Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1272184
Aanvang-sluiting 10-06-2014 20:30 - 10-06-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 10 juni 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 -Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De voorzitter,

F. Riet

1

- Fietstocht Panorama Dordt West (25 juni 2014, 18:00 uur). Graag aanmelden!
- Wandeling Merwedeheuvel, samen met gemeenteraad Sliedrecht (26 juni 2014, 19:00 uur)
- Werkbezoek Nieuwe Dordtse Biesbosch (16 september 2014, 16:30 uur)

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda van de commissie Fysieke Leefomgeving wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter brengt een aantal werkbezoeken onder de aandacht en doet een dringend verzoek aan iedereen om zich aan te melden. Mevrouw Edenburg en de heren Vroon, Oostenrijk (ovb), Breedveld (ovb) en Riet melden zich aan voor Panorama Dordt West op woensdag 25 juni. De dames Edenburg en Van den Bergh en de heren Frantzen, Karapinar, Tiebosch, Breedveld, Veldman (ovb) en Riet melden zich aan voor de wandeling op de Merwedeheuvel op donderdag 26 juni. Meer informatie over het werkbezoek aan de Nieuwe Dordtse Biesbosch op 16 september volgt zsm.

2

min
Besluit

De heer Veldman merkt naar aanleiding van de besluitenlijst op dat de weergave van het besluit bij raadsvoorstel 1276007 (verklaren geen bedenkingen te hebben tegen de functiewijziging Laan der Verenigde Naties 50) niet volledig is. Er is gesproken over het uitnodigen van de indieners van zienswijzen voor een sprekersplein, maar dat is niet gebeurd. Het voorstel is inmiddels op 27 mei als hamerstuk vastgesteld door de raad. De voorzitter zegt toe in het vervolg scherp te zijn in het formuleren van conclusies en dat de bewoners die hebben gereageerd- indien dit procedureel mogelijk is - nog een brief zullen krijgen met het aanbod alsnog in gesprek te gaan met de commissie. Met die toevoeging wordt het verslag vastgesteld. 

4

- Zie bijgevoegde 'open voorraadlijst' voor de dossiers die nog open staan voor een behandeling na het zomerreces in de commissie fysieke leefomgeving. Een aantal is klaar voor agendering en aantal wacht nog op een reactie uit het college. Eind augustus versturen we in concept de agenda voor 9 september 2014. 
- 19 juni 2014 - Informatie bestuurlijke besluitvorming WDO

min
Besluit

De commissie vraagt de voorzitter en de commissiegriffier om op basis van de voorraadlijst en de gewenste beslistermijnen een conceptagenda voor 9 september 2014 op te stellen. De heer Tiebosch verzoekt om de portefeuillehouders op de open voorraadlijst te actualiseren (ivm nieuwe samenstelling college).

STUKKEN TER BESPREKING

5

Betreft een inhoudelijke bespreking van het voorliggende bestemmingsplan. De indieners van een zienswijze zijn uitgenodigd om op 10 juni 2014 (19:00 uur) hun zienswijze toe te lichten.

min
Besluit

Het grootste deel van de aanwezige fracties geeft aan te kunnen instemmen met het voorliggende voorstel. Met name de verplaatsing van de supermarkt, de externe veiligheid, de windmolen op de duurzaamheidsfabriek en de overschrijding van de geluidsnorm komen nog aan bod. De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014. De fracties D66 en PvdA kondigen een stemverklaring aan.

6

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.

7

De raadsinformatiebrief over het voorontwerp was de aanleiding om het thema 'procedure bestemmingsplannen' te agenderen (dd 20 mei 2014). Eventuele inhoudelijke opmerkingen over de RIB over Krispijn konden ook gemaakt worden, maar daar is de commissie door tijdgebrek niet aan toegekomen. Inmiddels is ook het ontwerp gereed om ter inzage gelegd te worden. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk na behandeling in de commissie. Om die reden is dossier 1289150 aan deze bespreking toegevoegd.

min
Besluit

In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor Krispijn. Na behandeling van dit ontwerp in de commissie Fysieke Leefomgeving zal het ontwerp ter inzage worden gelegd. Enkele fracties stellen nog aanvullende vragen over de herbestemming van twee locaties die thans een maatschappelijke functie kennen. Ook komen de mogelijke verplaatsing van de hospice, het gebruik van braakliggende terreinen, communicatie met omwonenden over concrete bouwplannen en het tekort aan fiestenstallingen bij het station aan bod. Over de vraag van de fractie SP over de aansluiting van nieuwe woningen op het warmtenet van HVC zal de commissie nog nader worden geinformeerd.


De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.

8

De provincie is bevoegd gezag als het gaat om het verlenen van een vergunning voor de oprichting van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV. De provincie vraagt de gemeente een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven (later volgt de definitieve verklaring, na afronding van de onderzoeken). De fracties BVD en VVD hebben verzocht dit voorstel te bespreken in de commissie.

min
Besluit

De discussie richtte zich op nut en noodzaak van het volgen van een MER-procedure. De provincie is wettelijk niet verplicht om die procedure te volgen, maar enkele fracties zien er wel meerwaarde in. Deze fracties benadrukken dat ze in kunnen stemmen met het plaatsen van enkele windmolens op het eiland van Dordrecht, maar niet voornemens zijn om de gehele regionale programmering voor haar rekening te nemen. De wethouder geeft aan dat de provincie bij het voorliggende besluit bevoegd gezag is. Formeel zijn er geen mogelijkheden om een MER-procedure af te dwingen. Wel zegt de wethouder toe om de zorgen van een deel van de Dordtse raad onder de aandacht van de provincie te brengen.


De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.

9

De onderzoekers van Goudappel Coffeng die in opdracht van het college de second opinion van de Groenezoom hebben uitgevoerd presenteren de uitkomsten van het onderzoek. Een raadsvoorstel waarin een van de varianten is uitgewerkt volgt later.

min
Besluit

Bureau Goudappel Coffeng geeft een presentatie over de aanpak en de uitkomsten van de second opinion die is uitgevoerd. Vier varianten zijn op meerdere criteria beoordeeld, waarna een uitspraak is gedaan over het veiligheidsrendement. De gelijkvloerse varianten hebben volgens de onderzoekers een hoger rendement dan de ongelijkvloerse varianten. De onderzoekers onderbouwen hoe ze tot hun beoordeling zijn gekomen. De commissie stelt enkele toelichtende vragen en besluit vervolgens dat de presentatie van Goudappel Coffeng voldoende inzicht geeft. De commissie wacht het voorstel van het college inzake de rotonde Groenzoom af.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad