Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1272103
Aanvang-sluiting 09-09-2014 20:00 - 09-09-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 09 september 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

M.P.P.M. Merx

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Kruger en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Portier, Güler, Reumers, Heijkoop, Tazelaar, Merkuur, Pols, Burggraaf, De Looze, Staat, Gündogdu, Bronkhorst, Soy, Tutopoly, Schalken en Merx (extern voorzitter). Namens het college van B&W zijn aanwezig de heren Brok, Sleeking en Mos en mevrouw Lambrechts (alleen bij punt 1).


Mevrouw Lambrechts stelt voor de avond over de dienst Gezondheid en Jeugd op 8 oktober uit te stellen omdat een aantal stukken nog niet gereed is. De commissie vraagt of dit onderwerp dan geagendeerd kan worden op de reguliere commissie avond van 14 oktober 2014. Mevrouw Lambrechts laat nog weten of dit lukt.


 


 

2

min
Besluit

De heer Soy geeft aan dat zijn fractie ten aanzien van punt 8 over de verbonden partijen een aparte commissie overbodig vindt. Daar is de auditcommissie voor.  Mevrouw De Smoker geeft aan dat het geen commissie is maar alleen een voorbereidingsgroepje om een thema avond voor te bereiden. De heer Soy gaat hiermee akkoord maar wil in de toekomst zo min mogelijk van dit soort groepjes. Hij sluit zich aan bij het voorbereidingsgroepje.

4

min
Besluit

Op dit moment staat alleen de Raadsinformatiebrief over het concept Regionaal Beleidsplan (RBP) Eenheid Rotterdam 2015-2018 (1339489) geagendeerd voor 16 september a.s. 


De voorzitter geeft aan dat er nog twee brieven over het Veiligheidshuis (1259206 en 1178632) op de open voorraadlijst staan. Hij vraagt of de commissie deze brieven nog wil bespreken dan zou dat 16 september a.s. kunnen. De adviescommissie heeft geen behoefte aan bespreking en deze brieven kunnen voor kennisgeving worden aangenomen (16 september 2014).


 

5

U wordt voorgesteld woensdag 8 oktober (thema avond) hiervoor te bestemmen zodat wethouder Peter Verheij (financieel expert van het DB) hierbij aanwezig kan zijn.

- Toelichting stadsjurist over wie politiek verantwoordelijk is voor de DGJ

min
Besluit

Dit punt is reeds bij agendapunt 1 behandeld. Mevrouw Lambrechts laat nog weten of het mogelijk is of de stukken van DGJ op 14 oktober a.s. kunnen worden besproken.

6

- Voorstel wethouder voor een extra themabijeenkomst op 24 september 2014

min
Besluit

De heer Sleeking wil graag op of na 24 september een bespreking over dit onderwerp omdat de medewerkers van toezicht pas op 24 september worden geïnformeerd. De commissie wil graag dat dit ontwerp wordt geagendeerd op een reguliere commissie avond en hier geen extra avond voor in te plannen. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de adviescommissie van 30 september 2014.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

De heer Portier heeft een aantal bezwaren tegen de APV. Het gaat met name om de artikelen 2.6 (verspreiden drukwerk) en 5.16, tweede lid, (openbare gedachten). Hij vindt dit een inperking op de vrijheid van meningsuiting en als die vrijheid wordt ingeperkt, moeten er heel goede argumenten zijn. Hij ziet deze niet en wil dat deze artikelen worden geschrapt. De heer Tazelaar ondersteunt het betoog van de heer Portier. Mevrouw de Smoker ondersteunt het punt van de vrijheid van meningsuiting. Ook de heer Pols geeft aan dat de vrijheid van meningsuiting voor de VVD belangrijk is. Hij vraagt zich verder af of dit te handhaven is. Mevrouw Kruger schaart zich achter woordvoering van de SP. Zij dacht dat dit eerst over de Straatkrant ging maar dit blijkt gelukkig niet het geval te zijn.


De burgemeester geeft aan dat op verschillende plaatsen de mogelijkheid nog steeds geboden wordt. Hij krijgt veel signalen dat het als hinderlijk wordt ervaren als je met enige regelmaat wordt belast.


Een aantal fracties geeft aan nog nooit klachten hierover te hebben gehoord. Een andere fractie geeft aan weer wel signalen hierover te hebben gehoord en kan zich voorstellen dat er wel overlast is.  De burgemeester merkt nog op dat het verspreiden op 3 A-locaties in de stad is toegestaan en dat hij wel geluiden hoort dat men zich eraan stoort dat de stad er met rommel bij ligt.


Het CDA, BVD en CU/SGP steunen de burgemeester op dit punt. De fracties van D66 en GL willen dit onderdeel als bespreekpunt op 23 september 2014.


Het punt van de heer Bronkhorst over de Drank- en horecawet wordt meegenomen in de eerstvolgende wijziging van de APV (4e wijziging).


De heer Güler vindt het wenselijk om vier weken voor de verkiezingen het uitdragen van politieke boodschappen niet alleen op de publieke borden door de gemeente aangewezen te mogen uiten maar ook op andere borden (verkeerspalen). De burgemeester vindt dit een zaak van de politiek zelf. De heer Tazelaar wil het hier een keer in een commissievergadering over hebben. De heer Heijkoop heeft hier geen behoefte aan. Hij hoort hier juist veel klachten over. De fractie van BVD is het eens met het CDA. De heer Portier wijst op de aankomende Provinciale Statenverkiezingen en vindt dat het een verrijking kan zijn als posters op verkeerspalen hangen. De heer Pols wil aan het bestaande beleid vasthouden. De heer Güler kondigt een amendement hierover aan. De voorzitter stelt voor dat hij met andere partijen een initiatief voorstel maakt. De heer Güler vindt dit een goed idee.


Mevrouw De smoker wil weten waarom gekozen is voor de speeltijden zoals genoemd in de APV. Zij stelt voor om de speeltijden te beperken van 09:00 tot 18:30 uur. De fracties van GL, PvdA en VSP ondersteunen het voorstel van mevrouw De Smoker. De fracties van CDA, CU/SGP, BVD en VVD vinden de voorgestelde speeltijden door het college prima.


De burgemeester verbaast zich erover dat partijen hier wel over klagen maar niet over overlast van papier op de grond. Hij vindt het carillon geluid iets dat op een vreugdevolle en laagdrempelige manier past bij de Nederlandse cultuur. Verschillende partijen geven aan dat zij hierin wel een verschil zien maar geen bezwaar hebben tegen het carillon maar over de speeltijden.


Dit stuk zal als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 september 2014. Mevrouw De Smoker kondigt een stemverklaring af over het onderdeel m.b.t. het carillon.

8

min
Besluit

De heer Bronkhorst vindt het een aandachtspuntje dat 26 van de 66 zaken niet tijdig zijn afgehandeld. Aan de termijn moet in de toekomst meer aandacht worden besteed. Als er een dwangsom moet worden betaald is dat zonde van het gemeenschapsgeld.


 De burgemeester deelt deze stellingname maar het is wel vaak zo dat als termijnen niet gehaald worden dat dat vaak komt door verzoeken van de andere partij. En in alle gevallen vindt dat in overleg plaats. De heer Bronkhorst geeft nog aan dat de secretaris op tijd kan verdagen. Dat is een eenvoudige administratieve handeling De burgemeester agendeert dit punt begin oktober.


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

9

min
Besluit

De voorzitter geeft aan dat dit stuk inmiddels als hamerstuk is doorgestuurd naar de Drechtraad van 7 oktober a.s. Mevrouw De Smoker heeft nog een aantal opmerkingen op dit stuk (zoals over een regionale adviesraad) en verzoekt dat het verslag van de bespreking van vanavond over dit onderwerp wordt doorgezonden naar de Drechtraad. Hierin wordt voorzien.  


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

10

min
Besluit

De commissie staat uitgebreid stil bij dit onderwerp. Een aantal fracties geeft aan dat de discussies breed moet worden gevoerd, alle dossiers moeten in volle breedte worden bekeken, verbonden partijen moeten ook in het proces worden meegenomen gezien het feit dat meer dan helft van de Dordtse begroting naar verbonden partijen gaat. Ook refereerde een aantal fracties aan het politiek akkoord en dat zij zich daar aan willen houden. Verder werd de wens geuit dat via de auditcommissie de eerste stand van zaken wordt besproken mits daar geen politiek wordt bedreven. Daarnaast wil een aantal fracties dat een aantal onderwerpen eerst in de vakcommissies wordt voorbesproken.


Bijna alle fracties hadden opmerkingen over de hoge kosten van dit traject terwijl er 10 miljoen moet worden bezuinigd en verzoeken om een toelichting. Daarnaast waren er nog opmerkingen over de volgende onderwerpen: in het gesprek met de stad zou vooral met bewoners in gesprek moeten worden gegaan, een andere fractie gaf weer aan dat de instanties ook van belang kunnen zijn als hun organisatie besproken wordt. Er wordt ook gerefereerd aan de thema avond van 3 september jl. De drie W-vragen worden in de startnotitie gemist. Verder zijn er nog vragen over: wat de domeinen zijn, worden die vooraf vastgesteld, wat zijn de technische spelregels en waarom er afgeweken wordt van programma's? Een aantal fracties verwacht dat de raad een aantal keuzes voorgelegd krijgt. Men heeft dan daadwerkelijk wat te kiezen en komt niet voor voldongen feiten te staan.


Wethouder Sleeking geeft aan dat er wat de kosten betreft nog een concreet krediet voorstel komt. Hij verwacht dat de uiteindelijke kredietaanvraag lager ligt. Hij kondigt tevens een addendum aan met een nadere duiding op deze notitie. Wethouder Mos geeft aan dat hij de update september circulaire tijdens de begroting kan toelichten. Wat de verbonden partijen betreft, geeft hij aan dat dat vooral uitvoering is en minder beleidskeuzes en je zit er met meer partijen in. Er wordt wel naar gekeken. De 3 W-vragen vindt hij meer voor het politieke debat.


De adviescommissie agendeert het onderwerp (met het aangekondigde addendum) op verzoek van meerdere fracties als bespreekstuk voor de adviescommissie van 16 september a.s. De discussie zal dan gaan over het addendum.

11

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok / J Mos / PH Sleeking
Commissiegriffier: FM Lagerveld