Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1279633
Aanvang-sluiting 14-01-2015 19:45 - 14-01-2015 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de Commissie Fysieke Leefomgeving wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 14 januari 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.45 uur

De Commissiegriffier,

H.M. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. De gespreksleider vraagt aandacht voor enkele activiteiten de komende weken. Op 20/1 is het mogelijk een rondleiding te krijgen door het nieuwe Onderwijsmuseum (16:30 uur). Op 29/1 (12:30 uur) organiseert de ambtelijke organisatie een brainstorm over het concept Smart Cities. Geïnteresseerde raadsleden zijn hier ook voor uitgenodigd. De commissiegriffier zal de aanvullende informatie rondsturen. Op 4/2 (19:00 uur) gaan enkele raadsleden naar een bijeenkomst van de VNG / CROW Fietsberaad in Utrecht. Mevrouw Jager meldt zich ook hiervoor aan.


Aan het eind van de vergadering heeft de fractie PvdA twee vragen gesteld aan het college. De eerste ging over de ontwikkelingen in Belthurepark. Gevraagd werd naar de toegezegde RIB over dit onderwerp. Wethouder Sleeking zoekt wanneer deze verschijnt, wellicht wordt het in plaats van een brief een vertrouwelijke mededeling. De tweede vraag heeft betrekking op het negatieve advies van de welstandscommissie bij een bouwplan in Sterrenburg. De wethouder geeft aan dat de gemeente het negatieve advies van de commissie heeft overgenomen en verwijst voor de werkwijze van de commissie naar de nieuwe Welstandsnota die binnenkort verschijnt.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 9 december 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie stelt de concept agenda's voor 20/1, 27/1 en 10/2 vast. De fractie van D66 benadrukt de concept status van de agenda's en wijst op de mogelijkheid van de commissie om hier op een later moment - als de situatie daarom vraagt - nog stukken aan toe te voegen. Op de agenda van 27/1 is per abuis het kopje 'presentatie GHOR' opgenomen, daar is een bespreking van de strategische grondvoorraad voorzien. NB. Aan de agenda van 20/1 wordt bij de behandeling van agendapunt 6 nog een bespreking van de resultaten van de werkgroep planologische procedures toegevoegd.

5

min
Besluit

De commissie is akkoord met het tijdstip van verzamelen om 19:30 uur. De commissiegriffier zal de commissieleden t.z.t. nog een keer attenderen op de aanmeldprocedure (vooraf aanmelden en toesturen kopie paspoort). De fractie SP heeft een aantal inhoudelijke vragen bij het programma, die zullen nog per mail worden aangeleverd.

6

min
Besluit

Deze terugkoppeling wordt toegevoegd aan de agenda van 20/1.

7

min
Besluit

De commissie is akkoord met het aanvangstijdstip van 16:00 uur. Meer informatie over het programma van dit werkbezoek volgt.

8

min
Besluit

De commissie heeft interesse in een excursie naar de Polder Stededijk. De voorkeur gaat uit naar een datum in maart, indien mogelijk op een vrijdag. De commissiegriffier zal per mail peilen op welk moment de meeste commissieleden beschikbaar zijn.

Klik op 'Fysiek Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: EAM Nederhof
Gespreksleider: F. Riet
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad