Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1272313
Aanvang-sluiting 09-12-2014 20:00 - 09-12-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 09 december 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

E. Kelholt

1

Dossier OMC. Bij de nieuwe stukken zitten het raadsvoorstel  rondom de vaststellingsovereenkomst bewoners Visserstuin TTV (1396676) en de brief van OMC hieromtrent (van 26 november jl). Gezien de fatale beslisdatum zoekt het college naar een mogelijkheid dit stuk 16 december in de middagraad te bespreken. We adviseren de commissie die mogelijkheid te bieden. We hebben getracht contact op te nemen met OMC met de vraag of zij nog wensen in te spreken, daar is tot nu toe geen reactie op gekomen. De wethouder is tijdens het agenda zettende deel aanwezig om eventuele vragen rondom het voorstel te beantwoorden, daarnaast is er de mogelijkheid vragen schriftelijk te stellen.

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er is een nagekomen voorstel over OMC/Visserstuin. Hiervoor heeft zich de heer Stijweg gemeld namens het bestuur van OMC. De griffier heeft een emailconsultatie gedaan en hieruit bleek unaniem steun voor het gunnen van inspreektijd aan OMC. Op voorstel van de voorzitter wordt de inspreker als eerste bespreekpunt ingevoegd in de agenda. Er is geen behoefte aan inhoudelijke bespreking van dit voorstel. De commissie geeft aan de inbreng van de heer Stijweg mee te nemen naar de fractie en dit wordt een bespreekpunt voor de raad van 16 december.


Vervolgens meldt de voorzitter dat de Verordening Reclamebelasting vanochtend door het college is vastgesteld en vanmiddag is toegevoegd aan het dossier Ondernemersfonds. daarnaast meldt hij dat de portefeuillehouder, wethouder Mos, van dit agendapunt ziek is en vervangen zal worden door wethouder Van der Linden. Alles afwegende besluit de commissie echter geen opiniërende commissiebehandeling te houden maar dit stuk rechtstreeks door te geleiden naar de raad voor een politiek debat. Hierbij zal ook de aangeleverde Verordening aan de orde komen.


Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter herinnert wethouder Van der Linden nog aan de openstaande vraag onder punt 5 van de besluitenlijst.

3

min
Besluit

De commissie besluit de moties 4, 14 en 16 als afgehandeld aan te merken. Toezegging 2 wordt aangepast naar realisatie kort na 15 juni 2015.

5

Toelichting op de wijziging van het vergadersysteem in 2015. Vaststellen agenda's van de commissies op 14 januari 2015.

19:45 uur - agendadeel per commissie
20:30 uur - raadsbrede themabijeenkomst 'De Rode Loper'

Vanuit het college ligt het verzoek ruimte te bieden voor een bijeenkomst van minimaal 1 uur waar schoolbesturen een presentatie kunnen geven en gesprek kunnen hebben over de plannen wat betreft Herijking Onderwijshuisvesting. De commissie zou hier nog een moment voor prikken. Dit kan in de commissie van 20 januari, maar eventueel ook aan het eind van de middag op locatie. 

Rapport Dromen van Mantelzorgers. Vorige commissie is het rapport Dromen van Mantelzorgers aan de commissie aangeboden. Er zou nog gekeken worden of, en zo ja, hoe hierover gesproken zou worden. Mogelijk kan gekeken worden naar een bredere expert avond waar diverse initiatieven de mogelijkheden krijgen zich te presenteren.

min
Besluit

De griffier licht nogmaals kort de nieuwe werkwijze van raad en commissies in 2015 toe. De raad gaat over naar een vijf-weekse cyclus waarbij de middelste drie weken commissieweken zijn. De eerste twee commissieweken zijn bedoeld voor reguliere vergaderingen, bespreking van stukken, inspraak op stukken, raadplegen van experts aangaande voorliggende stukken, etc. De derde commissieweek is bestemd voor verdieping, werkbezoeken, benen op tafel sessies, werkgroepen, etc. De agenda's voor de drie commissieweken van een cyclus worden steeds in één keer vastgesteld. Voor de eerste cyclus is dat op 14 januari 2015 van 19.45- 20.30 uur. Aansluitend is een raadsbrede themabijeenkomst over 'De Rode Loper', ofwel verminderen van regeldruk en de nieuwe rol van de gemeente als partner. Er is in de voorbereidingsgroep voor die themabijeenkomst nog plaats voor commissieleden sociaal. De dames Van Bekhoven en Nijhof en de heer Meijer melden zich hiervoor aan.


De voorzitter meldt dat voor de presentatie door de schoolbesturen over Herijking Onderwijshuisvesting donderdag 22 januari 2015 wordt voorgesteld door het college. Deze datum is ongeschikt vanwege het politiek café van de SP. De commissiegriffier zal dit overbrengen aan de ambtelijke organisatie en om twee nieuwe voorstellen vragen. De commissie geeft mee dat dit niet perse op dinsdag plaats hoeft te vinden en op zich een donderdag wel tot de mogelijkheden behoort.

6

min
Besluit

Mevrouw de Smoker en mevrouw Stolk hebben een vraag aan het college.


Wethouder Reynvaan zegt mevrouw De Smoker toe dat er een onafhankelijk onderzoek naar toezicht tijdens de werkzaamheden Scheffersplein komt, dat zij vervolgens met de raad zal delen.


Wethouder Lambrechts zegt mevrouw Stolk dat de transitie voor de transformatie gaat en zij nu nog niets kan zeggen over de visie van het college op dagbesteding. Er lopen al wel een aantal pilots en bij de volgende vergadering zal zij de commissie laten weten wanneer de commissie de visie kan verwachten.

min
Toezegging(en)
Toezegger: REC Reynvaan
Datum gepland: 28-02-2015
Datum gereed:
Wethouder Reynvaan zegt mevrouw De Smoker toe dat er een onafhankelijk onderzoek naar toezicht tijdens de werkzaamheden Scheffersplein komt, dat zij vervolgens met de raad zal delen.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

De verordening gaat als hamerstuk naar de raad van 16 december 2014. Een aantal fracties kondigen stemverklaringen aan. Afgesproken wordt dat in januari 2015 de beleidsregels naar de commissie komen ter bespreking en dat in het eerste half jaar van 2015 de verordening wordt geëvalueerd en zo nodig verbeterd.

8

min
Besluit

Deze brief gaat als ter kennisname stuk naar de raad van 16 december 2014.

9

Agendapunten 7 t/m 9 worden gezamenlijk besproken.

21.15 - 21.30 uur PAUZE

min
Besluit

De commissie plaatst deze brief op de voorraadlijst om in het nieuwe jaar rustig met elkaar stil te staan bij dit boeiende project en te bekijken wat voor meerwaarde dit heeft voor beleid in de toekomst.

10

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk rechtstreeks door te geleiden naar de raad van 16 december 2014 als bespreekstuk.

11

Agendapunten 10 en 11 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk rechtstreeks door te geleiden naar de raad van 16 december 2014 als bespreekstuk.

12

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 16 december 2014.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: E. Kelholt
Portefeuillehouder: CML Lambrechts / J Mos / H van der Linden
Commissiegriffier: M. van Hall