Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1272214
Aanvang-sluiting 14-10-2014 20:00 - 14-10-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering (deels besloten), die op dinsdag 14 oktober 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

F. Riet

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en bedankt de organisatoren van de themabijeenkomst over de ondegrondvisie op 8 oktober jongstleden. Wethouder van der Linden kondigt aan dat het ontwerp van de recreatieve inrichting van de Merwedeheuvel met enige vertraging naar de raad zal komen. Het bestemmingsplan volgt in het vierde kwartaal van 2014, het ontwerp in het eerste kwartaal van 2015. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Severien (BV-Patersweg) wordt als inspreker aan agendapunt 7 toegevoegd.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 30 september 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld. Nav het verslag maakt de fractie van D66 een opmerking over de weergave bij agendapunt 9 (vaststellen bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven). Graag wil de fractie benadrukken dat een breed deel van de commissie sympathiek staat tegenover het idee om de Vrije Tuinder het perspectief te bieden dat ze voor een langere periode op de huidige locatie kunnen blijven. Ook vraagt de fractie D66 aandacht voor het collegestandpunt mbt station Copernicusweg en station Zuid. Als helder is dat er geen nieuw station komt, hoeft er naar deze variant ambtelijk geen onderzoek meer gedaan te worden.

3

min
Besluit

De heer Tiebosch meldt dat hij samen met mevrouw Van den Bergh, de heer Oostenrijk en de heer Hoogstad een masterclass heeft bezocht over het OV in gemeenten. Graag zou hij de inzichten die tijdens dit congres zijn verkregen delen met de commissie en een stappenplan opstellen inzake de aanbesteding van de nieuwe concessie busvervoer die de provincie gaat opstarten. De wethouder zal in dit proces worden betrokken.

5

- Beantwoording vragen Gouverneurplein (D66)
- Beantwoording vragen Afvalcontainers indische Buurt (D66 + PvdA)
- Beantwoording vragen Parkeersituatie Mauritsweg (CDA)
- RV Groenezoom (indien beschikbaar)

min
Besluit

De commissie zet de volgende onderwerpen op de conceptagenda van 18 november 2014:


- Beantwoording vragen Parkeersituatie Mauritsweg (CDA)
- Beantwoording vragen Gouverneurplein (D66) + RIB over beleving en imago Oud Krispijn
- Beantwoording vragen Afvalcontainers indische Buurt (D66 + PvdA)
- RV Groenezoom (indien beschikbaar, wethouder verwacht dat dit lukt)

6

- 3 december 2014 (verminderen regeldruk), zie bijgevoegde memo
- 27 januari 2015 (wonen), zie RIS 1280490

min
Besluit

De commissie besluit de thema's De Rode Loper en Wonen te agenderen voor de thema-bijeenkomsten op 3 december 2014 en 14 januari 2015. Mevrouw Van den Bergh, de heer Oostenrijk en de heer Tiebosch zullen de bijeenkomst over De Rode Loper begeleiden. Mevrouw Jager, de heer Oostenrijk en de heer Puik worden betrokken bij de voorbereiding van de bijeenkomst over wonen. In de hamerraad is de suggestie gedaan om bij die laatste bijeenkomst ook Woonbron te betrekken. In verband met de beschikbaarheid van Woonbron wordt het thema Wonen op 3 december 2014 geagendeerd en het thema Rode Loper op 14 januari 2015.

STUKKEN TER BESPREKING

7

Inhoudelijke bespreking van de raadsinformatiebrief. De discussie richt zich daarbij o.a. op de vraag wat de gemeente Dordrecht gaat doen met de gronden in categorie 2.

min
Besluit

De heer Guido Severien van BV-Patersweg spreekt in. Hij benadrukt de gouden kansen die braakliggende gronden bieden voor de sociale cohesie in de buurt. Mits goed gefaciliteerd is er veel enthousiasme en kan dit tot mooie initiatieven leiden. De heer Severien geeft echter aan soms het gevoel te hebben tegen de stroom in te moeten rooien. Het lijkt de gemeente aan een visie te ontbreken hoe als gemeente te participeren in dit soort initiatieven. Als voorbeeld van dingen die stroperig overkomen noemt de heer Severien het aanvragen van een omgevingsvergunning voor dit tijdelijke initiatief en het gedoe met grondwaterstanden. De commissieleden stellen enkele toelichtende vragen en bespreken de RIB inhoudelijk. Met name de onderwerpen communicatie, management van verwachtingen, rolneming van de gemeente en inzet van financiele middelen en ondersteuning in natura passeren de revue. De wethouder zegt toe dat de spelregels op korte termijn via de website www.dordtseruimte.nl duidelijk zullen worden gemaakt (zowel voor gronden als voor gebouwen). De suggestie om een servicepunt in te richten zal hij met de projectleider bespreken. Een nieuwe brief met de voortgang volgt in 2014. Deze brief adviseert de commissie voor kennisgeving aan te nemen. 

8

Presentatie + inhoudelijke bespreking van de prognose Grondbedrijf 2014.

De vergadering wordt na dit agendapunt in beslotenheid vervolgd.

min
Besluit

De heer Nap geeft een presentatie over de financiele positie van het grondbedrijf (zie bijgevoegde presentatie). De aanwezige raadsleden stellen toelichtende vragen over de mogelijke scenario's die zijn doorgedacht, de winstpotentie van Stadswerven, de specifieke situatie van Dordt-West en de intergemeentelijke concurrentie op de woningmarkt. De fractie van D66 vraagt wat de beste manier is voor de commissie om de uitgifte van de gronden waar de Vrij Tuinder thans is gevestigd, een lage prioriteit te geven. Dit zodat de vereniging een perspectief heeft voor de komende jaren. De wethouder geeft aan dat dit een politiek punt is. Een deel van de ontwikkeling in Wielwijk wordt gefinancieerd met de opbrengsten van deze gronduitgifte. Een en ander is ook afhankelijk van de plannen van de woningcorporatie. De commissie besluit de prognose als hamerstuk door te geleiden naar de raad en om voor de kadernota 2016 een concreet voorstel voor deze casus te bespreken. Op verzoek van de commissie zal dit voorstel ingaan op de verschillende scenario's en de kosten en opbrengsten van de varianten goed in beeld brengen.  

9

min
Besluit

De commissie krijgt in een beslotenheid een toelichting op de ontwikkeling van de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen. Ook wordt het knoppenmodel gedemonstreerd waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt welke effect welke maatregel heeft op de ontwikkeling van de reserve. Geinteresseerde raadsleden kunnen met ambtenaren een afspraak maken als ze hier nog een keer uitgebreider naar willen kijken.


Gelet op de tijd wordt de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel verplaatst naar een extra vergadering van de commissie fysieke leefomgeving op 28 oktober 2014, aansluitend aan de Middagraad, locatie Stadhuis.

10

Presentatie + inhoudelijke bespreking van de Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen. Bij de inhoudelijke bespreking wordt de RIB over de tarieven in de parkeergarage Energiehuis betrokken. Gelet op de inhoud van de presentatie en de bijlagen vindt deze bespreking in beslotenheid plaats. De presentatie wordt op 13 oktober aan het dossier toegevoegd.

min
Besluit

Zie RIS 1323475

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: PH Sleeking / J Mos / H van der Linden
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad