Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1272192
Aanvang-sluiting 09-09-2014 20:00 - 09-09-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 09 september 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

J.L. Doddema

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter geeft aan dat er een mogelijkheid is om op 30 september - voorafgaand aan de reguliere vergaderingen - een werkbezoek te brengen aan het gebouw 'de Holland'. De commissie geeft aan hier interesse in te hebben. Ook ligt er het aanbod om de fietstocht panorama Dordt West opnieuw te organiseren. Dit zou kunnen op 1 oktober. Ook hier zijn meerdere leden van de commissie die interesse hebben.

2

min
Besluit

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

Gelet op eerder gemaakte afspraken en de fatale beslisdata wordt geadviseerd om de thema's WDO, landbouwweg en het reparatiebesluit NDB te agenderen voor een bespreking. Daar kan de presentatie over de notitie Reikwijdte en Detailniveau windpark Dordrecht aan toe worden gevoegd.

5

min
Besluit

De commissie honoreert het verzoek van Wethouder Mos en plaats een bespreking van de prognose Grondbedrijf op de concept agenda van 30 september of 14 oktober.

6

min
Besluit

De commissie besluit de heer De Wildt uit te nodigen om in te spreken in de commissie fysieke leefomgeving. De commissie is verdeeld over de vraag of het wenselijk is om deze inspraakreactie te koppelen aan een andere bespreking over het thema 'energie'. Samen met de heer De Wildt wordt gezocht naar een geschikte datum.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.


De commissieleden stelde een groot aantal vragen, onder andere over de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten. Aandacht was er ook voor de relatie tussen knelpunten en de maatregelen die nu getroffen worden. Een aantal vragen over de quoteringsregeling (2% versus 5%) bleken door een besluit van het college inmiddels achterhaald (nu geldt 2% voor de hele stad). Een vraag van de fractie PvdA over de volkshuisvestelijke doelstellingen van een subsidieregeling worden schriftelijk door de wethouder afgedaan.

8

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

9

De agendapunten 7 t/m 9 worden in samenhang besproken.

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

10

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. Dit advies komt tot stand na een uitvoerige discussie over afschrijvingstermijnen, projectplanningen, 'slimme' VRI's en afstemming tussen Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. De wethouder heeft toegezegd dat de lijst van vervangingsinvesteringen zoals die is opgenomen in het voorstel niet automatisch leidt tot een vervanging. Per geval zal ook verkeerskundig de afweging worden gemaakt wat de beste oplossing is. De 'Voortgangsrapportage Uitvoeringsacties en Uitvoeringsprogramma VRI' is aan het RIS-dossier toegevoegd.

11

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. In de eerste helft van 2015 zal de wethouder komen met een vervolg brief. In deze brief zullen de verschillende varianten (Copernicusweg, upgraden Dordrecht-Zuid, geen station) tegen elkaar worden afgezet. De fractie D66 verzoekt om in deze uiteenzetting ook het busvervoer een plek te geven. De VVD doet de suggestie om Albert Schweitzer nadrukkelijker als stakeholder te betrekken. Ook wordt gevraagd om te onderzoeken of een station aan de Zuidzijde van de stad mogelijk van invloed is op de mogelijkheden om de intercitystatus van Dordrecht centraal te behouden.

12

min
Besluit

Wethouder Van der Linden geeft aan dat regionaal portefeuillehouder Mirck voor de regio resultaat heeft geboekt met het binnenhalen van geld voor een energieloket. Binnenkort wordt de gemeenteraad daar met een raadsinformatiebrief over geinformeerd. Na deze mededelingen besluit de commissie dat een verdere bespreking van de VNG-brief nu niet nodig is.

13

min
Besluit

De fractie Beter voor Dordt stelt vragen over het parkeren van 'uitzichtbelemmerende' voertuigen. Gezien de algemene formulering van de vragen verzoekt de wethouder specifieker aan te geven waar deze problematiek zich voordoet. De fractie Beter voor Dordt zal deze informatie mailen naar de wethouder, zodat deze volgende week de vragen kan beantwoorden.


Tot slot vraagt de heer Nederhof naar de reden van het meezenden van de bestuurlijke planner. De commissiegriffier geeft aan dat dit is gebeurd om het mogelijk te maken als commissie iets verder voorruit te gaan plannen.


Om 23:05 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: J.L. Doddema
Portefeuillehouder: P.H. Sleeking/ H. van der Linden
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad