Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 133233
Aanvang-sluiting 17-03-2009 20:15 - 17-03-2009 21:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 17 maart 2009 zal plaatsvinden in Vergaderkamer Oude Maas van de SCD vergadervleugel in het Regiokantoor, Noordendijk 248/250.


De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig zijn:
-de dames van Benthem (i.p.v. dhr. Pols), Stevens, Wemmers en Arlman;
-de heren Hoogerduijn, Schalken, Karapinar, van der Kruijff, Tiebosch, Weidema, Bandell (voorz.), Saes (secr.)

De voorzitter deelt mede dat de procedure benoeming griffier is afgerond en dat binnenkort de raad een voorstel tot benoeming tegemoet kan zien.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Opgemerkt wordt dat in plaats van de term "besluitenlijst" de term "impressielijst" meer passend zou zijn. De lijst wordt aan alle raads- en commissieleden gestuurd.

4

5

min
Besluit
voor kennisgeving aangenomen

6

met speciale aandacht voor agendering van het kredietvoorstel gratis OV en de raadsinformatiebrief Mantelzorgmonitor (dosnr. 135046).
min
Besluit
Voorraadlijst voor kennisgeving aangenomen. Mantelzorgmonitor in de AC opnieuw agenderen.
Het formele kredietvoorstel gratis openbaar vervoer ter voorkoming van verdere vertraging, agenderen in de hamerraad met als toegevoegd aandachtspunt dat enkele bespreekpunten nog aan de orde komen in de Programmakamer van 24 maart 2009, in plaats van het Masterplan Stadswerven; WMO Adviesraad uitnodigen voor zover de behoefte bestaat aanwezig te zijn. Het CDA prefereert de omgekeerde volgorde.

7

min
Besluit
Het sprekersplein Hostel vervalt omdat het college nog geen besluit heeft kunnen nemen (behandeling raad mei?). In plaats daarvan in het 1e blok een besloten bijeenkomst houden ter bespreking van het onderzoeksrapport Drechtwerk in bijzijn van wethouder Spigt (en marge de vraag voorleggen "relatie Wachtlijstverordening en beleid") en de verantwoordelijk onderzoeker en in het 2e/3e blok de Structuurvisie behandelen. De behandeling van het Masterplan Stadswerven wordt verschoven naar 31 maart; in plaats daarvan komt de behandeling van het gratis openbaar vervoer. De WMO Adviesraad daarvoor uitnodigen. Verder is afgesproken de "mei-behandeling" van het Masterplan Stadswerven in plaats van Hostel naar april te verplaatsen. Op de Mantelzorgmonitor de volgende bijeenkomst op terug komen.

8

min
Besluit
De nota Verbonden Partijen en de raadsinformatiebrief verkoop aandelen BST combineren en behandelen in één blok.
Het Hostel verplaatsen naar 7 april 2009 (secr.: 7 april is niet mogelijk i.v.m. debatraad; bovendien afhankelijk van beschikbaar komen collegebesluit); in plaats daarvan behandelen openbare verlichting.

10

min
Besluit
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 

11

min
Besluit
-de heer Hoogerduijn doet de suggestie om in het kader van de ingebruikneming van de nieuwe vergadervleugel na te denken of deze in het teken kunnen staan van het thema "de raad aan zet", omdat de kamers zijn ontworpen ter ondersteuning van het vernieuwend vergaderen van de raad van Dordrecht en verdere inplementatie van het dualisme;
-de heer Schalken vraagt of er evaluaties kunnen worden ingepland voor de begrotingsbehandeling en de consultatiekamer;
-desgevraagd door mevr. van Benthem: de lijst van toezeggeningen wordt beheerd door de griffie en staat op het Ris (secr.: komt de komende weken ook op het nieuwe Ris).
-op suggestie van de griffier wordt de intervisiebijeenkomst van de kamervoorzitters in het kader van de afspraken "de raad aan zet" verplaatst van 2 naar 8 april 2009; verder wordt op suggestie van de griffier afgesproken om de notities (oud en nieuw) m.b.t. "de raad aan zet" als ambtelijk stuk te behandelen en ter kennis van de gemeentesecretaris te brengen.

Definitief vaststellen agenda Dordtse Kamers 24 maart 2009 en in concept voorbereiden agenda Dordtse Kamers 31 maart 2009.

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: L.D.H. Arlman - Rosier