Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1309574
Aanvang-sluiting 23-09-2014 14:00 - 23-09-2014 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 23 september 2014 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad neemt afscheid van raadslid mevrouw Van Dongen.

4

min
Besluit

De geloofsbrieven van de heer M. Groeneweg worden in orde bevonden.

5

min
Besluit

De heer M. Groeneweg wordt beëdigd tot raadslid.

6

min
Besluit

Mevrouw van Bekhoven wordt benoemd tot commissielid.

Hamerstukken

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties Beter voor Dordt, CDA, VVD, VSP en D66 leggen een stemverklaring af.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M 01 Motie Gedwongen winkelopenstelling
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: verzoekt de gemeenteraad van Dordrecht: - ondubbelzinnig uit te spreken dat het onacceptabel is als ondernemers (contractueel) gedwongen worden om op koopzondag open te gaan; - het college te verzoeken in kaart te brengen waar zij, met het oog op de toekomst, mogelijkheden ziet om te voorkomen dat verhuurders (vastgoedeigenaren) ondernemers verplichten op zondag open te gaan
M 01 Motie Gedwongen winkelopenstelling.pdf

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

18

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het geamendeerde voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Flyersverspreiding schrappen
Status: Aangenomen
Indieners: Stelt voor artikel 2.6 zijnde: " 1. Het is verboden om in het gebied van de binnenstad van Dordrecht- dat begrensd wordt door de Voorstraathaven, Steegoversloot, Spuihaven en Prinsenstraat - geschreven of gedrukte stukken, producten dan wel afbeeldingen onder het publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken 2. Het verbod als beschreven in het eerste lid geldt niet op de volgende plaatsen: - Voorstraat: gedeelte Visbrug tot Kolfstraat - kruising Sisarijs of Sarisdgang/Vriesetraat (m.u.v. marktdagen); -kruising Statenplaats/ Kolfstraat (m.u.v. marktdagen). En artikel 5. 16 lid 2 zijnde: "In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan in het gebied van de binnenstad van Dordrecht - dat begrensd wordt door de Voorstraathaven, Steegoversloot, Spuihaven en Prinsenstraat - alleen op de volgende plaatsen met gedrukte of geschreven stukken worden gevent: - Voorstraat: gedeelte Visbrug tot Kolfstraat; kruising Sisarijs of Sarisdgang/Vriesetraat (m.u.v. marktdagen); kruising Statenplaats/ Kolfstraat (m.u.v. marktdagen te schrappen
A 1 Amendement Flyersverspreiding schrappen.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 11 Motie Vrijstelling exploitatievergunningsplicht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt de burgemeester: - te onderzoeken welke categorieën horecabedrijven van de exploitatievergunningsplicht vrijgesteld kunnen worden; - gelijktijdig met dit onderzoek te onderzoeken of de administratieve lasten verlicht en de procedures voor horeca-aanvragen vereenvoudigd kunnen worden; om in het kader van de bovengenoemde onderzoeken in gesprek te treden met de voorzitter van Horeca Nederland-Drechtsteden; na het voornoemde onderzoek met een voorstel te komen om gedurende een proefperiode van twee jaar de nader te bepalen categorieën horecabedrijven vrijstelling te verlenen;
M 11 Motie Vrijstelling exploitatievergunningsplicht.pdf

19

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M 02 Motie Kader vrijwilligers WMO
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: draagt het college op om voor 1 januari 2015: - te onderzoeken hoeveel vrijwilligers er in 2015 extra nodig zijn om de transitie WMO binnen de gestelde financiële kaders te laten slagen; - de vrijwilligersorganisaties kaders mee te geven betreffende het aantal vrijwilligers dat de komende jaren extra geworven zullen worden.
M 02 Motie Kader vrijwilligers WMO.pdf
Titel: M 03 Motie VOG in het kader van WMO
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: verzoekt het college: - om een VOG verplicht te stellen voor alle vrijwilligers die binnen het kader van de WMO actief zijn en worden; - om de VOG aan deze doelgroep gratis te verstrekken.
M 03 Motie VOG in het kader van WMO.pdf
Titel: M 04 Motie Sociale ombudsman-vrouw
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: de mogelijkheid tot het instellen van een onafhankelijke ombudsman/vrouw cq. deze functie onder te brengen bij sociale raadslieden, te onderzoeken en de raad hier uiterlijk eind november 2014 over te informeren
M 04 Motie Sociale ombudsman-vrouw.pdf
Titel: M 05 Motie Systematiek budgettering WMO
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: vraagt het College om: 1. Aan het voorstel de mogelijkheid toe te voegen dat er extra budget wordt vrijgemaakt om de zorg van de algemene voorzieningen te waarborgen wanneer er sprake is van een aantoonbare toename van de zorgvraag 2. Deze methodiek inclusief de genoemde voorwaarde nadrukkelijk op te nemen als één van de basisprincipes waarlangs de budgetbeheersing zal plaatsvinden.
M 05 Motie Systematiek budgettering WMO.pdf
Titel: M 06 Motie Persoonsgebonden budget WMO
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: vraagt het College om: 1. te voldoen aan het "uitgangspunt van de wetgever dat het pgb voor nietprofessionele zorgverleners beperkt dient te blijven tot die gevallen waarin dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is. Gemeenten krijgen in de Wmo de ruimte om zelf te bepalen wanneer pgb-houders maatschappelijke ondersteuning mogen inschakelen uit het eigen sociale netwerk. In de verordening kunnen gemeenten vastleggen in welke situaties en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Het is niet mogelijk om in de verordening het gebruik van het pgb voor niet-professionele zorg geheel uit te sluiten."(einde citaat ministerie VWS) 2. dit uitgangspunt op te verwerken in d£ nog op te stellen Verordening Algemene Voorzieningen voor de WMO.
M 06 Motie Persoonsgebonden budget WMO.pdf
Titel: M 07 Motie Arbeidsplicht Mantelzorgers WMO
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: vraagt het College om: 1. Binnen de regio te pleiten het beleid van de SDD ten aanzien van mantelzorgers te wijzigen in lijn met het onderstaande citaat "Mantelzorgers met een bijstandsuitkering hebben een sollicitatieplicht. Gemeenten kunnen mantelzorgers met een intensieve zorgtaak vrijstelling geven van deze sollicitatieplicht. Gemeenten kunnen dit doen binnen de kaders van de Wet Werk en Bijstand (WBB). Zo kunnen gemeenten bijstandsgerechtigden op grond van dringende reden (zoals de zorgplicht voor een bloedverwante) tijdelijk ontheffing verlenen van de arbeidsplicht, met inbegrip van de sollicitatieplicht. Daardoor is er dus geen wettelijke belemmering in de WWB om noodzakelijke mantelzorg mogelijk te maken." (ministerie van VWS) 2. Te rapporteren aan de Raad op welke wijze dit vrijstellings-beleid wordt geïmplementeerd voor de behandeling van de diverse Verordeningen aangaande de WMO
M 07 Motie Arbeidsplicht voor mantelzorgers WMO.pdf
Titel: M 08 Motie SP Beroep op mantelzorg
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het college op: 1. Kinderen onder de 18 jaar te vrijwaren van het leveren van mantelzorg en ondersteuningstaken zoals deze gesteld zijn in het kader van de WMO 2. Tot registratie over te gaan wanneer deze overtreding wordt geconstateerd.
M 08 Motie Beroep op mantelzorg WMO.pdf
Titel: M 09 Motie SP VSP Zorgvraag Sturing
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het college op: 1. In het lokaal beleidsprogramma WMO op te nemen dat wanneer een arts of specialist een verzoek doet tot WMO ondersteuning de gemeente altijd professionele hulp zal inschakelen voor de duur die de aanvrager opgeeft. 2. Opdracht te geven tot registratie en terugkoppeling naar de behandelend arts of specialist wanneer de bemiddeling van cliënt niet is toegewezen of tot stand is gekomen. En gaat over tot de orde van de dag.
M 09 Motie SP VSP Zorgvraag Sturing.pdf
Titel: M 09a Motie SP VSP Zorgvraag sturing
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Roept het college op: 1. In het lokaal beleidsprogramma WMO op te nemen dat wanneer een arts of specialist een verzoek doet tot WMO ondersteuning de gemeente altijd professionele hulp zal inschakelen 2. Opdracht te geven tot registratie en terugkoppeling naar de behandelend arts of specialist wanneer de bemiddeling van cliënt niet is toegewezen of tot stand is gekomen.
M 09a Motie SP VSP Zorgaanvraag Sturing.pdf
Titel: M 10 Motie Besteding van Publiek geld
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: • de mogelijkheden te onderzoeken om de hoogte van het inkomen van bestuurders en medewerkers van instellingen mee te laten wegen bij aanbestedingen en het verstrekken van subsidies; • de mogelijkheden te laten onderzoeken om de financiële verhoudingen binnen een organisatie mee te laten wegen bij aanbestedingen en het verstrekken van subsidies, zodat het geld terecht komt daar waar het hoort,' aan het bed' of het directe maatschappelijke doel; • in dit onderzoek ook de verbonden partijen te betrekken; • ook naar andere gemeenten te kijken hoe zij dit georganiseerd hebben, waardoor beleid wellicht.. enz. zie verder bijgevoegde pdf
M 10 Motie Besteding van publiek geld.pdf
Stand van zaken:
MO 31-10-2014: is ambtelijk opgepakt. Beantwoording motie begin 2015. MO 2-4-2015: De commissie sociale leefomgeving heeft hierover op 24 maart 2015 een Raadsinformatiebrief besproken (dossier 1462234). Vrijwel alle instellingen die subsidie krijgen en een groot aantal partijen waarmee we inkoopcontracten hebben vallen onder de Wet normering topinkomens (WNT). Vanuit het principe van vertrouwen en verantwoordelijkheid en deregulering is het college van mening dat we geen controle op controle moeten stellen. Aangezien deze instellingen al door de Minister gecontroleerd worden vanuit de WNT op hun topinkomen-beleid zien wij geen meerwaarde om dit ook daarnaast als subsidie- of inkoopvoorwaarde mee te geven waarop vervolgens ook extra controle moet worden uitgevoerd. Hiermee kan de motie als afgehandeld worden beschouwd
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 18 september 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 19 september 2014 10.00 uur tot dinsdag 23 september 2014 13.30 uur.