Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134279
Aanvang-sluiting 10-10-2006 19:30 - 10-10-2006 20:30
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 10 oktober 2006 in vergaderzaal 1 van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.30 uur. Het doel van deze vergadering is het vaststellen van verslagen en het afdoen van ingekomen stukken, hamerstukken en stukken ter kennisneming.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De raadsleden A.G. Hoogerduijn, J.C.C.Bruggeman, E.C. van Wenum-Kroon, S.Tasgin,A. Karapinar,
K.M. Rusinovic en Y.A.J. van Berg- wonen de vergadering niet bij.
De dames J.L.M. van Benthem en J. van den Bergh komen later.
de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De notulen van de vergadering van 26 september 2006 worden vastgesteld, met inbegrip van de wijziging dat mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij als afwezig moet worden vermeld en de heer H.J. Tazelaar als aanwezig.

3

min
Besluit
Er zijn geen opmerkingen over de lijst van mededelingen en ingekomen stukken. De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

4

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel tot het benoemen van openbare ruimte van het voormalig Quickterrein.

5

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de inrichtingskosten van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

Stukken ter kennisname

6

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de harmonisatie statuten Stichtingen Openbaar Onderwijs Dordrecht voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over Handhaving 2006:‘Handhaving is van ons allemaal’, voor kennisgeving aan.
* De tussen haakjes geplaatste nummers refereren aan de volgnummers op de groslijst De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 4 oktober 2006 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 9 oktober 2006 10.00 uur tot dinsdag 10 oktober 2006 16.30 uur.