Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1309637
Aanvang-sluiting 16-12-2014 14:00 - 16-12-2014 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 16 december 2014 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De raad besluit agendapunt 34 af te voeren van de agenda en toe te voegen aan de eerste reguliere middagraad in februari 2015. De raad besluit de agendapunten 31 en 35 te behandelen als hamerstukken i.p.v. bespreekstukken.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Hamerraad en Commissies van 18 en 25 november 2014 ongewijzigd vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad besluit de voorzitters, plv. voorzitters en gespreksleiders (adviescommissie, auditcommissie en CTOO) te benoemen/aan te wijzen. De fracties D66, PvdA, GroenLinks, SP, VSP (allen tegen) en BVD leggen een stemverklaring af.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties BVD, CDA en SP leggen een stemverklaring af.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CU/SGP en de Pvda leggen een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie VVD legt een stemverklaring af.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

20

min
Besluit

De raad stelt de verordening vast en stemt in met de oprichting van één ondernemersfonds van het kerngebied met één amendement.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Ondernemersfonds
Status: Aangenomen
Indieners: BESLUIT: 1. Artikel 1 in het Voorstel aan te vullen met: "Onder de voorwaarde dat de beoogde organisatiestructuur voor 1 juli 2015 operationeel is."
A 01 Amendement Ondernemersfonds.pdf

21

22

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan en is betrokken bij de behandeling van agendapunt 20.

23

De agendapunten 20 t/m 23 worden gezamenlijke besproken.

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan en is betrokken bij de behandeling van agendapunt 20.

24

min
Besluit

De raad besluit dit voorstel geamendeerd vast te stellen.

min
Amendement(en)
Titel: A 06a Amendement Betalen bij levering
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit aan het ontwerp besluit te wijzigen door: 1. Het te verlenen krediet onder 2 te verlagen met € 2.000.000,-.
A 06a Amendement betalen bij levering.pdf
Titel: A 07a Amendement Aan het onmogelijke is niemand gehouden
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit aan het ontwerp besluit toe te wijzigen in: 1. van de (geheime) natuurexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch oktober 2014 kennis te nemen,waarbij goedkeuring afhankelijk is van de aanpassing van het plan binnen de reeds eerder vastgestelde financiële kaders
A 07a Amendement Aan het onmogelijke is niemand gehouden.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 5 Motie Natuurexploitatie NDB
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Voor de tekst van de motie, zie bijgevoegde pdf
M 5 Motie Natuurexploitatie NDB.pdf
Titel: M 6 Motie Lekker zwemmen bij de Viersprong
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op. 1. Met Provincie en Waterschap het gesprek aan te gaan om het gehele dagrecreatieterrein te laten vervallen en in plaats daarvan de recreatieve opgave in te vullen door het versterken en opknappen van de Viersprong en als dusdanig in het project Nieuwe Dordtse Biesbosch op te nemen. 2. Na schriftelijke overeenstemming met Provincie en Waterschap met een uitgewerkt plan voor de Viersprong te komen in het 1e kwartaal 2015, 3. Dit plan in het 1e kwartaal 2015 met de raad te bespreken.
M 6 Motie Lekker zwemmen bij de Viersprong.pdf

25

min
Besluit

De raad stelt de vaststellingsovereenkomst bewoners Visserstuin TTV vast.

min
Motie(s)
Titel: M 4 Motie Sportpark Cooridor
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: Voor de zomer de visie en aanpak aan de raad te presenteren over de herinrichting van de sportparken in Dordrecht; Toe te zeggen dat Sportpark Corridor bij deze visie met prioriteit betrokken wordt waarbij herinrichting / efficiënt gebruik van de sportparken aan de orde komt. Dit alles om snel duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van sportpark Corridor en OMC.
M 4 Motie Sportpark Corridor.pdf
Stand van zaken:
30-06-2015: De toekomstvisie Sportparken wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee kan de motie als afgedaan beschouwd worden.

26

min
Besluit

De raad neemt deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad heeft dit voorstel voor kennisgeving aangenomen en betrokken bij de bespreking van agendapunt 25.

28

min
Besluit

De raad heeft dit voorstel voor kennisgeving aangenomen en betrokken bij de bespreking van agendapunt 25.

29

De agendapunten 25 t/m 29 worden gezamenlijk besproken, meteen na de schorsing, om 20.00 uur.

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan

30

min
Besluit

De raad besluit de marktverordening 2015 geamendeerd vast te stellen.

min
Amendement(en)
Titel: A 13 Amendement Bewegingsvrijheid voor marktondernemers
Status: Aangenomen
Indieners: Aan artikel 12 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. Het is de vergunninghouder verboden zich, behoudens toestemming van de marktmeester, langer dan 240 minuten van zijn standplaats te verwijderen. Gedurende zijn afwezigheid mag zijn standplaats niet onbeheerd achtergelaten worden en is hij verplicht om bij aanvang en bij afsluiting van de marktdag de hem toegewezen standplaats persoonlijk in te nemen.
A 13 Amendement Marktverordening.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 7 Motie Dordrecht een transparante en aantrekkelijke stad voor marktondernemers
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • een beleidsregel op te stellen, waarin de aanvraagprocedure en de toetsingscriteria tot vervanging van de marktvergunninghouder worden beschreven en de term bijzondere omstandigheden wordt gedefinieerd. • in het Instellingsbesluit Markten een bepaling op te nemen, waarin geregeld wordt dat een reguliere marktdag naar een andere dag verplaatst kan worden; • te onderzoeken op welke wijze de kansen voor nieuwe, startende en / of jonge ondernemers, om tot de Dordtse markten toe te treden, vergroot kunnen worden.
M 7 Motie Dordrecht een transparante en aantrekkelijke stadvoor marktondernemers.pdf
Stand van zaken:
21-04-2015 Aanvullend vraagt de heer Bronkhorst waarom de motie over de Marktverordening van december 2014 niet op dit overzicht vermeld staat. De griffier gaat dit na en zal het college verzoeken ook die motie de volgende vergadering van een stand van zaken te voorzien. NB deze motie stond in het overzicht stand van zaken voor de commissie Sociaal

31

min
Besluit

Bij het vaststellen van de agenda heeft de raad besloten dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.


De raad stemt in met het voorstel. De fracties CU/SGP, GroenLinks, BVD en PvdA leggen een stemverklaring af.


 

32

33

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

34

min
Besluit

De raad besluit dit agendapunt af te voeren van de agenda en toe te voegen aan de eerste reguliere middagraad in februari 2015

35

min
Besluit

Bij het vaststellen van de agenda heeft de raad besloten dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.


De raad stemt in met het voorstel. De fractie BVD legt een stemverklaring af.

36

min
Besluit

De fractie PvdA heeft de motie vreemd aan de orde van de dag: Snippergroen ingediend. Na stemming is deze motie verworpen.

37

min
Besluit

De fracties GroenLinks, CU/SGP en CDA hebben de motie vreemd aan de orde van de dag Vuurwerkvrije zones ingediend. Na toezeggingen van de portefeuillehouder is deze motie ingetrokken.

38

min
Besluit

Door de fractie CU/SGP is een motie ingediend. De motie is unaniem aangenomen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 11 december 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 12 december 2014 10.00 uur tot dinsdag 16 december 2014 13.30 uur.