gaat in op de gemaakte opmerkingen en geeft aan hoe het college de binnen zijn portefeuille vallende, ingediende moties heeft beoordeeld.
De wethouder geeft aan dat er begin volgende uitsluitsel is over de aanbestedingsprocedure voor de WMO. In de discussie over de WMO die zeker op een later tijdstip zal volgen kan ook "De Hoop" worden worden meegenomen. Hij zegt toe met een notitie te komen voor wat betreft de gevolgen van de aanwezigheid van alle voorzieningen van de Hoop in Dordrecht. Motie 8: Er is op dit moment zeer constructief overleg met het zorgkantoor over het betalen van de kosten van een dergelijke voorziening. Hij ontraadt dan ook deze motie.
Motie 17: Het rijk geeft een bepaald bedrag voor dit beleid, dat wordt doorgesluisd naar "Blijf". Er zijn taken van Blijf overgenomen door anderen. Het vrijvallende budget kan worden gebruikt voor de nieuwe taken. Het college ontraadt deze motie.
Motie 1: Het college is van mening dat de taken waarvoor de belangenvereniging de subsidie kreeg er op zitten en verdere subsidiëring dan ook niet nodig is. De wethouder ontraadt deze motie.
Ten aanzien van de Zuidpolder geeft de wethouder aan dat deze locatie nodig is om na 2010 woningbouw in het duurdere segment mogelijk te maken om zo aan rijkseisen rondom woningbouw te kunnen voldoen.
min
Toezegging(en)
Toezegger: AT Kamsteeg
Datum gepland: 12-02-2008
Datum gereed: 12-02-2008
Wethouder Kamsteeg zegt de voorzieningen van de Hoop te betrekken bij de discussie over de omvang van de voorzieningen op het gebied van Maatsch. Opvang en verslaafdenzorg.

36

min
Besluit
Wethouder N. Albayrak beantwoordt de aan haar gestelde vragen, gaat in op de gemaakte opmerkingen en geeft aan hoe het college de binnen haar portefeuille vallende, ingediende moties heeft beoordeeld.
De wethouder zegt toe dat er begin 2007 een plan van aanpak komt over een leer-, werk- en leefinstituut voor jongeren met grote problemen.
De wethouder geeft aan dat het niet logisch lijkt een topsportschool in Dordrecht te beginnen. Zij zegt toe met cijfers te komen over het aantal kinderen dat hieraan zou kunnen deelnemen.
De wethouder geeft aan op 31 oktober met betrokken partijen overleg te hebben gehad over Vrieseplein. Zij zegt toe dat het verslag van dit overleg aan de raad wordt gezonden.
motie 11: de wethouder geeft aan dat er in begin 2007 een nota over sportaccomodaties zal verschijnen.
Motie 14 : de wethouder geeft aan deze motie te omarmen.
min
Toezegging(en)
Toezegger: J.H. Lagendijk
Datum gepland: 04-09-2008
Datum gereed: 04-09-2008
Wethouder Albayrak zegt een onderzoek toe m.b.t. een leerwerk en leefinstituut voor jongeren met grote problemen.

37

min
Besluit
De heer P.H. Sleeking geeft namens de fractie van B.V. DORDT aan dat de motie BVFP gelezen moet worden als niet ondertekend door mevrouw L.J.Kuhlemeier-Booij, omdat deze motie raakt aan haar positie binnen de belangvereniging.
In zijn woordvoering geeft hij aan aan dat zijn fractie al de door de fractie ingediende moties handhaaft. Verder maakt hij opmerkingen over het vergaderstelsel, het RIS, de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd.

38

min
Besluit
De heer H.S. Weidema geeft aan dat de fractie van de PvdA motie 10 intrekt en mede namens de fractie van ECO-Dordt, GroenLinks en D66 de Motie integrale beleidsvisie binnenstad (motie 10a) indient. In deze motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om in samenspraak met belanghebbenden in 2007 te komen met een integrale beleidsvisie op de binnenstad, waarin alle facetten van het werken, wonen, ondernemen en recreëren aan de orde komen.
Motie 7 wordt naar aanleiding van de toezegging vanuit het college ingetrokken.

39

min
Besluit
Mevrouw Y.A.J. van den Berg-Puopvic geeft namens de fractie van GroeLinks aan dat de fractie motie 10 intrekt en zoals door heer Weidema al is aangegeven motie 16a mede ondertekent. De motie 8 en 9 worden gehandhaafd.

40

min
Besluit
De heer D. Pols vraagt namens de fractie van de VVD nog hoe het nu precies zit met de realisatie van de parkeergarages en geeft aan dat het wel allemaal erg langzaam gaat. De motie over de sportaccomodaties wordt gehandhaafd.

41

min
Besluit
Na het antwoord van het college dient de heer H.J. Tazelaar een amendement Uitvoering verbetering voetpad Octant (amendement 2) in", waarin de raad wordt gevraagd te besluiten de begroting 2007 als volgt te wijzigen:.
a. Aan het Programma wonen en leefbaarheid, Thema beheer van de openbare
ruimte, wordt op p. 47, eerste alinea, na de tweede volzin de volgende tekst
toegevoegd:
'Verder nemen we de uitvoering van de verbetering van het voetpad tussen de
flats aan de Octant en het winkelcentrum Sterrenburg ter hand, waarbij we
kiezen voor een zo vlak mogelijke helling. ';
b. Hiervoor een bedrag van € 237.500,- op te nemen (zijnde de maximale,
geraamde kosten van voorkeursvariant 1.1., zoals omschreven in
bovengenoemde raadsinformatiebrief) en de financiële paragrafen en bijlagen
dienovereenkomstig te wijzigen;
2. Het college op te dragen mét een dekkingsvoorstel te komen, te dekken uit het surplus

42

min
Besluit
De heer W. van der Kruijff geeft namens de CDA-fractie aan dat de fractie met een notitie komt over hoe volgens deze fractie omgegaan zou moeten worden met wietkwekerijen. De notitie zou als basis kunnen dienen voor een dicussie in de Adviescommissie.
Verder geeft hij aan de fractie overweegt met art.40 vragen over taalbeheersing in relatie tot inburgering te komen.

43

min
Besluit
Mevrouw N. de Smoker-Andel geeft namens haar fractie aan dat amendement 1 wordt ingetrokken, onder gelijktijdige indiening van de motie wijkeconomie(motie 18). In deze motie wordt het college verzocht de sociaal-economische wijkkaarten met actieplan ter consultering aan de raad aan te bieden, zodat de raad mogelijk onderdelen kan afwegen bij de kadernota 2008. De motie is ondertekend door de dames N.de Smoker-van Andel(ECO-Dordt) en Y.A.J.van de Berg-Pupovic(GroenLinks) en de heer J.J.W.van Dongen(D66).
Verder trekt zij motie 16 in , onder gelijktijdige indiening van Motie Egalisatiefonds, versie 2 (motie 16a). Hierin wordt aan de raad gevraagd zich uit te spreken de vrij aanwendbare bedragen uit de riool- en afvalstoffenegalisatiefondsen niet aan te wenden om de financiële exploitatie sluitend te maken maar om de komende kostenstijgingen te temperen en zodoende de burger te ontlasten.Verder wordt aan het college verzocht aldus te handelen.
min
Motie(s)
Titel: Motie (M-18) Wijkeconomie
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie (M-18) Wijkeconomie. Het college wordt verzocht de sociaal-economische wijkkaarten met actieplan ter consultering aan de raad aan te bieden, zodat de raad mogelijk toch onderdelen bij de kadernota 2008 kan afwegen.
motie.1000386.pdf
Stand van zaken:
Deze motie heeft geleid tot het plan Werken aan wijkeconomie dat op 5 februari 2008 is aangenomen.

44

min
Besluit
In tweede termijn gaat de heer H.J. Mostert namens de fractie van ChristenUnie/SGP nogmaals in op de hoogte van de Eneco dividenden en de energietarieven.
Ook komt hij nogmaals terug op proeven om de stikstofreductie te verlagen.

45

min
Besluit
De heer J.J.W. van Dongen geeft namens de fractie van D66 aan dat hij motie 17 naar aanleiding van de bantwoording door het college aanhoudt.
Verder heeft aan dat hij motie 12 intrekt, onder gelijktijdige indiening van de motie reïntegratie ouderen op arbeidsmarkt (motie 12a) waarin aan het college wordt verzocht een actieplan te maken voor het verbeteren van de werkgelegenheid, scholing en reïntegratie van senioren, dit plan voor beoordeling voor te leggen aan de raad en aan te geven welke rol het Leerpark daarbij kan spelen.

46

min
Besluit
Wethouder N.Albayrak zegt toe in het eerste kwartaal 2007 te komen met een notitie hoe verder wordt gegaan met de Dordtse Aanpak.
Wethouder D.A. van Steensel zegt toe dat een notitie naar de raad zal komen over Stikstofreductie.
Wethouder J.W. Spigt zegt toe met een stattnotitie over de Binnenstad te komen, waarin de samenhang van de verschillende aspecten wordt aangegeven.
Wethouder J.W. Spigt zegt toe dat in eind 1e kwartaal 2007 een evaluatie van het project 4u2 naar de raad zal worden gestuurd.
Wethouder F.J. van den Oever zegt toe dat de raad op korte termijn een voorstel tegemoet kan zien over de parkeervoorzieningen in het noordoostelijk kwadrant.
Wethouder D.A. van Steensel ontraadt motie 16a.

47

min
Besluit
Na de beantwoording van college in tweede termijn verklaart de heer H.J. Tazelaar dat het college de dekking voor dit amendement verbetering voetpad Octant zou moeten vinden in het surplus van de begroting.
De heer P.H. Sleeking geeft namens dat de fractie van B.V. DORDT aan, dat de fractie motie 2 naar aanleiding van de nadere beantwoording door het college aanhoudt.
Ten aanzien van motie 1 geeft hij aan dat de motie zodanig gelezen dient te worden dat het stopzetten van de subsidie aan de BVFP voor een periode van 2 jaar ongedaan gemaakt zou moeten worden.
Mevrouw Y.A.J. van den Berg-Pupovic geeft namens de fractie van GroenLinks aan, dat de fractie motie 8 voor aanhoudt voor een periode van 1 maand.

Amendement 1 is ingetrokken
Amendement 2 is aangenomen met de stemmen van PvdA en ChristenUnie/SGP tegen.
Motie 1 is verworpen, met de stemmen van B.V. DORDT, GroenLinks, VSP, EC0-Dordt en D66 voor.
Motie 2 is aangehouden.
Motie 3 is verworpen, met de stemmen van B.V. DORDT, ChristenUine/SGP, GroenLinks, VSP, ECO-Dordt en D66 voor.
Motie 4 is aangenomen, met de stemmen van VVD,C DA en ChristenUnie/SGP tegen.
Motie 5 is verworpen, met de stemmen van B.V. DORDT en GroenLinks voor.
Motie 6 is ingetrokken.
Motie 6a is na hoofdelijke stemming aangenomen met 20 stemmen voor en 19 stemmen tegen.
Motie 7 is ingetrokken.
Motie 8 is aangehouden.
Motie 9 is aangenomen, met de stemmen van de VVD tegen.
Motie 10 is ingetrokken.
Motie 11 is aangenomen met algemene stemmen.
Motie 12 is ingetrokken.
Motie 12a is aangenomen met de stemmen van de ChristenUnie/SGP tegen.
Motie 13 is verworpen met de stemmen van ECO-Dordt, VSP en D66 voor.
Motie 14 is aangenomen met algemene stemmen.
Motie 15 is ingetrokken.
Motie 16 in ingetrokken.
Motie 16a is verworpen, met de stemmen van ECO-Dordt, GroenLinks en VSP voor.
Motie 17 is aangehouden.
Motie 18 is aangenomen met de stemmen van het CDAen ChristenUnie/SGP tegen.


48

min
Besluit
In de Algemene beschouwing van de heer P.H. Sleeking namens de fractie van B.V. DORDT kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de uitvoering van de grote projecten; het jeugd en jongerenbeleid; de zware inzet op het beleid rond sportvoorzieningen, het verloren gaan van de Dordtpas; de invoering van de WMO; het veiligheidsbeleid; de situatie op het Achterom en het Vrieseplein; verkeersveiligheid; de positie van de binnenstad; de bewegwijzering voor de parkeertereinen Weeskinderendijk en energiehuis, gratis openbaar vervoer voor ouderen, onderwijs stageplaatsen voor leerlingen uit het beroepsonderwijs; de verbeterplannen voor de Spuiweg; de hoogte van de precariobelasting en het nieuwe vergaderstelsel.
Na zijn algemene beschouwing biedt hij wethouder Albayrak een retourticket van de NS aan en wethouder Spigt krijgt alvast een Drechtpas.
De fractie van BETER VOOR DORDT dient tijdens de algemene beschouwingen de volgende moties in:
Motie subsidie BVFP (motie 1), waarin het college wordt verzocht het stopzetten van de subsidie aan de BVFP ongedaan te maken en daartoe een begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Deze motie is ongetekend door alle leden van de fractie.
Motie verlichting Voorstraat(motie 2),waarin het college wordt voorgesteld op de Voorstraat een proef te nemen van 2 jaar waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de energiekosten krijgen indien zij ook in de avonden voor wat verlichting zorgen, dit voor max.€50.000 te bekostigen uit de opbrengsten van de ENECO-dividenden en hiertoe een voorstel aan de raad voor te bereiden. Deze motie is ondertekend door gehele fractie van BETER VOOR DORDT.
Motie Stageplaatsen (motie 3),waarin het college wordt verzocht om samen met het Da Vinci College, bedrijven en instelingen in Dordrecht binnen afzienbare tijd een voldoende aantal stageplaatsen voor deelnemers bij het beroepsonderwijs(niveau 2) te realiseren. Deze motie is ondertekend door gehele fractie van BETER VOOR DORDT.
Motie openbaar vervoer (motie 4), waarin het college wordt verzocht te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn indien het vervoer in Dordrecht tijdens de daluren voor 65-plussers gratis beschikbaar wordt gesteld en de raad over de uitkomst daarvan in het voorjaar te informeren. De motie is ondertekend door de gehele fractie van BETER VOOR DORDT.
Motie precariobelasting (motie 5), waarin het college wordt verzocht te onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn van het intrekken van de precariobelasting, zowel financieel als beleidsmatig en daarover in het voorjaar te rapporteren aan de raad. Deze motie is ondertekend door gehele fractie van BETER VOOR DORDT.
min
Motie(s)
Titel: M1 Motie subsidie BVFP
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: M1 Motie subsidie BVFP. Het college wordt verzocht het stopzetten van de subsidie aan de BVFP ongedaan te maken en daartoe een begrotingswijziging aan de raad voor te leggen.
Motie M1 Motie subsidie BVFP.pdf
Titel: M2 Motie verlichting Voorstraat
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M2 Motie verlichting Voorstraat. Het college wordt voorgesteld op de Voorstraat een proef te nemen van 2 jaar waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de energiekosten krijgen indien zij ook in de avonden voor wat verlichting zorgen, dit voor max.€50.000 te bekostigen uit de opbrengsten van de ENECO-dividenden en hiertoe een voorstel aan de raad voor te bereiden.
Motie M2 Motie verlichting Voorstraat.pdf
Titel: M4 Motie openbaar vervoer
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: M4 Motie openbaar vervoer. Het college wordt verzocht te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn indien het vervoer in Dordrecht tijdens de daluren voor 65-plussers gratis beschikbaar wordt gesteld en de raad over de uitkomst daarvan in het voorjaar te informeren.
Motie M4 Motie openbaar vervoer.pdf
Titel: M5 Motie precariobelasting
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: M5 Motie precariobelasting. Het college wordt verzocht te onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn van het intrekken van de precariobelasting, zowel financieel als beleidsmatig en daarover in het voorjaar te rapporteren aan de raad.
Motie M5 Motie precariobelasting.pdf
* De tussen haakjes geplaatste nummers refereren aan de volgnummers op de groslijst De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 8 november 2006 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 13 november 2006 10.00 uur tot dinsdag 14 november 2006 16.30 uur.