Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1309598
Aanvang-sluiting 11-11-2014 15:00 - 11-11-2014 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 11 november 2014 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 15.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Agendapunt 5 raadsvoorstel vaststellen Prognose reserve EPV 2014 (Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen) en toestaan af te wijken van de spelregels voor de omvang van de reserve (1323475) is als hamerstuk afgevoerd en als bespreekstuk toegevoegd.

Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de middagraad van 23 september 2014 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel (tegen: D66, PvdA, CU/SGP, VSP, GL en SP). De fracties van D66, PvdA en CU/SGP leggen een stemverklaring af.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

9

min
Besluit

De agendapunten 9 en 10 worden gezamenlijk besproken.

De raad stemt in met de begroting 2015 (tegen: D66, VSP, GroenLinks en SP). De fracties van D66, CU/SGP en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

Er zijn 5 amendementen ingediend, waarbij de nummers A 1, A 3 zijn ingetrokken. Amendement A 2 en A 3A zijn verworpen.
Aangenomen wordt amendement A 1A.

Er zijn 44 moties ingediend, waarbij de nummers M 1, M 3, M 4, M 5, M 6, M 10, M 11, M 12, M 12A, M 13, M 15, M 17, M 18, M 20, M 21, M 22, M 23, M 25, M 27, M 28 en M 32 zijn ingetrokken.

Aangenomen worden: M 1A, M 2, M 7, M 8, M 14, M 16, M 21A, M 23A, M 25A, M 26 en M 30.

Motie 17A is gestaakt en wordt in de middagraad van 16 december opnieuw in stemming gebracht.

Verworpen worden: M 9, M 19, M 24, M 29, M 31 en M 32A.

min
Amendement(en)
Titel: A 03 Amendement subsidie Bibelot
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: Verzoekt het college de originele bezuiniging op Bibelot onverkort door te voeren en de middelen die daarmee vrijvallen te besteden aan muziekonderwijs op scholen.
A 03 Amendement Subsidie Bibelot.pdf
Titel: A 03a Amendement Subsidie Bibelot
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: verzoekt het college de originele bezuiniging op Bibelot onverkort door te voeren en de middelen die daarmee vrijvallen te besteden binnen de begroting van het programma Cultuur
A 03a Amendement subsidie Bibelot.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 01 Motie Meer HBO
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college te inventariseren waar de kansen voor en de bereidheid tot samenwerking liggen en de resultaten in het 2e kwartaal van 2015 aan de raad aan te bieden voor verdere bespreking
M 01 Motie Meer HBO.pdf
Titel: M 01a Motie Meer HBO
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: te inventariseren waar de kansen voor en de bereidheid tot samenwerking liggen waarbij de behoeften van onderwijs, ondernemers en gebruikers zijn meegenomen en de resultaten zsm in 2015 aan de raad aan te bieden voor verdere bespreking
M 01a Motie Meer HBO.pdf
Titel: M 02 Motie Open Data Straatkubus
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - te inventariseren waar de mogelijkheden van de Straatkubus liggen op gebied van decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ en inzicht in de woningvoorraad. - deze inventarisatie met voor- en nadelen en kostenindicatie voor de zomer 2015 aan de raad aan te bieden voor verdere bespreking
M 02 Motie Open data straatkubus.pdf
Titel: M 03 Motie OV 65 plus
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: - om de jaarlijkse rapportage over het gebruik in ieder le kwartaal van het nieuwe jaar aan de raad voor te leggen - dan wel, indien het beschikbare bedrag voor het eind van het jaar blijkt verbruikt, de raad op dat moment omtrent het gebruik van dat jaar te rapporteren.
M 03 Motie OV 65 plus.pdf
Titel: M 04 Motie Parkeren, Verkeer en Sporten
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Spreekt uit: - bij de voorstellen voortvloeiend uit intensiveringsvoorstellen 7 en 22 behoefte te hebben aan een discussie over nieuw beleid sportparken waar specifiek de rol van de gemeente inzake parkeren, accommodaties en kunstgrasvelden aan bod komt - Bij de accommodaties moet ook gedacht worden aan de Sportboulevard. - Bij de discussie moet ook het belang van veilige fietsroutes van en naar de sportterreinen betrokken worden. Draagt het college op hiertoe een voorstel op te stellen en dit voor kadernota 2016 aan de raad aan te bieden
M 04 Motie Parkeren Verkeer en Sporten.pdf
Titel: M 05 Motie Sportpark Schenkeldijk
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het college op middels een raadsinformatiebrief inzichtelijk te maken: - welke toezeggingen de sportverenigingen hebben gekregen, - hoe dit vertaald wordt in intensiveringsvoorstel 7 - welke afwegingen aan het uiteindelijke voorstel ten grondslag liggen en indien er afgeweken wordt van de toezeggingen dit van argumentatie te Deze raadsinformatiebrief uiterlijk het le kwartaal 2015 aan de gemeenteraad aan te bieden
M 05 Motie Sportpark Schenkeldijk.pdf
Titel: M 06 Motie Sportparken
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: roept het college op: • binnen 6 maanden met voorstellen tot integrale afweging en zo nodig herstructurering van alle publieke sportvoorzieningen (velden en hallen) in de stad te komen; • de 330.000 euro nog even te parkeren tot integraal plan Sportpark Stadspolders is uitgewerkt; • voor Sportpark Schenkeldijk te komen met een oplossing die recht doet aan het coalitieakkoord.
M 06 Motie Sportparken.pdf
Titel: M 07 Motie Subsidieverlening
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: Inzichtelijk te maken wat de deelname, waardering, bundeling en overlap is van verstrekte subsidies, zodat bij de kerntakendiscussie hier gerichter op gestuurd kan worden; criteria te formuleren die gebruikt kunnen worden om tot een kader van bezuinigingsprincipes te komen; bij deze opgave een afvaardiging van de gemeenteraad via een werkgroep mee te nemen in dit proces.
M 07 Motie Subsidieverlening.pdf
Stand van zaken:
21-04-2015 Aan deze motie wordt op dit moment, mede door de werkgroep uit de commissie, vorm gegeven. De werkgroep krijgt op 19 mei ruimte om de stand van zaken terug te koppelen. De motie wordt nog even aangehouden.
Titel: M 08 Motie Gemeentelijk Vastgoed
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: roept het college op: • in de aan de raad toegezegde vastgoednotitie via een totaal inventarisatie maximaal inzicht te geven over alle gemeentelijke eigendommen onder vermelding van de huidige huurprijzen en (bij verkoop) de vraagprijs; met een plan van aanpak te komen tot mogelijke verhoging van inkomsten op gemeentelijke eigendommen c.q verlaging van gemeentelijke uitgaven op gemeentelijke eigendommen; ervoor zorg te dragen dat de opbrengst van de inventarisatie meegenomen kan worden bij de Agenda voor de Stad;
M 08 Motie Gemeentelijk Vastgoed.pdf
Stand van zaken:
Commissie BenM van 21-04-2015: Motie kan als afgehandeld worden beschouwd.
Titel: M 09 Motie gehandicapten parkeren
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: VRAAGT HET COLLEGE OM: • Onnodige en irrelevante keuringen te voorkomen; • Een kwijtscheldingsregeling in te stellen voor de keuringskosten van de gehandicapten parkeerkaart voor mensen met een inkomen tot 110% van het minimumloon; • De keuringskosten voor de gehandicapten parkeerkaart te minimaliseren.
M 09 Motie Gehandicapten Parkeren.pdf
Titel: M 10 Motie Parkeergarages Stadswerven
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • De mogelijkheden van Dordt promotie via de muren van de parkeergarage Stadswerven te onderzoeken en een voorstel hierover aan de gemeenteraad aan te bieden in het voorjaar 2015; de kosten kunnen worden gedekt uit het Budget Levendige Binnenstad.
M 10 Motie Parkeergarages Stadswerven.pdf
Titel: M 11 Motie Creatieve ondernemers
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: Onder voorwaarde van voldoende middelen bij de creatieve ondernemers die als huurder optreden het leegstaande vastgoed voor een termijn van minimaal één jaar te verhuren.
M 11 Motie Creatieve ondernemers.pdf
Titel: M 12 Motie Zonnepanelen Merwedeheuvel
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • De mogelijkheden van zonne-energie op de Merwedeheuvel, in nauwe samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, te betrekken bij de verdere uitwerking en inrichting van de 3e Merwedeheuvel.
M 12 Motie Zonnepanelen Merwedeheuvel.pdf
Titel: M 12a Motie Zonne energie locaties
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Kansrijke locaties in beeld te brengen die geschikt zijn om zonne-energie op te wekken op het eiland van Dordrecht en hierover te rapporteren aan de raad in het voorjaar van 2015.
M 12a Motie Zonne energie locaties.pdf
Titel: M 13 Motie Aanpak rotte panden
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Het huidige aanschrijvingsbeleid te verscherpen om slecht onderhouden panden in de Binnenstad aan te laten pakken door de eigenaren; • In het kader van dit aanschrijvingsbeleid handhavend op te treden naar eigenaren van deze panden als men zich onttrekt aan de onderhoudsplicht van het pand
M 13 Motie Aanpak rotte panden.pdf
Titel: M 14 Motie Right to challenge
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college om: • 'Right to challenge' te betrekken bij de 'Agenda voor de stad'; • De raad te informeren over hoe en wanneer 'Right to Challenge' kan worden vormgegeven in de huidige en toekomstige beleidskaders;
M 14 Motie Right to challenge.pdf
Stand van zaken:
21-04-2015 De commissie hoort graag volgende vergadering van het college alsnog de stand van zaken. 29-09-2015 De raad neemt Raadsinformatiebrief 1531493 voor kennisgeving aan.
Titel: M 15 Motie Handen aan het bed
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: En verzoekt het College • Er op toe te zien dat de bureaucratie en de vergadertijd van de Sociale wijkteams, de Jeugdteams en de bij keukentafels betrokken ambtenaren geminimaliseerd wordt. • Criteria te benoemen en te kiezen voor een nulmeting in januari 2015 met de inspanningsverplichting richting zorgorganisaties om de hierboven genoemde verhouding vergaderen/administreren 20% - face-to-face contact 80% binnen een jaar te halen.
M 15 Motie Handen aan het bed.pdf
Titel: M 16 Motie Bewonersinitiatieven
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: verzoekt het college: om in kaart te brengen op basis waarvan de behandeltijd op twintig weken is gesteld; om de raad te informeren over de wijze waarop de behandeling van initiatieven (op zorgvuldige wijze) versneld kan worden;
M 16 Motie Bewonersinitiatieven.pdf
Titel: M 17 Motie Respijthuis
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: om actief werk te maken van de komst van een respijthuis in Dordrecht door een aanpak naar de raad te sturen waarin in ieder geval de volgende elementen zijn opgenomen: * bekendheid generen over de wens om een respijthuis te realiseren; * ondernemers/initiatiefnemers uitnodigen zich te melden; * actief benaderen van lokale zorgpartijen en woningcorporaties; * proactieve ondersteuning (planvorming, geschikte panden); * financiële ondersteuningsmogelijkheden in kaart te brengen.
M 17 Motie Respijthuis.pdf
Titel: M 17a Motie Respijthuis
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: verzoekt het college: - om een korte behoeftepeiling te houden en bij een positief resultaat actief werk te maken van de komst van een respijthuis in Dordrecht door een aanpak naar de raad te sturen waarin in ieder geval de volgende elementen zijn opgenomen: * bekendheid generen over de wens om een respijthuis te realiseren; * ondernemers/initiatiefnemers uitnodigen zich te melden; * actief benaderen van lokale zorgpartijen en woningcorporaties; * proactieve ondersteuning (planvorming, geschikte panden); * financiële ondersteuningsmogelijkheden in kaart te brengen.
M 17a Motie Respijthuis.pdf
Titel: M 18 Motie Armoedebeleid
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: - Onze portefeuillehouder in de Drechtsteden te verzoeken zich sterk te maken voor een regionaal armoedebeleid; - Daarnaast een lokaal beleid te ontwikkelen en dat voor de raad inzichtelijk te maken;
M 18 Motie Armoedebeleid.pdf
Titel: M 19 Motie Leges gehandicapten parkeerkaart
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: - De legeskosten voor de Europese Gehandicapten Parkeerkaart in overeenstemming te brengen met die van de andere gemeenten in de regio; - De te berekenen parkeergelden in overeenstemming te brengen met de gemeenten in de Drechtsteden.
M 19 Motie Leges gehandicapten parkeerkaart.pdf
Titel: M 20 Motie Schenking straatmeubilair
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: Verzoekt het college het mogelijk te maken dat particulieren een bankje kunnen doneren
M 20 Motie Schenking Straatmeubilair.pdf
Titel: M 21 Motie Maximering schuldpositie stad
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: Verzoekt het college om een grens te hanteren van een netto schuld van € 1.950 per inwoner van Dordrecht vanaf kadernota 2016 en dit bedrag jaarlijks te indexeren.
M 21 Motie Maximering schuldpositie stad.pdf
Titel: M 21a Motie Maximering schuldpositie stad
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: Verzoekt het college om deze trend te keren en hierover te rapporteren in de Kadernota en Begroting
M 21a Motie Maximering schuldpositie stad.pdf
Stand van zaken:
21-04-2015 De commissie gaat er van uit dat het college te beginnen met de Kadernota 2016 hieraan uitvoering geeft. De motie wordt aangehouden totdat dit ook uit de stukken gebleken is.
Titel: M 22 Motie Preventiebudget scholen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: Het college opdracht te geven om de haalbaarheid van het toekennen van een preventiebudget aan de diverse Dordtse schoolbesturen te onderzoeken en de resultaten hiervan voor 1 maart 2015 te rapporteren aan de Raad.
M 22 Motie Preventiebudget scholen.pdf
Titel: M 23 Motie Mantelzorgers en mantelzorgondersteuning
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College: • Het goed in kaart brengen van de mantelzorgers in Dordrecht en deze actief ondersteuning aan te bieden. • Het aandeel mantelzorgers dat zich ondersteund voelt voor 2018 op een ambitieuze streefwaarde van 100% te zetten.
M 23 Motie Mantelzorgers en mantelondersteuning.pdf
Titel: M 23a Motie Mantelzorgers en mantelzorgondersteuning
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het College: • Het goed in kaart brengen van de mantelzorgers in Dordrecht en deze actief ondersteuning aan te bieden. • Het aandeel mantelzorgers dat zich ondersteund voelt voor 2018 op een ambitieuze streefwaarde te zetten.
M 23a Motie Mantelzorgers en mantelondersteuning.pdf
Titel: M 24 Motie Stichting Wijk voor wijk
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het College: In het aanbestedingstraject de inschrijvende partijen te verzoeken aandacht te besteden aan de wijze waarop ze gebruik zouden kunnen blijven maken van de werkzaamheden en de kennis en kunde van stichting Wijk voor Wijk.
M 24 Motie St. Wijk voor wijk.pdf
Titel: M 25 Motie Ouderen op de arbeidsmarkt
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: - In het RMJP Drechtsteden, onderdeel programma arbeidsmarktbeleid, nadrukkelijk verder uit te werken hoe de match tussen ouderen en jongeren èn ouderen en arbeidsmarkt beter gemaakt kan worden.
M 25 Motie Ouderen op de arbeidsmarkt.pdf
Titel: M 25a Motie Ouderen op de arbeidsmarkt
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op: nadrukkelijk verder uit te werken hoe de match tussen ouderen en jongeren èn ouderen en arbeidsmarkt beter gemaakt kan worden - en hierover voor de kadernota 2016 te rapporteren.
M 25a Motie Ouderen op de arbeidsmarkt.pdf
Titel: M 26 Motie Dordrecht open(t) data
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het College: 1) Richtlijnen voor open-data op te stellen met het doel alle gemeentelijke data in Dordrecht publiekelijk beschikbaar te stellen tenzij er gegronde redenen zijn - zoals bescherming van persoonsgegevens - dit niet te doen; 2) Bij het uitvoeren van open-data activiteiten vanuit de gemeente een structurele samenwerkingsvorm in eerste instantie met ondernemers en andere partijen in de stad en regio op te zetten en bij deze activiteiten te zoeken naar bijvoorbeeld co-financiering vanuit de EU; 3) In 2015 een lijst te presenteren van alle datasets die de gemeente heeft, aan te geven welke geschikt zijn om als open data beschikbaar te stellen en deze zo snel als mogelijk op data.overheid.nl en/of een eigen portal te publiceren; 4) Analoog aan het proces van het opstellen van de wegen-nota een groep raadsleden, uit te nodigen om actief mee te denken aan de ontwikkeling van open data en de Smart City.
M 26 Motie Dordrecht opent Data.pdf
Stand van zaken:
21-04-2015 De commissie is zeer content met de uitgebreide beantwoording. Conform beslispunt 4 van de motie agendeert de commissie dit onderwerp voor de volgende commissievergadering zodat het college de commissie kan bijpraten en actief kan betrekken bij deze ontwikkeling. De motie wordt tot dat moment aangehouden. 19-05-2015 Vervolgens geven mw. Smit en dhr. van den Berg een presentatie over respectievelijk Smart City en Open Data. De raad zal hierbij betrokken worden en de vraag wordt bij de commissie neergelegd hoe zij betrokken wil worden. De ambtenaren worden hartelijk bedankt voor de boeiende presentatie en een aantal commissieleden geeft aan deze informatie eerst met hun fracties te willen delen en volgende week zullen de commissieleden aangeven bij de griffie hoe zij willen participeren.
Titel: M 27 Motie Sport in beeld
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Voordat stap 4 van het proces 'Agenda voor de Stad' begint 1) Alle activiteiten binnen het domein 'sport' in kaart te brengen: welke sportaanbieders er binnen Dordrecht zijn en hoeveel er aan de verschillende sporten wordt bijgedragen en hoeveel gebruikers daar tegenover staan. En een overzicht te geven van de werkelijke kostprijs van voorzieningen, doorbelaste huurprijzen en andere baten; 2) Deze informatie te gebruiken als leidraad bij de gesprekken met de stad over het sportbeleid van de toekomst en samen met de sportverenigingen in Dordrecht en andere sportpartners met een integraal herstructureringsplan te komen en deze bij de besluitvorming kadernota 2016 te betrekken.
M 27 Motie Sport in beeld.pdf
Titel: M 28 Motie Beloon je buurt
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: 1) Te onderzoeken wat de kosten zijn van een project om rijgedrag binnen de snelheidslimiet van 30-km p.u. te belonen via 'sparen voor de buurt', te onderzoeken of dit project zou kunnen worden opgezet binnen het wijkbudget en een inventarisatie te maken welke 30-km gebieden in Dordrecht zich voor een dergelijk project zouden kunnen lenen; 2) De Raad in het eerste kwartaal van 2015 per Raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijkheden voor buurtbewoners om een verzoek tot het uitvoeren van zo'n project in te dienen bij de gemeente.
M 28 Motie Beloon je buurt.pdf
Titel: M 29 Motie Focus op stadspromotie
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Voor de behandeling van de Kadernota 2016 1) Alle activiteiten binnen, met en via de gemeente ter promotie van Dordrecht in kaart te brengen (levendige binnenstad, mijlpalen, evenementen, marketing , toerisme, VVV etc); 2) Het totaal aan activiteiten en kosten te analyseren en te bezien hoe onze citymarketing efficiënter, effectiever en doelmatiger kan tegen lagere kosten; 3) Een voorstel om alle activiteiten rondom stadspromotie neer te leggen bij één organisatie - Dordrecht Marketing - met aanvullende prestatieafspraken.
M 29 Motie Focus op stadspromotie.pdf
Titel: M 30 Motie Jeugdzorg met een hoofdletter J
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: 1. Zich er hard voor te maken dat deze vormen van Jeugdzorg gelijkwaardige kansen hebben binnen het nieuwe systeem van de Jeugdzorg.
M 30 Motie Jeugdzorg met hoofdletter J.pdf
Titel: M 31 Motie Beperken afsteken vuurwerk
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op : Te overwegen om het afsteken van vuurwerk in 2014 strikter te reguleren. Dit slechts toe te staan op daarvoor aangewezen plekken en op afgesproken tijden. Waarbij de historische Binnenstad als eerste gebied kan worden aangemerkt.
M 31 Motie Beperken afsteken vuurwerk.pdf
Titel: M 32 Motie Stadsdichter Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: • Per 1 januari 2015 een stadsdichter aan te stellen vooreen periode van vier jaar en het maximale jaarlijkse bedrag van 5.000 euro. Deze kosten kunnen worden gedragen uit het budget de levendige binnenstad. en gaat over tot de orde van de dag.
M 32 Motie Stadsdichter Dordrecht.pdf
Titel: M 32a Motie Stadsdichter Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: Indien een dichter van lokaal en/of nationale allure zich aandient, het college dit honoreert en de titel staddichter toekent om op te kunnen treden bij belangrijke gebeurtenissen voor de stad als Koningsdag en Mijlpalen
Motie 32a Motie Stadsdichter Dordrecht.pdf
Titel: M 33 Motie Groen licht voor Right to challenge
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • de raad zsm te informeren over: hoe en onder welke voorwaarden inwoners het "Right to Challenge" binnen de WMO kunnen uitoefenen; • het "Right to Challenge" te verankeren in de gemeentelijke verordening WMO 2015 • hoe "Right to Challenge" breder ingezet kan worden op andere beleidsterreinen zoals bij de Jeugdwet, Participatiewet en Beheer Openbare ruimte.
M 33 Motie Groen licht voor Right to challenge.pdf
Titel: M 34 Motie Groenvisie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op om • Een startnotitie voor te bereiden voor een Groen Visie,waarbij bewoners , wijkorganisaties en deskundigen betrokken worden.
M 34 Motie Groenvisie.pdf
Titel: M 35 Motie Veiligstellen budget AMK
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt de portefeuillehouder Jeugd van Dordrecht op: • Voldoende financiële middelen van de Service Organisatie Jeugd te claimen, zodat de oorspronkelijke invulling van deze wettelijke taak binnen het vastgestelde transitie arrangement te kunnen uitvoeren.
M 35 Motie Veiligstellen budget AMK.pdf
Titel: M 36 Motie Sportparken
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: roept het college op: • binnen 6 maanden met voorstellen tot integrale afweging en zo nodig herstructurering van alle publieke sportvoorzieningen (velden en hallen) in de stad te komen, waarbij ook de Sportboulevard wordt betrokken; • intensivering 22 (Parkeervoorzieningen Sportparken) ad 330.000 euro te "parkeren" tot het integraal plan Sportpark Stadspolders is uitgewerkt en hierbij ook het belang van veilige fietsroutes van en naar de sportterreinen te betrekken; • de gemeenteraad te informeren over de gedane toezeggingen aan de verenigingen Sportpark Schenkeldijk al dan niet vanuit het project Belthurepark; • voor Sportpark Schenkeldijk te komen met een oplossing die recht doet aan bovengenoemde toezeggingen; • een overzicht te geven van de werkelijke kostprijs van voorzieningen, doorbelaste huurprijzen en andere baten; • deze voorstellen te betrekken bij de "Agenda voor de Stad" en de kadernota 2016.
M 36 Motie Sportparken.pdf
Titel: M 37 Motie Tarieven woonlasten
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: - De indexering van de rioolheffing (eigenaar en gebruiker) en de afvalstoffen achterwege te laten; - Het bedrag dat daardoor minder wordt opgebracht te compenseren door de indexering van de OZB op 3,5% te stellen; - Een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om de afvalstoffen en riool heffingen volledig te vervangen door een verhoging van de OZB, inclusief een onderzoek naar de hiermee uit te besparen uitvoeringskosten.
M 37 Motie Tarieven woonlasten.pdf

10

min
Besluit

De agendapunten 9 en 10 worden gezamenlijk besproken.

De raad stelt het voorstel geamendeerd vast (tegen: SP). De fracties van de PvdA en VSP leggen een stemverklaring af.

min
Amendement(en)
Titel: A 01 Amendement De rol van de raad in de Agenda voor de stad
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit bij het besluit Agenda voor de Stad het volgende beslispunt toe te voegen: 5. stap 3 deze fase (gesprek met onze partners) in gezamenlijkheid, en met een gelijke rol voor raad en college tijdens de gesprekken, te doorlopen.
A 01 Amendement De rol van de raad.pdf
Titel: A 01a Amendement De rol van de raad in de Agenda voor de stad
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit bij het besluit Agenda voor de Stad het volgende beslispunt toe te voegen: 5. stap 3 van deze fase ( het gesprek met onze partners) middels voortgangsgesprekken in de vakcommissies geïnformeerd worden.
A 01a Amendement De rol van de raad.pdf
Titel: A 02 Amendement Besparingsvoorstellen Agenda voor de stad
Status: Verworpen
Indieners: Besluit het ontwerpbesluit Agenda voor de Stad onder 3. luidende " de aanvullende aanpak rondom de genoemde besparingsvoorstellen vast te stellen " Aan te vullen met de zin "waarbij met stakeholders, iedereen met belang bij de besparingsvoorstellen, wordt bedoeld."
A 02 Amendement Besparingsvoorstellen Agenda voor de stad.pdf
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 6 november 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 7 november 2014 10.00 uur tot dinsdag 11 november 2014 13.30 uur.