Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1272072
Aanvang-sluiting 20-05-2014 20:30 - 20-05-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 20 mei 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De voorzitter,

M.P.P.M. Merx

1

min
Besluit

De voorzittter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de dames Kruger, De Smoker en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Portier, Guler, Van Verk, Reumers, Tazelaar, De Looze, Staat, Soy, Schalken, Merkuur, Heijkoop, Burggraaf, Pols en Merx (extern voorzitter). Namens het college is aanwezig de heer Mos.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

- Drank en Horecawet (preventie- en handhavingsplan): Voorstel 10 juni behandelen in de adviescommissie (en in de Raad uiterlijk 24 juni)

min
Besluit

De commissie stelt voor de volgende stukken te agenderen: Doorwerking rapporten RKC (1266471), Zienswijze begroting 2015 VZHZ (1279542), jaarrekening 2013 VZHZ (1279465), RIB over evaluatie internationaal beleid Dordrecht (1254012), Preventie- en handhavingsplan (Drank en horecawet) (nr nog onbekend), Jeugd en gezin met rapporten (deze stukken zijn er nog niet).

5

min
Besluit

De PvdA en de VVD willen een gesprek met de mensen van de werkvloer van het Veiligheidshuis. De ontwikkelingen in de RIB gaan ver en de heer Van Verk geeft aan o.a. te willen weten van de mensen hoe dit bevalt. De commissie hecht eraan eerst een gesprek met deze mensen te voeren en dan over de inhoud te willen praten. Het voorstel is dat op 25 juni op het stadskantoor een gesprek met de mensen van de werkvloer wordt gehouden. Onder voorbehoud dat de mensen van het Veiligheidshuis dan ook kunnen, zal deze avond worden ingepland. In september zullen de stukken worden geagendeerd in een vergadering van de adviescommissie. De fracties zorgen ervoor dat de juiste mensen vanuit de fracties aanwezig zijn.

STUKKEN TER BESPREKING

6

min
Besluit

De commissie gaat voornamelijk in op een aantal financiële punten en er worden vragen gesteld aan de wethouder. Er worden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de volgende zaken: scherper begroten, goede controle en grip op verbonden partijen want financiële risico's worden steeds groter, de vraag of de gemeente ook wil meedoen aan de website 'open spending' om mee te werken aan verdere transparantie. Dit is een website waarop overheden financiële informatie kunnen laten publiceren die per kwartaal al aan het CBS moet worden verstrekt. Verder komen nog aan de orde een rekenkamerrapport over HVC in Noord-Holland, parkeerexploitatie, bijzondere borgstellingen en riool. De wethouder geeft aan dat hij wat "open spending" betreft klein wil beginnen. Het publiceren van begrotingsgegevens kan, maar hij waarschuwt wel dat de verschillende begrotingen niet zomaar met elkaar kunnen worden vergeleken. Er zal verder een voorstel voor de begroting komen om scherper te begroten. De wethouder zal later op het genoemde rekenkamerrapport over HVC terugkomen. Het gaat dan met name over de vraag wat de rol van de aandeelhouders zoals de gemeente Dordrecht is indien partijen steeds commerciëler worden en de risico's dan toenemen. De wethouder zal ook terugkomen op de opmerkingen over het riool. Tot slot zal er een nieuwe nota borgstellingen komen.


De adviescommissie besluit dit stuk als bespreekpunt te agenderen voor de raad 27 mei 2014. 


 

7

min
Besluit

Enkele aanwezige raads-en commissieleden stellen vragen en/of maken opmerkingen over de kaderbrief. Mw de Smoker geeft aan dat de raad op 14 mei jl. een mooie training heeft gehad over financiën en dit zette aan tot nadenken. Zij kondigt het volgende amendement aan: de kaderbrief zal niet worden vastgesteld maar er moet mee worden ingestemd. Het vaststellen gebeurt pas bij de begroting. Het voordeel is dat je als raad of college nog kan bijstellen in positieve en negatieve zin. Dit punt geldt dan ook voor het vaststellen van de subsidieplafonds. De heer Soy geeft aan dat hij niet begrijpt waar hier precies de pijnpunten zitten. De wethouder geeft aan dat bij subsidieplafonds er wel voor 1 juli moet worden vastgesteld. Doe je dat niet, dan loop je de kans op bezwaarprocedures in het kader van onbehoorlijk bestuur. Het is volgens de wethouder wel relevant om op tijd vast te stellen. Verder worden er nog vragen/opmerkingen gemaakt over de motie Buma, dualiseringskorting, Bezuinigingspakketten B&C, "Hoogerduin miljoenen". De wethouder zegt toe dat hij meer tekst gaat geven bij de Burap bij GRD Drechtsteden. Verder geeft de commissie aan dat het door de wethouder aangekondigde erratum als addendum bij de kaderbrief wordt gevoegd.


De adviescommissie besluit dit stuk als bespreekpunt te agenderen voor de raad 27 mei 2014. 


 


 


 

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: J Mos
Commissiegriffier: FM Lagerveld