Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1260886
Aanvang-sluiting 22-04-2014 20:00 - 22-04-2014 21:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 22 april 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

E. Kelholt

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de dames Mous (CDA), Stolk (VSP), Nijhof (BVD), Catsburg (CU/SGP), Sönmezer (PvdA) en Koene (VVD) en de heren Van Antwerpen (BVD), Gündogdu (BVD), Meijer (SP), van der Zee (GroenLinks), Rovers (CDA), Hofman (D66), Schuiten (D66), Van Verk (PvdA), Boersma (CU/SGP), Vooren (commissiegriffier) en Kelholt (voorzitter). Namens het college is aanwezig mevrouw Reynvaan, ambtelijk ondersteund door de heren Yavus en Peereboom. Commissie stelt agenda vast.

2

min
Besluit

Besluiten lijst is vastgesteld met de volgende aanpassing:


Pagina 2, bespreekpunt 2, volgend op de laatste zin 'Vraag die voorligt is het formuleren van de opdracht voor een draagvlakonderzoek,' kan worden toegevoegd:  'Daarbij wordt ook de volgordelijkheid besproken (eerst onderzoek en dan pas ter visie leggen?) en het nut en de noodzaak van dit draagvlakonderzoek.'

3

min
Besluit

1195289 (Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over minder regels en meer vrijheid voor sportverenigingen) kan tkn naar de raad. De commissie is nog wel in afwachting van de inventarisatie door de Sportraad. Het stuk blijft ter herinnering hieraan op de lijst open voorraad.


Wat betreft 949200 (Raadsinformatiebrief over motie Stapeling bezuinigingen) en 718103 (Raadsinformatiebrief over Regiobinding Maatschappelijke Opvang) stelt PvdA voor de reactie van het college tot eind mei af te wachten. Daarna zullen de stukken ter bespreking in de commissie worden geagendeerd.


1242728 (Raadsinformatiebrief over de voorjaarsbrief 2014 van Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid) wordt ter bespreking geagendeerd voor 13 mei 2014 (gecombineerd met de inhoud van de winterbrief). Hierbij staat de vraag centraal of de commissie zichzelf tijdig en volledig geinformeerd acht over de aard van de tekorten en of de genomen maatregelen als passend worden gezien.


Wat betreft 1099246 (Instemmen met oplossing geluidsoverlast OMC en daarvoor de begroting aanpassen) en 969082 (Raadsinformatiebrief over OMC en bewoners Visserstuin) doet de wethouder een mededeling die zij later nog per mail zal laten toekomen. PvdA geeft aan deze informatie graag aangevuld te zien met nadere beschrijving van procedures en mogelijke gevolgen. Op verzoek van de VVD komt deze extra informatie in de vorm van een RIB.

5

OVERIGE VERZOEKEN

min
Besluit

Voor 13 mei staan op de agenda:


Presentatie IHP


Raadsinformatiebrief over afspraken Bureau Jeugdzorg (1243101) - Bespreking heeft als doel om het college aandachtspunten mee te geven ter inbreng in de regio ZHZ.


Raadsinformatiebrief over de voorjaarsbrief 2014 van Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (1242728) - Bij de bespreking staat de vraag centraal of de commissie zichzelf tijdig en volledig geinformeerd acht over de aard van de tekorten en of de genomen maatregelen als passend worden gezien.

6

min
Besluit

Er blijkt een brede belangstelling. De commissieleden zullen zichzelf spoedig aanmelden via Ima Riksman: i.riksman@dordrecht.nl

7

Voorstellen voor een eventueel inwerkprogramma bespreken. Woensdag 4 juni vrijhouden voor eventuele themabijeenkomst Leegstand. 

min
Besluit

De werkgroep sociaal (van Verk, Catsburg, Nijhof en Rovers) zal 13 mei vanaf kwart voor zeven samenkomen op de griffie om in overleg met directeur Van der Priem een programma vorm te geven voor de thema-avond van 4 juni en daaraan gekoppelde 'stages'.


Voor de themabijeenkomst Leegstand van 11 juni is nog steeds onduidelijk of er voldoende aanmeldingen zullen binnenkomen. Voor nu geven in ieder geval Gündogdu (BVD), Meijer (SP), en Van der Zee (GroenLinks) aan aanwezig te zijn (uiteraard zijn er ook leden van andere commissies die bij deze bijeenkomst kunnen aanschuiven).

20:15 uur start inhoudelijke commissiebehandeling

8

In de commissie van 8 april'14 is verzocht dit punt als bespreekpunt op de agenda te zetten met als onderwerp van bespreking de vraag of er na de kanteling van het integratiebeleid behaald is wat er is afgesproken. De commissie heeft echter niet bepaald met welk doel die bespreking gehouden wordt. Onduidelijk is of deze vraag gezien kan worden als voorbode van een oproep aan het college het anders op te pakken, of dat de commissie wil onderzoeken of ieder op basis van de geleverde informatie dezelfde conclusies trekt.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 13 mei 2014. PvdA geeft daarbij aan wel een 'stemverklaring' te willen geven.

9

In de commissie van 8 april'14 is verzocht deze brief in een nader te bepalen vergadering te bespreken. Bij voldoende tijd kan dit dus ook op 22 april'14. De bespreking is bedoeld om het college aandachtspunten mee te geven ter inbreng in de regio ZHZ. Tijdens de bespreking kan vervolgens bekeken worden of deze aandachtspunten tijdens de middagraad met een motie onderschreven moeten worden.

min
Besluit

Het stuk is onvoldoende besproken en zal 13 mei opnieuw op de agenda worden gezet. De bespreking richt zich op aandachtspunten die het college kan meenemen richting regio ZHZ.

10

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda


Voorzitter: E. Kelholt
Plv. portefeuillehouder: R.E.C. Reynvaan
Commissiegriffier: S.V. Vooren