Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1272200
Aanvang-sluiting 16-09-2014 20:00 - 16-09-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 16 september 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

F. Riet

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en bedankt Hans Doddema voor de vervanging op 9 september 2014. De voorzitter deelt mede dat het werkbezoek aan 'De Holland' op dinsdag 30 september door zal gaan en om 17:00 uur start. Na afloop kunnen de deelnemers eten op het Stadskantoor. De fietstocht door Dordt-West wordt ook georganiseerd. Deze week wordt duidelijk of dit lukt op woensdag 1 oktober, of dat naar een moment in het voorjaar wordt uitgeweken. De commissie besluit om de rondvraag (punt 9) in het agendadeel van deze vergadering te behandelen.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 9 september 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

Op voorstel van de voorzitter komen de volgende onderwerpen op agenda van de commissievergadering op 30 september 2014: inspreker de heer De Wildt inzake waterstof / energietransitie, bestemmingsplan Wielijk, Crabbehof en Zuidhoven (inclusief brieven), windenergie (NB. op 16/9 reeds afgehandeld), eea mogelijk aangevuld met enkele raadsinformatiebrieven van de voorraadlijst.

STUKKEN TER BESPREKING

5

Adviesbureau Bosch & van Rijn geven een presentatie over de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht'. Deze notitie is een voorbereiding op de MER-procedure die volgt.

min
Besluit

De heer Verbakel spreekt namens de cooperatieve vereniging Drechtse Wind in. De commissieleden stellen enkele toelichtende vragen over de lokale betrokkenheid, de leden van de vereniging, het verdienmodel en de contacten met de gemeente. Vervolgens geeft de heer Dooper van het adviesbureau Bosch en Van Rijn een toelichting op de notitie Reikwijdt en Detailniveau Windpark. De notitie geeft vooral inzicht in het proces zoals dat vanaf nu doorlopen zal gaan worden. De heer Dooper wordt bevraagd op zijn visie op de toekomst van windenergie op land en op zee en de alternatieven die er zijn om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Ook is er aandacht voor het bevoegd gezag en de noodzaak om een MER-procedure te doorlopen. De commissie bespreekt het voorstel vervolgens ook inhoudelijk. Met name de terugverdientijd, de overlast voor omwonenden en de afschrijvingstermijn krijgen nog de nodige aandacht. De commissie besluit het stuk als hamerstuk te agenderen voor 23 september 2014. De fractie GroenLinks was afwezig en wordt expliciteit geattendeerd op de mogelijkheid om eventueel een stemverklaring af te leggen.

6

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 19 maart 2014 uitspraak gedaan op de beroepen tegen het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak blijkt dat de gemeenteraad het plan op enkele onderdelen dient aan te passen. Dit reparatiebesluit ligt nu voor. Gelet op de wettelijke termijnen wordt u geadviseerd uiterlijk 23 september 2014 een besluit te nemen.

min
Besluit

Op verzoek van de fracties PvdA en SP is dit voorstel voor een korte bespreking in de commissie geagendeerd. De fractie PvdA vraagt aandacht voor een casus waarbij de communicatie tussen de gemeente en direct betrokkenen niet soepel lijkt te verlopen. De wethouder geeft aan dat hier inmiddels actie op is ondernomen. De SP heeft geen verdere aanvullende vragen. De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.

7

Korte bespreking over het belang, de financiering en de ondergrond van het tracé.

min
Besluit

Vrijwel alle partijen geven aan content te zijn met de geplande aanleg van de landbouwweg. De motie die de raad heeft aangenomen leidt tot resultaat. Voorts vinden de fracties het positief dat het gefinancieerd kan worden vanuit de reeds beschikbare projectgelden. Wel wordt de vraag gesteld of er dan niet nog meer lucht in de ramingen zit. De commissie roept het college op om ook in het vervolg goed af te stemmen met LTO, zodat de aan te leggen weg ook echt voldoet aan de eisen die de gebruikers er aan stellen. Ook stelt de commissie nog enkele vragen over de scheiding van verkeerstromen en de wijze waarop inspraak over de wijzigingen is georganiseerd. De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.

8

Op 19 juni 2014 is de commissie Fysieke Leefomgeving geinformeerd over de besluiten die nu voorliggen. Op 9 september 2014 is er vervolgens een bezoek gebracht aan het plangebied.

min
Besluit

Meerdere fracties geven aan tevreden te zijn met de wijze waarop dit besluitvormingsproces tot nu toe is verlopen. Het college heeft de raad goed meegenomen in de risico's en de keuzes die zijn gemaakt. De fracties zijn ook in meerderheid positief over de ontwikkelingen en betitelen die als ambitieus, belangrijk en strategisch van belang. De commissie geeft nog de volgende aandachtspunten mee ten aanzien van de volgende onderwerpen: profiel / focus van het bedrijventerreinen, overzicht van alle ontsluitingen, parkmanagement, informatie over de voortgang van het project, financiering en de marketingstragie. Wethouder Mos zegt toe dat hij de raad goed zal informeren over de voortgang en gaat graag het gesprek aan hoe dat het beste vorm kan krijgen. Gelet op de omvang van de investering en het belang van de besproken ontwikkeling besluit de commissie op voorstel van de fracties PvdA en BVD dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de middagraad van 23 september 2014. 

Tenslotte

9

min
Besluit

De heer Nederhof stelt een vraag over de kwaliteit van het taxivervoer / toegelaten taxi organisatie (TTO). De heer Van der Linden zal deze vraag binnen twee weken schriftelijke beantwoorden (aan de hele commissie).


De heer Tiebosch stelt een vraag aan de commissie. De provincie heeft de gemeenteraad opgeroepen zich uit te spreken over de toekomst van buslijnen (nieuwe consessie). De commissie besluit om een bijeenkomst te organiseren waarin de commissie input kan leveren voor een standpuntbepaling. Mevrouw Van den Bergh en de heren Tiebosch, Oostenrijk en Nederhof zullen deze bijeenkomst voorbereiden. 


Mevrouw Van den Bergh stelt twee vragen over de parkeertarieven op de sportboulevard en de rol van de regio Drechtsteden in de Metropolregio. De eerste wordt direct beantwoord. Op de tweede komt wethouder Van der Linden schriftelijke terug (antwoord hele commissie).


Mevrouw Van der Vorm stelt een vraag over de openbaarheid en toegankelijkheid van verslagen van de Welstandcommissie. De griffie speelt deze vraag door naar het college.


 

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: H. van der Linden / E. van de Burgt / J. Mos
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad