Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1272144
Aanvang-sluiting 18-11-2014 20:00 - 18-11-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN op tot het bijwonen van de openbare vergadering (deels besloten), die op  dinsdag 18 november 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

M.P.P.M. Merx

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijsten van beide commissievergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de commissiegriffier.

3

min
Besluit

De heer Burggraaf zou graag van het college willen weten wat de opbrengst is van de hondenbelasting en op welke wijze deze middelen besteed worden. Wethouder Mos zal deze informatie voor de raadsvergadering van 25 november a.s. verstrekken en met die afspraak kan dit stuk als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering.

5

min
Besluit

De commissie besluit de volgende bespreekpunten te agenderen:


- Het Regionaal Meerjarenprogramma (1310678), de zienswijze op het concept Uitvoeringsprogramma van het rMJP (1377611) en de beantwoording van de art. 40 vragen van BVD over het Uitvoeringsprogramma (1378052) in gezamenlijkheid.


- De zienswijze op de begroting GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ en de Begroting DGJ 2015 (1385209)


- Het vaststellen van de algemeen belang verklaring van enkele economische activiteiten in het kader van de Wet Markt & Overheid (1384872)

STUKKEN TER BESPREKING

6

min
Besluit

De fracties PvdA en SP uiten hun zorg m.b.t. het gebruik van de mosquito en het gerichte beleid op jeugd en niet op andere doelgroepen en de gehoorschade die kan ontstaan. De burgemeester beantwoordt naar tevredenheid de vragen en geeft aan dat dit een doeltreffend middel is dat slechts gericht wordt ingezet. De commissie besluit deze brief als ter kennisname stuk naar de raad te sturen.

7

min
Besluit

De openbare bespreking heeft reeds plaatsgevonden in de commissie Fysieke Leefomgeving bij de begrotingsbehandeling. De commissie vergadert daarom alleen in beslotenheid over dit onderwerp. Hierbij komt de stand van zaken m.b.t. de ontbinding aan de orde, de financiele risico's en het handelingsperspectief richting de toekomst. De wethouder zal de brief met repliek aan Wilgendael ter informatie aan de raad zenden. De commissie besluit dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

8

min
Besluit

De commissie bespreekt uitgebreid de garantiestelling, de risico's, de wijze waarop we die risico's opnemen in ons weerstandsvermogen en de risicoparagraaf, de invulling van de duurzaamheidsambities en de zeggenschap en relatie met andere aandeelhouders van HVC. De commissie besluit dat deze bespreking een goede voorbereiding was op het gesprek met HVC op 3 december a.s. en stuurt deze brief als ter kennisname stuk naar de raad.

9

Gelet op de inhoud van de bijlagen vindt deze bespreking in beslotenheid plaats.

min
Besluit

De commissie spreekt kort in beslotenheid over de vaststellingsovereenkomst en de grondexploitatie en besluit dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok / PH Sleeking / J Mos / E van de Burgt
Commissiegriffier: M. van Hall