Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1272207
Aanvang-sluiting 30-09-2014 20:00 - 30-09-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 30 september 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

F. Riet

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en bedankt de organisatoren voor het werkbezoek dat de commissie zojuist aan gebouw 'De Holland' heeft gebracht. Verder wijst de voorzitter op de mogelijkheid om op 2 oktober het Johan de Witt gymnasium en het Hofkwartier te bezoeken. Enkele raadsleden geven aan hierbij aanwezig te zullen zijn. Vervolgens roept de voorzitter alle leden van de commissie Fysieke leefomgeving op om op 8 oktober de themabijeenkomst over de ondergrondvisie bij te wonen, welke mede door raadsleden is voorbereid. Tot slot bespreekt de commissie de memo van wethouder Sleeking inzake contact met de Welstandscommissie. De commissie gaat graag in op de uitnodiging voor een gezamenlijke fietstocht (voorjaar 2015). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

- Presentatie + bespreken Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen
- Presentatie + bespreken Prognose Grondbedrijf
- RIB tijdelijk gebruik lege gronden (eventueel) 

min
Besluit

De commissie besluit voor 14 oktober de volgende onderwerpen te agenderen.


- Presentatie + bespreken Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen
- Presentatie + bespreken Prognose Grondbedrijf
- RIB tijdelijk gebruik lege gronden

5

min
Besluit

Er zijn geen nieuwe vragen aan het college. Wel komt wethouder vd Linden terug op een vraag uit de vorige commissievergadering over de taxistandplaats. De heer vd Linden geeft aan dat het college de problematiek herkent. Het college is voornemens dit op te lossen door op de betreffende plaats bij het station een parkeerverbod in te stellen waarvoor bedrijven uit de Drechtsteden een ontheffing kunnen krijgen. Een officiele beantwoording volgt nog.

STUKKEN TER BESPREKING

6

De heer De Wildt spreekt in over het onderwerp energietransitie (ongeveer 5 minuten). Om zijn verhaal te onderbouwen heeft de heer de Wildt enige achtergronddocumentatie aangeleverd. Deze stukken zijn toegevoegd aan dit agendapunt.

min
Besluit

Op uitnodiging van de commissie spreekt de heer De Wildt in over transities in de energievoorziening en de mogelijkheden die waterstof biedt. Het beroep op alternatieve energiebronnen (anders dan fosiel) zal alleen maar toenemen. Waterstof biedt een optie in het creeeren van een flexibel buffermechanisme. Bedrijven in Dordrecht kunnen volgens de heer De Wildt profiteren als de gemeente Dordrecht zich hard gaat maken voor dit thema. Het is naar zijn mening urgent omdat de ontwikkelingen in een stroomversnelling komen. Enkele van de vermeende risico's vallen wat hem betreft in de categorie onbekend maakt onbemind. De voorzitter dankt de inspreker voor zijn inbreng. Voor nu is het onderwerp voldoende besproken.

7

min
Besluit

De commissie bespreekt de bomenvisie binnenstad 2014. Veel fracties onderschrijven het belang en de wenselijkheid van groen in de binnenstad / gemeente. De wens voor meer bomen van een behoorlijke leeftijd (monumentale bomen) wordt breed gedeeld. Op de kaart zal de wethouder inzichtelijk maken welke plekken zich lenen voor dit type bomen. Niet iedere plaats is hier immers geschikt voor. De fractie CU/SGP herhaalt haar verzoek om te bezien of er meer bomen kunnen komen met bloesem. De wethouder wijst op de korte levensduur van dit type bomen en de mogelijke overlast die dit ook kan geven. De fractie GroenLinks verzoekt vooral om te komen met een integrale groen visie voor de hele stad, waarin bv ook parken en sloten zijn meegenomen. De wethouder geeft aan dat op alle onderdelen er een visie is, maar dat het tijd en geld zal kosten als de raad dit in een nieuw visiedocument wil vervatten. Een meerderheid van de commissie heeft daar geen behoefte aan. Tot slot benadrukken meerdere fracties dat ze blij zijn met de wijze waarop de gemeente met inspraak is omgegaan. De fractie PvdA zal het verslag ontvangen van het gesprek dat nog gevoerd gaat worden met de KNVV. De commissie besluit dat de brief voor kennisgeving kan worden aangenomen.

8

min
Besluit

De commissie spreekt over de doelstellingen en de voorlopige resultaten van de pilot in het stadsdeel Stadspolder. Het CDA vraagt aandacht voor de eenzijdige groep inwoners die vaak betrokken is bij dit type activiteiten. Contact met de buurtbewoners is van essentieel belang om betrokkenheid te creeeren. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de respons in 2014 groter hoger is dan in 2013. Dit zou kunnen wijzen op een grotere bekendheid van het experiment en beter contact tussen aannemer en buurtbewoners. De oproep van het CDA voor meer kaders, zodat beter kan worden beoordeeld of de pilot succesvol is, krijgt geen bijval. Juist het werken met zo min mogelijk kaders is een belangrijk element van deze werkwijze, aldus de wethouder. De VVD roept op om daar waar mogelijk met lokale aannemers te werken. De commissie besluit deze brief voor kennisgeving te agenderen op 14 oktober 2014.

9

min
Besluit

De heer Van der Meer spreekt in namens de volkstuinvereniging De Vrije Tuinder. De inspreker benadrukt het belang van continuiteit voor de vereniging. Zekerheid voor de middellange termijn is van belang voor de individuele tuinders om duurzaam te blijven investeren in de tuin en in de vereniging. Huurcontracten van een jaar zijn hiervoor te kort. Het liefst blijft de vereniging op de huidige locatie, maar onder voorwaarden is ze bereid om mee te werken aan een verhuizing. De wethouder licht het dilemma toe waarvoor het college zich gesteld ziet. De vertraging in de woningmarkt en steeds wisselende geluiden over geluidscontouren hebben de gemeente parten gespeeld. Onduidelijk is op welke termijn grond hier eventueel uitgegeven kan worden voor woningbouw. Deze uitgifte van grond is nodig om investeringen in het park en in de wijk te bekostigen. De commissie onderkent dat deze zaken niet in het voorliggende bestemmingsplan worden geregeld. Het plan kan derhalve als hamerstuk naar de raad van 14 oktober 2014 (evt. met stemverklaringen). Daarnaast roept de commissie de wethouder op om deze zaak ook privaatrechtelijk netjes te regelen met de verenigingen. De commissie zelf komt op dit onderwerp terug bij de behandeling van de prognose van het grondbedrijf.


De commissie spreekt ook nog korte over enkele onderdelen van het bestemmingsplan, waarbij met name het winkelcentrum Crabbehof en de ontwikkelingen rond station Zuid aan de orde komen. De wethouder verwacht voorlopig geen nieuw station Copernicusweg, maar wacht het toegezegde onderzoek van de wethouder verkeer en vervoer af. Tot slot zal er mogelijk een kleine correctie in de verbeelding worden doorgevoerd mbt de bouwhoogte van kasteel Crabbehof.


 

10

min
Besluit

Brief kan als afgedaan worden beschouwd (zie RIS 1339466).

11

De punten 9, 10 en 11 worden tegelijkertijd besproken.

min
Besluit

Brief kan als afgedaan worden beschouwd (zie RIS 1339466).

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad