Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1272094
Aanvang-sluiting 10-06-2014 20:30 - 10-06-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 10 juni 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De voorzitter,

M.P.P.M. Merx

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Kruger en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Reumers, Guler, Portier, Heijkoop, Merkuur, Engelberts, Burggraaf, De Looze, Staat, Gundogdu, Bronkhorst, Soy, Tutopoly en Merx (extern voorzitter). Namens het college van B&W zijn aanwezig de heren Brok en Mos en mevrouw Lambrechts (alleen punt 1).


De commissie besluit agendapunt 13 over het Preventie- en handhavingplan alcohol Dordrecht als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van 24 juni 2014. Dit nadat de burgemeester de vraag van BVD of de leeftijdscontrole ook een speerpunt is in het toezicht, bevestigend heeft beantwoord. 


Wat agendapunt 14 over de meerjarenbegroting van Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ betreft het volgende. De wethouder geeft aan dat de rapporten a.s. maandag met het AB worden besproken. De commissie adviseert dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor de middagraad van 24 juni a.s. Dit onder voorbehoud dat de rapporten tijdig naar de raad worden gestuurd waarbij het college aangeeft welke acties worden ondernomen en welke aanbevelingen het college geeft.


De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.


Mevrouw De Smoker wil graag dat de rondvraag in het vervolg weer op de agenda komt. Hiervoor wordt gezorgd.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De adviescommissie stelt voor de volgende onderwerpen te agenderen: de rol van de gemeenteraad bij een kerntakendiscussie, Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden (1271580), vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (derde wijziging) (1289243) en de raadsinformatiebrief over jaarverslag 2013 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften (1292957).

5

- workshop op woensdag 3 september 2014

min
Besluit

De planning is dat het college net voor het zomerreces een startnotitie over de kerntakendiscussie aan de raad aanbiedt met het verzoek dit 9 september inhoudelijk in de adviescommissie te bespreken. De adviescommissie besluit dat Marco Kramer op 3 september a.s. een workshop zal geven voor de raad over "De rol van de gemeenteraad bij een kerntakendiscussie" voor de commissie Bestuur & Middelen. Vanwege een verplichting bij de provincie zal deze workshop waarschijnlijk iets later dan 'normaal' beginnen.

6

- woensdag 25 juni 2014

min
Besluit

De adviescommissie stemt in met het concept programma voor het Veiligheidshuis. De voorzitter geeft mee dat het wel zo goed is als er voldoende mensen vanuit de raad aanwezig zijn. De heer Staat geeft aan dat zijn fractie vanwege gegronde redenen niet aanwezig kan zijn. Mevrouw Kruger geeft aan dat zij nog wat partijen mist aan de 'zorgkant' van het Veiligheidshuis. Dit zal worden doorgegeven aan het Veiligheidshuis. Mevrouw De Smoker vraagt of deze avond ook nog onder de aandacht kan worden gebracht voor de commissie sociaal.

7

- woensdag 2 juli 2014

min
Besluit

De voorzitter deelt mee dat er zich nog geen raads- en commissieleden hebben aangemeld. Men kan zich nog aanmelden tot en met de laatste raadsvergadering van 24 juni a.s. Mevrouw De Smoker vraagt of het aanvangstijdstip van de hoorzitting naar het normale tijdstip van 20:00 uur kan. Dit wordt aangepast.

8

- woensdag 15 oktober 2014

min
Besluit

Mevrouw De Smoker licht dit agendapunt toe. Het voorstel is om de gemeenschappelijke regelingen beet te pakken op 15 oktober. Dit komt dan in plaats van de commissie Grote Projecten en heet dan Commissie Verbonden Partijen (verantwoordingsdag). De commissie besluit dat een voorbereidingsgroepje onder leiding van mevrouw De Smoker aan de hand van bijlage 2 van de jaarrekening dit verder uit zal werken. Dit in samenwerking met de griffie en het ambtelijk apparaat. Raads- en commissieleden kunnen zich bij mevrouw De Smoker aanmelden. 

STUKKEN TER BESPREKING

9

min
Besluit

De CDA-fractie geeft aan dat zij dit rapport niet zo interessant vindt. De overige fracties zijn positiever over dit rapport maar hadden vragen c.q. opmerkingen over de lage respons onder de raadsleden van de enquete en de timing van het rapport. Alle aanbevelingen worden overgenomen. De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2014.

10

min
Besluit

Dit agendapunt wordt tegelijk met agendapunt 11 behandeld (over de jaarrekening 2013 VZHZ)


Enkele fracties maken zich zorgen over de bezuinigingen op de brandweer, met name de vermindering van 6 naar 4 brandweerlieden op de auto. De fractie van D66 heeft een aantal vragen en zorgpunten o.a. over de pensioenen ambulancedienst, zorg over opleidingsbudget, weerstandsratio die onder druk staat en wat de gevolgen voor Dordrecht zijn als de bezuiniging niet wordt gerealiseerd. Op de vraag over de gevolgen van het vervallen van het BTW compensatiefonds, komt de burgemeester schriftelijk voor de raadsbehandeling terug. Na de beantwoording van de vragen en de toezegging van de burgemeester adviseert de adviescommissie het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2014. De heer Portier geeft aan een stemverklaring af te leggen.

11

min
Besluit

Dit agendapunt wordt tegelijk met agendapunt 10 behandeld (over de begroting 2015 VZHZ).


Enkele fracties maken zich zorgen over de bezuinigingen op de brandweer, met name de vermindering van 6 naar 4 brandweerlieden op de auto. De fractie van D66 heeft een aantal vragen en zorgpunten o.a. over de pensioenen ambulancedienst, zorg over opleidingsbudget, weerstandsratio die onder druk staat en wat de gevolgen voor Dordrecht zijn als de bezuiniging niet wordt gerealiseerd. Op de vraag over de gevolgen van het vervallen van het BTW compensatiefonds, komt de burgemeester schriftelijk voor de raadsbehandeling terug. Na de beantwoording van de vragen en de toezegging van de burgemeester adviseert de adviescommissie het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2014. De heer Portier geeft aan een stemverklaring af te leggen.

12

min
Besluit

De fracties reageren positief op de evaluatie. Wel stellen enkele fracties dat ook op dit dossier gekeken moet worden of bezuinigingen mogelijk zijn. De VVD is kritisch en is van mening dat internationaal beleid geen kerntaak is van de overheid en moet worden overgelaten aan particulier initiatief. De andere fracties delen deze mening niet maar een aantal fracties vindt het wel wenselijk dat ook op dit dossier bezuinigingen mogelijk zijn. De burgemeester acht het beleid succesvol zowel voor Dordrecht als voor de stedenbanden. Hij is echter van mening dat verdere verzakelijking mogelijk is en dat vanuit die optiek gekeken moet worden naar mogelijke bezuinigingen. Dit onder de voorwaarden dat de bezuinigingen geen afbreuk doen aan de effectiviteit van het internationaal beleid. De adviescommisie wacht de voorstellen van het college op dit beleid af en beslist aan de hand daarvan of een sprekersplein wenselijk is.

13

Tijdens het agendadeel van de commissie Bestuur en Middelen op 20 mei jl. besloot u dit stuk - waarvan de inhoud bij uw raad toen nog niet bekend was - als bespreekstuk te agenderen voor de adviescommissie van 10 juni 2014. Bij het vaststellen van de vergadering van 10 juni kunt u aangeven of u dit stuk daadwerkelijk in de adviescommissie wilt bespreken danwel dit stuk als hamerstuk wilt agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014. De fatale beslistermijn is 30 juni 2014.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van 24 juni 2014. Dit nadat de burgemeester de vraag van BVD of de leeftijdscontrole ook een speerpunt is in het toezicht, bevestigend heeft beantwoord. 

14

De agendacommissie van Bestuur & Middelen heeft 20 mei jl. besloten dat dit stuk als bespreekpunt geagendeerd wordt tijdens de vergadering van de commissie Bestuur & Middelen op 10 juni 2014.

min
Besluit

De wethouder geeft aan dat de rapporten 16 juni a.s. in het kader van hoor en wederhoor met het AB worden besproken en daarna naar de raad zullen worden gestuurd. De adviescommissie adviseert dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor de middagraad van 24 juni a.s. Dit onder voorbehoud dat de rapporten tijdig naar de raad worden gestuurd waarbij het college aangeeft welke acties worden ondernemen en welke aanbevelingen het college geeft.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok / CML Lambrechts / J Mos
Commissiegriffier: FM Lagerveld