Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134174
Aanvang-sluiting 04-07-2006 14:00 - 04-07-2006 15:00
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 4 juli 2006 in de raadzaal van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De voorzitter herdenkt Jan Eldik, raadslid in de periode 1974-1990.
De raad besluit de raadsinformatiebrief over het gebouw "De Holland" als bespreekpunt te agenderen.
De raad voegt een voorstel over een ontheffing voor een jaar t.a.v. woonplaats van wethouder N.Albayrak toe aan de agenda.

2

min
Besluit
De heren W.J.M. Nederpelt en D.F.M. Schalken-den Hartog en mevrouw L.J. Kuhlemeier-Booij hebben aangegeven de vergadering niet bij te kunnen wonen. De heer Schalken adopteert een zoon van 4 maanden. Namens de raad zullen de heer Schalken en zijn partner een felicitatie ontvangen.
De heer van der Kruijff meldt dat ook de heer J.C.C. Bruggeman niet aanwezig kan zijn.
De voorzitter meldt dat hij van 14 juli tot 21 juli in Brazilië(Brasilia) het jaarcongres van de International Council of Social Welfare zal bijwonen.
Arriva heeft de aanbesteding openbaar vervoer Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden gewonnen.
Op verzoek van de heer P.H. Sleeking (B.V. DORDT) wordt brief c doorgeleid naar de Adviescommissie. De raad wil het onderwerp Maasterras dan in brede zin behandelen.
Op verzoek van de heer H.J. Tazelaar (VSP) zal een afschrift van het antwoord op de brieven e, f en g worden gezonden aan de fracties.
Brief n: de fracties van de VVD, GroenLinks, ECO-Dordt en VSP verzoeken deze brief te betrekken bij de evaluatie van de hulpstucturen in het najaar.

3

min
Besluit
De heer H. Barendrecht wordt tot lid van de Adviescommissie benoemd met 28 stemmen voor, 2 stemmen tegen en twee blanco stemmen.

4

min
Besluit
De notulen van 13 en 20 juni 2006 worden ongewijzigd vastgesteld.

5

min
Besluit
De notulen van 25 april en 30 mei 2006 worden inclusief de handmatige aanpassingen ongewijzigd vastgesteld.

Stukken ter bespreking

6

min
Besluit
De heer P.H. Sleeking dient namens de fractie van B.V. DORDT een motie "D.M.H.C" in, waarin wordt verzocht de aanvraag van de hockeyvereniging te honoreren en daartoe een voorstel aan de raad voor te bereiden op basis van het resultaat van de rekening 2005.
De heer W. van der Kruijff dient namens een fractie van het CDA een amendement in, waarin beslispunt 3 van het besluit SBC/2006/301 als volgt wordt gewijzigd "in te stemmen met de volgende bestemming van het financieel resultaat 2005 - € 18.940.178 conform bijlage 1 raadsvoorstel ("technisch")- € 2.187.909 conform bijlage 3 ("inhoudelijk"), € 8.158.913 toevoegen aan de algemene reserve."
Mevrouw van den Berg dient namens de fractie van GroenLinks aanvullende informatie in met betrekking tot de op 28 januari 2006 ingediende motie "spaarlampen".
Wethouder J.W. Spigt zegt toe dat na het zomerreces met een voorstel over de spaarlampen naar de raad te komen.

Wethouder Van den Oever geeft aan dat het college het amendement over het grit zal overnemen.
Wethouder Kamsteeg zegt toe na het reces te komen met een raadsinformatiebrief over de voortgang in de totstandkoming van de hostel.
Wethouder Albayrak zegt toe bij de begroting met een overzicht te komen over hoe het nu gaat met het invullen van aanwezige stageplaatsen.

De wethouder geeft aan dat de DHMC-motie zal worden meegewogen in de begroting.

De heer Sleeking houdt de motie aan tot het moment dat de antwoorden op de art.40 vragen over DMHC binnen zijn en worden behandeld. Hij geeft hierbij wel aan dat hij niet wil wachten op behandeling van de begroting.


Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.
De raad stemt unaniem in met de beslispunten zoals verwoord in het ontwerpbesluit, inclusief de wijzigingen voortvloeiende uit het met algemene stemmen aangenomen amendement.


7

min
Besluit
De heer P.H. Sleeking geeft namens B.V. DORDT aan dat zijn fractie kan instemmen met het voorstel, onder de voorwaarde dat bij het definitieve plan een 100% positief advies van de welstandscommissie aanwezig is.
Mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij verklaart namens de fractie van de VSP dat de fractie tegen het voorstel is, omdat de veranderingen geen verbeteringen zijn in het kader van de historische uitstraling van het gebied en de authenticiteit van de enige oude stadbrug hiermee verloren gaat. Verder vindt de fractie dat er rechtsongelijkheid zou kunnen ontstaan, omdat de gemeente een gedeelte van de huurkosten van de vernieuwde kiosken voor zijn rekening gaat nemen.

Wethouder van den Oever zegt toe dat alleen bij een positief advies van de Welstandscommissie de renovatie/herbouw van de kiosken zal plaatsvinden.
De raad stemt in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de ontwikkeling van de kiosken op de Vriesebrug, met de aantekening dat de fractie van VSP wordt geacht tegen te hebben gestemd.

8

min
Besluit
Wethouder van Steensel zegt toe de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen in september/oktober naar de raad te sturen.
Er is conform het voorstel besloten.

Hamerstukken

9

min
Besluit
Mevrouw Ruisch legt namens de fractie van GroenLinks een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat de fractie voor het voorstel zal stemmen. De fractie gaat er hierbij wel vanuit dat dit voorstel geen invloed heeft op de keuze de VMBO-theoretische leerweg op het Leerpark te vestigen.
De raad stemt unaniem in met het voorstel middelen ten behoeve van het Insula College beschikbaar te stellen.

10

min
Besluit
Mevrouw N. de Smoker-van Andel legt namens de fractie van ECO-Dordt een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat de fractie bedenkingen heeft tegen de rapportagegrens bij de borgstellingen en graag alle borgstellingen zou willen zien.
De raad stelt het Treasurystatuut Gemeente Dordrecht vast.

11

min
Besluit
De heer Merx legt namens de VVD een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat de fractie voor is, maar bezwaren heeft tegen de geplande fietsenstallingen.
De heer Sleeking legt namens de fractie van B.V DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat de fractie voor is, maar bezwaren maakt tegen de geplande fietsenstallingen en de de keuze van de lichtmasten.
Mevrouw van de Berg legt namens de fractie van GroenLinks een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat de fractie voor het voorstel is, maar vindt dat er in het voorstel te weinig aandacht is voor het fietsparkeren tijdens en na de herinrichting van het gebied.
Mevrouw de Smoker legt namens de fractie van ECO-Dordt een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat de fractie tegen het voorstel zal stemmen. De fractie vindt dat je een Eldorado voor fietsendieven creërt en bovendien kom je in de knel met de bevoorradingsroute.
De raad stemt in met het voorstel een uitvoeringskrediet voor de herinrichting van een gedeelte van het kernwinkelgebied beschikbaar te stellen, met de aantekening dat de fractie van ECO-Dordt wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.

12

min
Besluit
De raad benoemt de heer E.G. Visser unaniem tot bestuurslid van de Stichting voor openbaar onderwijs in Dordrecht

13

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel om de aangepaste statuten, de profielschets voor de bestuursleden en de benoemingsprocedure van de Stichting Johan de Witt-gymnasium vast te stellen.

14

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel het Raamplan Eiland Raamplan van Dordrecht vast te stellen en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.

Stukken ter kennisname

15

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de voortzetting van cameratoezicht voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit
De raad neemt kennis van de Startnotitie "onderzoek verzelfstandiging organisatieonderdelen".

17

min
Besluit
Mevrouw J. van den Bergh-Wapperom verklaart namens de fractie van de PvdA, dat deze kan instemmen met hetgeen in de raadsinformatiebrief is verwoord, onder de voorwaarde dat wordt onderzocht of gemeentelijke ontwikkeling ook mogelijk is. Hierover wordt terug gerapporteerd en wanneer een goede ontwikkeling van het huidige pand niet mogelijk is, kan nieuwbouw worden overwogen, waarbij geldt dat de nieuwbouw dan wel een karakteristieke uitstraling moet krijgen.
Na nadere toelichting van de Wethouder Van den Oever en de voorzitter wordt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aangenomen.

18

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief met het jaarverslag programma Binnenstad voor kennisgeving aan.

Tenslotte

19

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel om wethouder N. Albyrak voor een periode van maximaal 1 jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap zoals in de gemeentewet is opgenomen.

20

min
Besluit
De heer van Dongen (D66) vraagt waar de antwoorden op de vragen over de Sportboulevard blijven. Wethouder Spigt geeft aan dat de brief met de antwoorden onderweg is. Hij heeft de brief vrijdag ondertekend en in routing gebracht voor de verzending.
De heer Tazelaar vraagt of het mogelijk is om net als de stadbussen de taxi's door te laten bij wegafsluitingen. De gebruikers van de taxi's worden nu op kosten gejaagd, omdat er flink omgereden moet worden. Wethouder van den Oever geeft aan dat bij wegafsluitingen verkeersregelinstallaties staan die de busschauffeurs kunnen beïnvloeden. Taxi's hebben deze voorziening niet en deze inbouwen zou een ongewenste situatie opleveren.
Hoogerduijn vraagt in het kader van de totstandkoming van de fietsbrug over de Vlij, hoe de contacten zijn met het ministerie. Wethouder Van den Oever geeft aan dat er intensief contact is met het ministerie. Beantwoording door het ministerie heeft echter vertraging opgelopen doordat er door de stichting nieuwe informatie naar het ministerie is gestuurd. Deze informatie moet weer verwerkt worden in de beantwoording.
De wethouder zegt toe dat wanneer de bief van het ministerie binnen is deze gelijk aan de raad wordt toegezonden.
* De tussen haakjes geplaatste nummers refereren aan de volgnummers op de groslijst De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 28 juni 2006 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van vrijdag 30 juni 2006 10.00 uur tot dinsdag 4 juli 2006 13.30 uur.