Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1272171
Aanvang-sluiting 13-05-2014 20:30 - 13-05-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 13 mei 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De voorzitter,

F. Riet

1

- na afloop van de vergadering 'tussenevaluatie gang van zaken commissie Fysieke leefomgeving'  
- werkbezoek HVC, 20 mei 2014 (16:30 uur)
- werkbezoek NMC Weizigt, 4 juni 2014 (18:30 uur)
- fietstocht Panorama Dordt-West, 25 juni 2014 (tijdstip volgt)
- wandeling Merwedeheuvel (datum volgt)

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Daarnaast vraagt hij aandacht voor de themabijeenkomst op 4 juni (Weizigt) en de werkbezoeken naar HVC (20 mei), Panorama Dordt-West (25 juni) en de Merwedeheuvel (datum volgt). Voor het werkbezoek aan HVC melden de heren Puik, Vroon en Tiebosch zich aan (aanvullend op de mensen die zich eerder al per mail hadden aangemeld). Ook van de fractie BVD zullen enkele leden aanwezig zijn.

2

min
Besluit

De heer Puik zou bij agendapunt 7 (en 8) graag toegevoegd zien dat de fractie PvdA gevraagd heeft naar de mogelijkheden voor een kwijtscheldingsregeling. Met die toevoeging wordt het verslag vastgesteld.

4

- een bespreking met de commissie over de procedure bij bestemmingsplannen
- de raadsinformatiebrief over bestemmingsplan Krispijn (RIS 1229895)

min
Besluit

De voorzitter geeft een toelichting op de onderwerpen die op 20 mei in de adviescommissie aan de orde kunnen komen. Naast een bespreking van de algemene procedures bij het nemen van ruimtelijke besluiten, zal er ruimte zijn voor de inhoudelijke bespreking van de bestemmingsplannen Krispijn en Leerpark.


NB. Daarnaast zullen eerst de dossiers aan bod komen die op 13 mei 2014 in verband met tijdgebrek niet zijn afgerond.

STUKKEN TER BESPREKING

5

min
Besluit

De fracties SP en VVD vervolgen de bespreking met hun woordvoering. De SP vraagt met name aandacht voor die gevallen waarbij mensen zijn geherkeurd (met bijbehorende kosten), maar waar wellicht een administratieve handeling had volstaan. De wethouder verzoekt deze casuistiek over te dragen zodat hij kan uitzoeken of de gemeentelijke regelingen hieromtrent wel goed worden nageleefd. De fractie VVD wijst op het gebrek aan ruimte en het feit dat niet iedere gehandicapte armlastig is. Wel roept ook de VVD op om er voor te zorgen dat de kosten niet onnodig hoog zijn. De adviescommissie adviseert de stukkken op de vergadering van 20 mei ter kennisname te agenderen. In afwachting van de informatie van de wethouder overwegen SP en PvdA een motie in te dienen inzake een kwijtscheldregeling.

6

De brieven 1241073 en 1235770 worden samen besproken. De politieke vraag richt zich op de hoogte van genoemde bedragen en de redenering waarom de kosten in Dordrecht hoger lijken te zijn dan in andere gemeenten. Op 22 april 2014 was er onvoldoende tijd om de bespreking af te ronden. Vanavond krijgen de fracties SP en VVD alsnog het woord.

min
Besluit

De fracties SP en VVD vervolgen de bespreking met hun woordvoering. De SP vraagt met name aandacht voor die gevallen waarbij mensen zijn geherkeurd (met bijbehorende kosten), maar waar wellicht een administratieve handeling had volstaan. De wethouder verzoekt deze casuistiek over te dragen zodat hij kan uitzoeken of de gemeentelijke regelingen hieromtrent wel goed worden nageleefd. De fractie VVD wijst op het gebrek aan ruimte en het feit dat niet iedere gehandicapte armlastig is. Wel roept ook de VVD op om er voor te zorgen dat de kosten niet onnodig hoog zijn. De adviescommissie adviseert de stukkken op de vergadering van 20 mei ter kennisname te agenderen. In afwachting van de informatie van de wethouder overwegen SP en PvdA een motie in te dienen inzake een kwijtscheldregeling.

7

De heer Sleeking -als lid van de stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden van het Deltaprogramma- zal u informeren en consulteren over de stand van zaken van het Deltaprogramma. Het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden adviseert in 2014 de Deltacommissaris en de minister van I&M over het waterveiligheids- en zoetwaterbeleid van de toekomst.

min
Besluit

De adviescommissie neemt kennis van de presentatie van de heer Sleeking en mevrouw Kelder. De historische context van het Deltaprogramma en de situatie op het Eiland van Dordrecht worden toegelicht. Verder wijst mevrouw Kelder op het interessante feit dat de burgers van Dordrecht over het thema waterveiligheid bevraagd gaan worden en is er aandacht voor de mogelijkheden die deze pilot biedt om de gemeente Dordrecht als innovatieve stad te profileren. De leden van de adviescommissie verzoeken de heer Sleeking om aan het punt van buitendijkse gebieden (o.a. de historische binnenstad) aandacht te blijven besteden en de mogelijkheden  te onderzoeken voor lokale bedrijven om hier een bijdrage te leveren aan het Deltaprogramma.

8

min
Besluit

De fracties D66, CDA en BVD hebben het woord gevoerd over de vijf voorliggende stukken. De ambtelijke organisatie krijgt complimenten voor het werk dat er is verzet om de kwaliteit van de binnenstad te bewaken. Het beeldkwaliteitsplan biedt de handvatten waarmee getoetst kan worden welke ontwikkelingen al dan niet passend zijn. Gelet op het belang van de voorliggende stukken en het aantal fracties dat nog niet heeft gesproken besluit de commissie om de bespreking in een volgende adviescommissie te vervolgen.

9

min
Besluit

De fracties D66, CDA en BVD hebben het woord gevoerd over de vijf voorliggende stukken. De ambtelijke organisatie krijgt complimenten voor het werk dat er is verzet om de kwaliteit van de binnenstad te bewaken. Het beeldkwaliteitsplan biedt de handvatten waarmee getoetst kan worden welke ontwikkelingen al dan niet passend zijn. Gelet op het belang van de voorliggende stukken en het aantal fracties dat nog niet heeft gesproken besluit de commissie om de bespreking in een volgende adviescommissie te vervolgen.

10

min
Besluit

De fracties D66, CDA en BVD hebben het woord gevoerd over de vijf voorliggende stukken. De ambtelijke organisatie krijgt complimenten voor het werk dat er is verzet om de kwaliteit van de binnenstad te bewaken. Het beeldkwaliteitsplan biedt de handvatten waarmee getoetst kan worden welke ontwikkelingen al dan niet passend zijn. Gelet op het belang van de voorliggende stukken en het aantal fracties dat nog niet heeft gesproken besluit de commissie om de bespreking in een volgende adviescommissie te vervolgen.

11

min
Besluit

De fracties D66, CDA en BVD hebben het woord gevoerd over de vijf voorliggende stukken. De ambtelijke organisatie krijgt complimenten voor het werk dat er is verzet om de kwaliteit van de binnenstad te bewaken. Het beeldkwaliteitsplan biedt de handvatten waarmee getoetst kan worden welke ontwikkelingen al dan niet passend zijn. Gelet op het belang van de voorliggende stukken en het aantal fracties dat nog niet heeft gesproken besluit de commissie om de bespreking in een volgende adviescommissie te vervolgen.

12

min
Besluit

De fracties D66, CDA en BVD hebben het woord gevoerd over de vijf voorliggende stukken. De ambtelijke organisatie krijgt complimenten voor het werk dat er is verzet om de kwaliteit van de binnenstad te bewaken. Het beeldkwaliteitsplan biedt de handvatten waarmee getoetst kan worden welke ontwikkelingen al dan niet passend zijn. Gelet op het belang van de voorliggende stukken en het aantal fracties dat nog niet heeft gesproken besluit de commissie om de bespreking in een volgende adviescommissie te vervolgen.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: J Mos / PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad