Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1272250
Aanvang-sluiting 13-05-2014 20:30 - 13-05-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 13 mei 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De voorzitter,

E. Kelholt

1

- uitnodiging voor de raadsinformatiebijeenkomst op 14 mei over het programma Jeugdhulp ZHZ

min
Besluit

Aanwezig zijn de dames Mous (CDA), Stolk (VSP), Nijhof (BVD), Wemmers (BVD), Greve (BVD), Catsburg (CU/SGP), Sönmezer (PvdA) en Koene (VVD) en de heren Van Antwerpen (BVD), Husen(BVD), Meijer (SP), van der Zee (GroenLinks), Rovers (CDA), Hofman (D66), Schuiten (D66), Van Verk (PvdA), Boersma (CU/SGP), Vooren (commissiegriffier) en Kelholt (voorzitter). Namens het college zijn aanwezig mevrouw Lambrechts, de heren Van de Burgt en Van der Linden, ambtelijk ondersteund door de heren Schraven,  Van de Poel en Peereboom. Commissie stelt agenda vast.

2

min
Besluit

Besluitenlijst is vastgesteld. De heer Van Verk geeft aan dat wethouder Mos 8 april 2014 heeft aangegeven binnen drie weken een bewonersavond voor de museumstraat te organiseren, tot zover bekend heeft deze (inmiddels vijf weken later) nog niet plaatsgevonden. De griffie zal informeren naar de stand van zaken.

4

min
Besluit

Commissie neemt kennis van de uitnodiging.

5

min
Besluit

Commissie neemt kennis van de uitnodiging.

6

min
Besluit

Commissie neemt kennis van de uitnodiging, valt samen met thema-avond.

7

- Bespreking over de ontwikkelingen WC Crabbehof (1250096)

min
Besluit

In ieder geval bespreken we de ontwikkelingen WC Crabbehof. Daarnaast kan de griffier in overleg met de voorzitter de agenda aanvullen.


Daarbij hebben we gekozen de rib over onderzoek zwembadaanbod (1258854) op de agenda te plaatsen ter bespreking van de vraag of de actieve informatieplicht voldoende is vormgegeven en de vraag of de raad een startnotitie wenst voor de inhoudelijke vervolgbesprekingen.


Van 22:15 tot 22:45 uur willen we in beslotenheid de agendasetting binnen de commissie bespreken, met de vraag hoe we dit onderdeel van de agenda efficiënter kunnen inrichten?

STUKKEN TER BESPREKING

8

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat de presentatie voldoende inzicht geeft en nu verder geen gevolg krijgt.

9

min
Besluit

De commissie besluit het stuk aan te houden tot zij nadere informatie ontvangt betreffende de loop van het proces.

10

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei 2014.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: E. Kelholt
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Commissiegriffier: S.V. Vooren