Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1272278
Aanvang-sluiting 16-09-2014 20:00 - 16-09-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 16 september 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

E. Kelholt

1

min
Besluit

Woensdag 24 september organiseert wethouder Van der Linden een benen op tafel bijeenkomst over jeugdhulp en preventie. Aanvang 20:00 uur, locatie: vergaderkamer 1.


Woensdag 8 oktober zal een themabijeenkomst plaatshebben over de stand van zaken bij de Dienst Gezondheid en Jeugd. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor de commissieleden van Bestuur en Middelen en Sociaal.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Agenda voor 30 september:


Raadsinformatiebrief over stand van zaken schoolzwemmen (1286218) in combinatie met de reactie van OPOD op de brief van het Sportbedrijf met de mededeling dat het schoolvervoer door de gemeente is wegbezuinigd (1299030).


De discussie richt zich daarbij op de vraag of, en zo ja hoe, we verder gaan met gesubsidieerd schoolzwemmen.


Instemmen met voorgestelde vervolgstappen op basis van de beantwoording motie Ondernemersfaciliteiten (1314537)


De discussie richt zich daarbij op de vraag of de motie hiermee is afgedaan en of de vervolgstappen passen binnen het beeld dat de raad hierover heeft gevormd.


Vervolg bespreking RV Vaststellen Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement (1327507) in combinatie met RIB over voortgang sociale wijkteams 2014-2015 (1323543) en RIB over Regionaal Transitiearrangement MEE/ Clientenondersteuning ZHZ (1309986).

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Volgorde van insprekers: Willem Boon, Leo Schaap, Werner Kelder, Johan den Bakker, Chris van der Waard, Jan-Willem Lemkes, Dhr 't Lam, Arien van Pelt, Anneke Maagdenberg, Pieter Honing en Dominee G van Wijk.


De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.

5

min
Besluit

Het voorstel wordt ter advies neergelegd bij het college. De wethouder geeft aan met een voorstel te zullen komen.

6

min
Besluit

Wethouder komt schriftelijk terug op openstaande vragen en dinsdag 30 september zal bespreking in de commissie worden vervolgd. De bespreking gecombineerd worden met het agendapunt RIB over voortgang sociale wijkteams 2014-2015 (1323543) en RIB over Regionaal Transitiearrangement MEE/ Clientenondersteuning ZHZ (1309986).

Tenslotte

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: E. Kelholt
Portefeuillehouder: J. Mos / R.E.C. Reynvaan / H. van der Linden 
Commissiegriffier: S.V. Vooren