Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1310662
Aanvang-sluiting 13-12-2016 20:00 - 13-12-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 13 december 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De commissiegriffier,

H.M. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Wethouder Reynvaan heeft twee mededelingen. De nota reclamebeleid komt - door een verruiming van de scope - later naar de raad dan eerder is toegezegd. Naar verwachting is de nota gereed in het voorjaar van 2017. Verder is er regionale afstemming over de totstandkoming van de woonvisie. De wethouder verzoekt de commissie om begin maart 2017 tijd te reserveren om de nota en de lokale uitwerking te bespreken. De commissie verzoekt de griffie hier in de agendering rekening mee te houden. De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

4

min
Besluit

De commissie stemt in met het verzoek tot agenderen en verzoekt de griffier de presentatie in te plannen.

5

min
Besluit

De commissie stemt in met het verzoek tot agenderen en verzoekt de griffier de presentatie in te plannen.

6

min
Besluit

De commissie is akkoord met de voorgestelde statuswijzigingen.

7

min
Besluit

De commissie is akkoord met de voorgestelde statuswijzigingen. Wel benadrukt de fractie CU/SGP dat de wethouder bij twee toezeggingen nog dit kalenderjaar een RIB heeft toegezegd (geluidsbeperking en lobbybrief).

8

min
Besluit

De fractie PvdA heeft twee vragen over asbestdaken en het voedselbos. Ten aanzien van het eerste punt meldt de wethouder dat de betreffende Rijksregeling op dit moment goed wordt bestudeerd. De voorzitter merkt op dat de raad op dit punt ook een motie heeft aangenomen. De gemeente is met de initiatiefnemers van het voedselbos in gesprek. Beide partijen zoeken nog een ander uit. Dit wordt dus vervolgd. De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over de voortgang in de casus Du-Do. Deze vraag is reeds schriftelijk door de wethouder beantwoord. De fractie GroenLinks deelt dit antwoord met de gehele commissie.

Technische thema-avond Dupont/Chemours

9

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatie voor kennisgeving door te geleiden naar de raad.

10

Deze thema-avond betreft een technische toelichting op de vergunning (wat mogen de bedrijven nu allemaal?), op de lijst zeer gevaarlijke stoffen en op de werkwijze van de toezichthouder. In samenspraak met een afvaardiging uit de commissie is een set vragen samengesteld (zie bijlage). In vier presentaties zullen de belangrijkste aspecten worden toegelicht.

- Eelco Hoff, Beleidsmedewerker Milieu
- Jaap Cats, afdelingshoofd Vergunningen & Meldingen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- Marc Reijmers, manager site & compliance Chemours
- Govert Griffioen, plant manager DuPont Dordrecht

Op maandagmiddag worden de presentaties toegevoegd aan het dossier.

min
Besluit

De commissie wordt in vier presentaties (Gemeente OZHZ, Chemours, DuPont) uitgebreid geïnformeerd over een technische aspecten. Tevens wordt ingezoomd op hoe het stelsel van vergunning en handhaving in Nederland is ingericht, hoe de lijst van zeer zorgwekkende stoffen tot stand komt en hoe de bedrijven het vertrouwen met de omgeving willen gaan herstellen. De presentaties en de antwoorden op gestelde vragen zijn toegevoegd aan het dossier.  

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden / CML Lambrechts
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad