Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1309647
Aanvang-sluiting 28-10-2014 14:00 - 28-10-2014 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 28 oktober 2014 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Agendapunt 10 wordt van de agenda gehaald en terugverwezen naar de commissie Sociale leefomgeving. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de adviescommissie van 30 september 2014 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

Mevrouw I.E. Stevens wordt unaniem benoemd tot commissielid.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

5

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties VVD en CU/SGP leggen een stemverklaring af.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad voert dit punt van de agenda af en verwijst het terug naar de commissie Sociaal in afwachting van de uitwerking van de cijfers in een bedrijfsplan.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

16

Wacht op advies college.

min
Besluit

De raad geleidt dit voorstel door naar het college om advies.

17

min
Besluit

Alle fracties vinden het belangrijk dat kinderen in de lagere schoolleeftijd leren zwemmen. De raad discussieert over de verantwoordelijkheden van ouders, scholen en gemeente op dit punt. 
Uiteindelijk wordt afgesproken dat de wethouder in gesprek zal gaan met Optisport over het lopende contract en met een voorstel naar de raad komt hoe de 214.000 euro per jaar zo goed mogelijk in te zetten voor het doel kinderen te leren zwemmen. De Motie die deze afspraak wil ondersteunen haalt het niet. De meerderheid van de raad vindt de toezegging van de wethouder op dit punt voldoende waarborgen geven dat dit onderwerp terug komt naar de raad.
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Vervoer schoolzwemmen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: - Bij scholen te inventariseren hoe zij samen met ouders en door slimme vervoercombinaties de kosten van het vervoer verder kunnen beperken, - Op grond van deze inventarisatie de gemeentelijke bijdrage aan de vervoerkosten tot een minimum te beperken en te limiteren. Als gemeente bij te springen in de resterende vervoerkosten waar dat objectief nodig blijft teneinde de geformuleerde ambitie te realiseren en hiervoor een passende financiering binnen de begroting te vinden,
M 1 Motie D66 Vervoer schoolzwemmen.pdf
Titel: M 1a Motie Vervoer Schoolzwemmen
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: - Bij scholen te inventariseren hoe zij samen met ouders en door slimme vervoercombinaties de kosten van het vervoer verder kunnen beperken, - Op grond van deze inventarisatie ontvangt de raad een rapportage in het le kwartaal van 2015 om het debat met de raad voeren hoe ten einde de geformuleerde ambitie te realiseren
M 1a Motie D66 vervoer Schoolzwemmen.pdf

18

De agendapunten 17 en 18 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

Alle fracties vinden het belangrijk dat kinderen in de lagere schoolleeftijd leren zwemmen. De raad discussieert over de verantwoordelijkheden van ouders, scholen en gemeente op dit punt. 
Uiteindelijk wordt afgesproken dat de wethouder in gesprek zal gaan met Optisport over het lopende contract en met een voorstel naar de raad komt hoe de 214.000 euro per jaar zo goed mogelijk in te zetten voor het doel kinderen te leren zwemmen. De Motie dit deze afspraak wil ondersteunen haalt het niet. De meerderheid van de raad vindt de toezegging van de wethouder op dit punt voldoende waarborgen geven dat dit onderwerp terug komt naar de raad.
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

Alle fracties spreken opnieuw hun zorg uit over de financiele en organisatorische situatie bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ). De raad wil vooral toekomstgericht kijken welke producten bij de Dienst worden afgenomen en welke kostprijs hieraan hangt. Bij deze keuzes voor de toekomst wil de raad tijdig aan de knoppen draaien. De wethouder zegt toe voor 1 november a.s. de concept-Begroting 2015 naar de raad te sturen. Deze is nog opgemaakt in de oude systematiek. Vervolgens komt er elke maand een rapportage waarin de stand van zaken rond bedrijfsvoering, cultuur en productinventarisatie worden opgenomen. Dit is een rapportage die op dit moment van het DB naar het AB gaat maar vanaf heden ook met de raden gedeeld gaat worden.
Begin 2015 kunnen er dan keuzes worden gemaakt door de deelnemende gemeenten die vervolgens leiden tot een nieuw opgebouwde Begroting in maart/april 2015. De wethouder zal dit tijdpad van sturings- en rapportagemomenten op papier zetten en deze week aan de raad sturen met de toegezegde concept-begroting oude stijl.
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

Alle fracties spreken opnieuw hun zorg uit over de financiele en organisatorische situatie bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ). De raad wil vooral toekomstgericht kijken welke producten bij de Dienst worden afgenomen en welke kostprijs hieraan hangt. Bij deze keuzes voor de toekomst wil de raad tijdig aan de knoppen draaien. De wethouder zegt toe voor 1 november a.s. de concept-Begroting 2015 naar de raad te sturen. Deze is nog opgemaakt in de oude systematiek. Vervolgens komt er elke maand een rapportage waarin de stand van zaken rond bedrijfsvoering, cultuur en productinvenatarisatie worden opgenomen. Dit is een rapportage die op dit moment van het DB naar het AB gaat maar vanaf heden ook met de raden gedeeld gaat worden.
Begin 2015 kunnen er dan keuzes worden gemaakt door de deelnemende gemeenten die vervolgens leiden tot een nieuw opgebouwde Begroting in maart/april 2015. De wethouder zal dit tijdpad van sturings- en rapportagemomenten op papier zetten en deze week aan de raad sturen met de toegezegde concept-begroting oude stijl.
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

Alle fracties spreken opnieuw hun zorg uit over de financiele en organisatorische situatie bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ). De raad wil vooral toekomstgericht kijken welke producten bij de Dienst worden afgenomen en welke kostprijs hieraan hangt. Bij deze keuzes voor de toekomst wil de raad tijdig aan de knoppen draaien. De wethouder zegt toe voor 1 november a.s. de concept-Begroting 2015 naar de raad te sturen. Deze is nog opgemaakt in de oude systematiek. Vervolgens komt er elke maand een rapportage waarin de stand van zaken rond bedrijfsvoering, cultuur en productinventarisatie worden opgenomen. Dit is een rapportage die op dit moment van het DB naar het AB gaat maar vanaf heden ook met de raden gedeeld gaat worden.
Begin 2015 kunnen er dan keuzes worden gemaakt door de deelnemende gemeenten die vervolgens leiden tot een nieuw opgebouwde Begroting in maart/april 2015. De wethouder zal dit tijdpad van sturings- en rapportagemomenten op papier zetten en deze week aan de raad sturen met de toegezegde concept-begroting oude stijl.
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

Alle fracties spreken opnieuw hun zorg uit over de financiele en organisatorische situatie bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ). De raad wil vooral toekomstgericht kijken welke producten bij de Dienst worden afgenomen en welke kostprijs hieraan hangt. Bij deze keuzes voor de toekomst wil de raad tijdig aan de knoppen draaien. De wethouder zegt toe voor 1 november a.s. de concept-Begroting 2015 naar de raad te sturen. Deze is nog opgemaakt in de oude systematiek. Vervolgens komt er elke maand een rapportage waarin de stand van zaken rond bedrijfsvoering, cultuur en productinvenatarisatie worden opgenomen. Dit is een rapportage die op dit moment van het DB naar het AB gaat maar vanaf heden ook met de raden gedeeld gaat worden.
Begin 2015 kunnen er dan keuzes worden gemaakt door de deelnemende gemeenten die vervolgens leiden tot een nieuw opgebouwde Begroting in maart/april 2015. De wethouder zal dit tijdpad van sturings- en rapportagemomenten op papier zetten en deze week aan de raad sturen met de toegezegde concept-begroting oude stijl.
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

De agendapunten 19 t/m 23 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

Alle fracties spreken opnieuw hun zorg uit over de financiele en organisatorische situatie bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ). De raad wil vooral toekomstgericht kijken welke producten bij de Dienst worden afgenomen en welke kostprijs hieraan hangt. Bij deze keuzes voor de toekomst wil de raad tijdig aan de knoppen draaien. De wethouder zegt toe voor 1 november a.s. de concept-Begroting 2015 naar de raad te sturen. Deze is nog opgemaakt in de oude systematiek. Vervolgens komt er elke maand een rapportage waarin de stand van zaken rond bedrijfsvoering, cultuur en productinventarisatie worden opgenomen. Dit is een rapportage die op dit moment van het DB naar het AB gaat maar vanaf heden ook met de raden gedeeld gaat worden.
Begin 2015 kunnen er dan keuzes worden gemaakt door de deelnemende gemeenten die vervolgens leiden tot een nieuw opgebouwde Begroting in maart/april 2015. De wethouder zal dit tijdpad van sturings- en rapportagemomenten op papier zetten en deze week aan de raad sturen met de toegezegde concept-begroting oude stijl.
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 16 oktober 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 17 oktober 2014 10.00 uur tot dinsdag 28 oktober 2014 13.30 uur.