Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1272269
Aanvang-sluiting 09-09-2014 20:00 - 09-09-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 09 september 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

E. Kelholt

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Aanwezig zijn de dames Sonmezer, Edenburg, Meijer, Catsburg, Greve, Nijhof, Wemmers, Stolk, Koene, Mous en de heren van Verk, van Antwerpen, Blokland, Husen, Hofman, Schuiten, Rovers, Meijer, Vooren (commissiegriffier) en Kelholt (voorzitter). Namens het college is wethouder Lambrechts aanwezig. Ambtelijke ondersteuning: mevrouw van den Hoek.


De voorzitter informeerd vervolgens of er voldoende belangstelling is voor de rondleiding bij het Johan de Witt gymnasium (18:45-19:30) en het Hofkwartier (19:30-21:30) op donderdag 2 oktober. Een kleine tien commissieleden geeft aan hierbij aanwezig te zullen zijn.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Wel wenst dhr van Verk nadere informatie van de wethouder betreffende de uitkomst van het gesprek met Bureau Jeugdzorg. Ook verneemt hij graag wanneer de benen op tafel sessie georganiseerd zal worden.

4

min
Besluit

Dinsdag 16 september starten we met een sprekersplein (op verzoek van CU/SGP, CDA en SP) rondom het raadsvoorstel met de nieuwe verordening winkeltijden Dordrecht.


Als tweede punt staat op de agenda het initiatiefvoorstel BVD 'Dordrecht een stad zonder circussen met wilde dieren' (1285480).


En we sluiten de avond af met een discussie met een toelichtende rol van de ambtenaren over het raadsvoorstel Vaststellen Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement (1327507).


Daarbij is afgesproken dat deze drie stukken vervolgens de week erop naar de middagraad kunnen.

STUKKEN TER BESPREKING

5

De commissie besloot op 10 juni om het Wmo beleidsplan te agenderen voor de commissie van 9 september 2014.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.

6

min
Besluit

Mw Koene (VVD) vraagt de wethouder hoe het college zal omgaan met aanvragen om zondagopenstelling met de komende open monumentendag al mogelijk te maken. De wethouder geeft aan dat aanvragen met spoed behandeld zullen worden.


Dhr Hofman (D66) zal via mail nog aanvullende vragen stellen betreffende de brief over het Suwinet die eerder deze avond naar het college is gestuurd voor aanvullende informatie.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: E. Kelholt
Portefeuillehouder: CML Lambrechts
Commissiegriffier: S.V. Vooren