Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1268595
Aanvang-sluiting 13-05-2014 20:30 - 13-05-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 13 mei 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De voorzitter,

M.P.P.M. Merx

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Kruger, Van Dongen en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Reumers, Pols, Bronkhorst, Portier, Heijkoop, Merkuur, Güler, Tazelaar en Merx (extern voorzitter). Namens het college van B&W is aanwezig de heer Brok en de heer Mos. De voorzitter stelt voor om de agendavolgorde iets te wijzigen en de informatiebrief van de Drechtsteden (1187799) nog voor de zienswijze op de ontwerpbegroting Omgevingsdienst ZHZ te behandelen zodat de burgemeester  kan blijven zitten. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie stelt voor om op 20 mei a.s. de RIB over evaluatie internationaal beleid Dordrecht (1254012) te behandelen in de commissie Bestuur en Middelen. Conform het advies zullen ook de jaarstukken en kaderbrief behandeld worden.

5

min
Besluit

De termijn voor het stellen van technische vragen is opgerekt. U heeft de tijd om tot en met donderdag 15 mei 17:00 uur technische vragen in te dienen bij raadsgriffie@dordrecht.nl. De antwoorden zullen op vrijdag 23 mei a.s. onder de raads-en commissieleden worden verspreid.

6

min
Besluit

De commissie gaat akkoord met de voorstellen in de lange termijnagenda Bestuur en Middelen met uitzondering van de datum 25 juni a.s voor een thema avond Veiligheidshuis. Hiervoor zal een nieuwe datum worden voorgesteld.

7

min
Besluit

Dit is een uitnodiging gericht aan alle raads- en commissieleden maar het staat een ieder vrij om hier al dan niet op in te gaan.

STUKKEN TER BESPREKING

8

De heer N. Snoep is namens de politie aanwezig bij de behandeling van het deels besloten onderwerp 'preventief fouilleren'.

De adviescommissie agendeert dit onderwerp in de adviescommissie van 13 mei a.s. De bespreking zal zich op initiatief van de SP richten op de vraag of een uitbreiding van het preventief fouilleren niet meer kwaad dan goed doet.

min
Besluit

Er vindt een discussie plaats tussen de voor- en tegenstanders van preventief fouilleren. De argumenten van de tegenstanders zijn o.a. dat het een zwaar middel is, een grote aantasting privacy en in strijd met art. 8 EVRM. Zij vragen zich af of dit middel werkt tegen ernstige vormen van criminaliteit. De gevoelens van angst worden alleen groter. Verder staan bepaalde groeperingen meer in de aandacht dan anderen en krijgen het gevoel als crimineel te worden weggezet. De voorstanders vinden dat het een preventief karakter heeft en hebben er vertrouwen in dat er zorgvuldig en goed gehandeld wordt. Men vindt het geen discriminatievraagstuk en het wordt er daadwerkelijk veiliger op. 


De heer Snoep van de politie doet het aanbod dat de raads- en commissieleden een keer mogen meegaan bij een actie preventief fouilleren. Geïnteresseerden kunnen zich tot volgende week woensdag aanmelden via raadsgriffie@dordrecht.nl


De adviescommissie besluit dat de brief voldoende besproken is en adviseert het stuk voor kennisgeving aan te nemen op de raadsvergadering van 20 mei a.s.


 


 

9

Op verzoek van de fracties van BVD en VVD wordt deze brief besproken in de adviescommissie op 13 mei a.s. De bespreking zal zich richten op de vraag of de burgemeester bereid is om de lijn die hij wil inzetten, namelijk het verlagen van regeldruk (en financiën bij aanvraag vergunningen) voor ondernemers, door te zetten. Dit bijvoorbeeld als aanvulling op de vergunningvrije (horeca)inrichtingen.

min
Besluit

De VVD-fractie wil dat de 'droge' horeca wordt vrijgegeven met uitzondering van de belwinkels en coffeeshops. De BvD-fractie wil een meer ondernemingsvriendelijk klimaat en het vergunningen arsenaal doorlichten op nut en noodzaak. De fracties van de VVD en BvD zullen op termijn met een voorstel te komen.


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei a.s.

10

min
Besluit

 Zodra het duidelijk is waar de Omgevingsdienst zich zal huisvesten, zal de wethouder de raad informeren over de locatie van de Omgevingsdienst. Het is voor 99% zeker dat de Omgevingsdienst de Noordendijk zal verlaten.


Op een vraag van D66 waar de verhuiskosten zijn opgenomen in de begroting, zegt de wethouder toe dat hij binnen een week een email zal sturen naar de raad.

 Met deze toezeggingen adviseert de adviescommissie het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 mei a.s.


11

De agendapunten 10 en 11 worden gezamenlijk behandeld. Agendapunt 11 is de ontwerpbegroting en bij agendapunt 10 dient u een besluit te nemen over de voorgestelde zienswijze.

min
Besluit

Dit stuk is samen met agendapunt 10 behandeld (1267356).

12

Op verzoek van de fracties van D66 en SP wordt dit stuk besproken tijdens de vergadering van de adviescommissie Bestuur & Middelen van 13 mei a.s.  De politieke vraag zal zich richten op welke bevoegdheden de raad wil houden dan wel wil overdragen. 

min
Besluit

Enkele aanwezige commissieleden discussiëren over het stuk. Over bevoegdheden als economie en arbeidsmarktbeleid, milieus en duurzaamheid, jeugd en loddydossiers zoals externe veiligheid, Europese subsidies en water/spoor moet er wel aan bepaalde randvoorwaarden moet worden voldaan voordat besloten wordt tot regionale delegatie. Hierbij wordt dan gedacht aan het gezamenlijk inbrengen van middelen (budgettering), kwaliteit en zorgen dat de zaken goed worden geregeld. Voor wat betreft duurzaamheid zien enkele fracties mogelijkheden tot regionale coördinatie voor wat betreft die zaken die grensoverschrijdend zijn, maar willen wel voldoende ruimte hebben om lokaal duurzaamheidsbeleid te kunnen voeren en uitvoeren.


Het verslag van deze bespreking zal aan de Drechtsteden worden gestuurd.


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei a.s.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Commissiegriffier: FM Lagerveld