Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1272114
Aanvang-sluiting 16-09-2014 20:00 - 16-09-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 16 september 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

M.P.P.M. Merx

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Kruger, Jager en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Güler, Van Verk, Reumers, Engelberts, Blokland, Tazelaar, Merkuur, Pols, Burggraaf, De Looze, Bronkhorst, Soy, Tutopoly en Merx (extern voorzitter). Namens het college van B&W zijn aanwezig de heren Brok en Mos en mevrouw Lambrechts (alleen bij punt 1).

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

Voor de adviescommissie 30 september a.s. staan de volgende onderwerpen geagendeerd:


Raadsinformatiebrief over Vorming van een Drechtstedelijk KCC (1343588), Gevudo Begroting 2015, Raadsinformatiebrief over toezicht informatiehuishouding (1309973). Tijdens de adviescommissie van 9 september jl. is ook het onderwerp ''toekomst toezicht" geagendeerd voor 30 september a.s.

5

min
Besluit

Ten behoeve van het proces rondom de Burap legt de voorzitter de commissie de mogelijkheden voor voor het indienen van technische vragen. De vragen zouden in twee rondes kunnen worden ingediend, als daar behoefte aan is. Als de vragen vóór 8 oktober aangeleverd zijn, heeft de raad uiterlijk 17 oktober antwoord. En als voor de tweede ronde de vragen vóór 15 oktober zijn aangeleverd, is er uiterlijk 24 oktober antwoord. Eventuele vragen over de tweede verzamelwijziging 2014 die op dezelfde dag uitkomt, kunnen ook meegenomen worden. Het verzoek is dan wel bovenaan te zetten op welk stuk de vragen betrekking hebben.


De fracties van D66 en GL geven aan de mogelijkheid open te houden om voor de adviescommissie van 14 oktober dit onderwerp te agenderen. De technische vragen dienen in dat geval ook vóór 8 oktober te zijn ingediend en de antwoorden worden dan mondeling door de wethouder gegeven tijdens de commissievergadering.


De commissie stemt in met de afspraken zoals die vorig jaar zijn vastgelegd over de behandeling tijdens de raad van 28 oktober a.s. Die afspraken luiden als volgt:


De eerste termijn is maximaal 10 minuten (minder mag ook). Er wordt vanaf het katheder gesproken waarbij geen interrupties worden toegestaan. De vragen worden na afloop van de woordvoering gesteld en er mogen geen technische vragen tijdens het debat worden gesteld.

6

Dit onderwerp wordt voorlopig geagendeerd op 14 oktober 2014. Wethouder Lambrechts zal nog aangeven of dit mogelijk is.  

min
Besluit

De wethouder verzoekt de commissie op 8 oktober dit onderwerp alsnog te agenderen en er tegelijk een subregionale avond van te maken. De stukken blijken eerder klaar te zijn dan vorige week verwacht en op 8 oktober kan dhr Verheij er ook bij aanwezig zijn. Een dinsdagavond wordt voor hem lastig i.v.m. de raadsvergadering.


De commissie stemt niet in met het verzoek van de wethouder om er een subregionale avond van te maken. De commissie stemt er wel mee in om de thema-avond te gebruiken voor dit onderwerp. Een aantal facties geeft wel aan dat zij eraan hechten dat een thema-avond ook bedoeld blijft voor een thema-avond en geen restavond voor onderwerpen die eigenlijk thuishoren op een reguliere commissieavond.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

Veel fracties geven complimenten voor de notitie en een aantal doelstellingen wordt ook gedeeld (zoals over de high impactcrimes). Er is ook een aantal vragen en opmerkingen over o.a. de volgende onderwerpen: diefstal van motorvoertuigen, wijken waar het gevoel van veiligheid niet goed is, openlijke geweldpleging, jeugdcriminaliteit, hangplekken voor jongeren, verkeersveiligheid, spoorveiligheid, discriminatie, FC Dordrecht, zorgen om nationale politie en de korte lijnen die kunnen verdwijnen, aantal prioriteiten en Syriëgangers.


De commissie spreekt uit dat zij het goed vindt om dit onderwerp/inzichten hierop jaarlijks te bespreken in de commissie.


De burgemeester en de districtschef de heer Snoep gaan in op de verschillende vragen en de opmerkingen waarbij de burgemeester o.a. aangeeft dat de subjectieve beleving van veiligheid nog niet positief te duiden is en dat aandacht nodig blijft. Wat betreft de nationale politie blijft hij evenveel bevoegdheden voor het gezag houden als voor de vorming van de nationale politie. Het beheer is wel overgegaan naar de minister van VenJ. Er blijft een vraag openstaan over discriminatiecijfers van Radar en die vraag zal nog worden beantwoord.


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september a.s.

8

min
Besluit

Verschillende fracties stellen nog vragen over de kosten en of er lijsten van onderwerpen zijn waar niet aangekomen mag worden en zo ja welke dat zijn. De wethouder geeft aan dat er wel wat van de kosten af zal gaan en dat alle zaken inzichtelijk mogen worden gemaakt maar dat er ook naar een zo breed mogelijk draagvlak gekeken moet worden.


De fracties van PvdA en D66 geven aan dit als een (kort) bespreekpunt te willen agenderen tijdens de middagraad van 23 september a.s. De discussie zal zich dan richten op vraagtekens bij een discussie langs de domeinen, verschil van inzicht hoe verbonden partijen aangevlogen worden en dat bezuinigingen en kerntaken door elkaar lopen en of dit niet op een andere wijze kan. 

Tenslotte

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok / PH Sleeking / J Mos
Commissiegriffier: FM Lagerveld