Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 128679
Aanvang-sluiting 03-03-2009 16:00 - 03-03-2009 17:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 03 maart 2009 na afloop van de raad zal plaatsvinden in de B & W kamer van het Stadhuis.

De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig zijn de dames De Smoker en Arlman (wnd. griffier) en de heren Weidema, Pols, Tazelaar, Schalken, Karapinar (mede namens GroenLinks, Van der Kruijff, Van Dongen, Hoogerduijn en Bandell (voorzitter). Mevrouw Ruisch is verhinderd.
Mw. Arlman kondigt een werkbezoek van leden van het Waterschap De Hollandse Delta aan de Dordtse Kamers van 17 maart aan. Verder kondigt ze een informele bijeenkomst over leegstand en verloedering op 1 april a.s. aan. De AC staat stil bij de voorbereiding van de consultatieavond op 10 maart a.s. Besloten wordt, dat de gespreksleiders ook aan het gesprek kunnen deelnemen, dat de heer Sleeking wordt gevraagd als voorzitter van het plenaire deel op te treden, dat de wethouders als toehoorders worden uitgenodigd en dat belangstellende burgers ook als toehoorders welkom zijn.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit
Ten aanzien van de behandelsuggesties wordt beslist zoals hierna is aangegeven.

5

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

6

met speciale aandacht voor de planning van de Structuurvisie, Stadswerven en Hostel (mondeling) en agendering kredietvoorstel gratis OV (bijlagen).
min
Besluit
Structuurvisie, Hostel en Stadswerven: zie elders in deze besluitenlijst. M.b.t. het kredietvoorstel gratis OV wil de AC eerst informatie over de wijze van invulling van dit experiment alvorens een besluit te nemen over de (wijze van) agendering. Zodra er nieuwe informatie over Drechtwerk beschikbaar komt, wil de AC op zo kort mogelijke termijn een programmakamer beleggen.

7

min
Besluit
Het onderwerp Stand van zaken en uitbreiding quotering kamerverhoor (dossiernummer 115742) wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datm, omdat de opbrengst van de conferentie bij de behandeling moet kunnen worden betrokken. Aan de agenda wordt een Regiokamer toegevoegd. De griffie wordt gevraagd n.a.v. de besluitvorming eerder deze vergadering naar bevind van zaken programmakamers in te vullen.

8

min
Besluit
De presentatie kan op een nader te bepalen tijdstip worden ingepland.

9

min
Besluit
Er hebben zich geen nieuwe insprekers gemeld.

 

10

min
Besluit
De heer Schalken meldt dat er op 19 mei een deskundigenbijeenkomst is gepland over het onderwerp leegstand en verloedering. Verder meldt hij dat zijn fractie in de adviescommissie wil spreken over de situatie op de Bleekersdijk/Dubbeldamseweg e.o. De AC besluit eerst de toegezegde evaluatie af te wachten. Naar aanleiding van een opmerking van de heer Van der Kruijff over het uitblijven van de toegezegde informatie over Dit ISH Dordt verzoekt de AC de griffie de portefeuillehouder nogmaals te rappelleren.

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: L.D.H. Arlman - Rosier