Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1253174
Aanvang-sluiting 08-04-2014 20:30 - 08-04-2014 22:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 08 april 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3- Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De voorzitter,

F. Riet

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter geeft een korte toelichting op de pilot vergaderstelsel. De agenda wordt vervolgens gewijzigd vastgesteld. Met het oog op de aanwezigheid van de portefeuillehouder worden eerste de inhoudelijk punten besproken (Groene Zoom + Fietsnota), voordat de nieuwe behandelvoorstellen aan de orde komen.

2

min
Besluit

Er zijn geen medelingen.

4

- Beeldkwaliteitsplan Binnenstad (1188207, 1187470, 1187328) + welstandsnota (1237215)

- Wijziging huisvestingsverordening (1217936) in afwachting van nieuwe verordening

- Beschikbaar stellen krediet voor het verstrekken van startersleningen (1188185)

min
Besluit

De adviescommissie besluit de onderwerpen uit de vorige raadsperiode die nog op de open voorraadlijst stonden onverkort te behandelen, zodra de stukken beschikbaar zijn.

5

min
Besluit

De fracties bespreken op maandagavond in fractieverband welke onderwerpen met voorrang behandeld moeten worden in de adviescommissie fysieke leefomgeving op 22 april a.s.. Uiterlijk dinsdagochtend 15 april 2014 geven de fracties de onderwerpen aan de commissiegriffier door, waarna samen met de voorzitter een conceptagenda voor 22 april 2014 wordt opgesteld. Het voorstel is om deze commissieavond om 21:30 uur te stoppen met de vergadering, zodat de formateur van 21:30 uur tot 23:00 uur met de fracties in gesprek kan over de voortgang van de formatie. Dit voorstel wordt eveneens in de fractievergaderingen ingebracht op 14 april 2014.

Bespreekpunten

6

Korte bespreking over het vervolg van de procedure. Welke opdracht krijgt het bureau dat de second opinion gaat uitvoeren en hoe komt die opdracht tot stand? Welke informatie heeft de raad exact nodig om een afweging te kunnen maken?

min
Besluit

De adviescommissie bespreekt de mail van wethouder Mos (d.d. 8 april 2014), waarin een toelichting wordt gegeven op de opdracht welke hij voornemens is om aan Goudappel Coffeng te verstrekken. Een ruime meerderheid van de commissieleden kan zich vinden in de inhoud van de opdracht en het voornemen om hem aan Goudappel Coffeng te verstrekken. Met name de wijze waarop het criterium 'veiligheidsrendement' wordt uitgewerkt, volgt men met interesse. Een aantal partijen oppert om niet alle varianten door te laten rekenen, maar dat voorstel kan niet op voldoende steun rekenen. Deze bespreking kan worden gezien als een afstemmingsmoment met de raad. Hiervoor hoeft niet nog een aparte klankbordgroep in het leven te worden geroepen. Mogelijk dat een dergelijke groep wel nuttig is op het moment dat de uitkomsten van de second opinion bekend zijn. Deze uitkomsten worden medio juni 2014 verwacht.

7

min
Besluit

De adviescommissie bespreekt de fietsnota 'Dordt fiets verder!' en de notitie 'Een fietsveilige stad' van GroenLinks. Beide stukken krijgen van verschillende fracties complimenten. Met name bij het ambtitieniveau van het beleidstuk en het inzicht in het verkeersonveilige knelpunten worden de nodige vraagtekens gezet. Technische vragen worden door de aanwezige ambtelijke ondersteuning beantwoord. De fracties PvdA, GroenLinks en CU/SGP zijn voornemens om het voorliggende besluit te amenderen. De adviescommissie adviseert het stuk derhalve als bespreekpunt te agenderen voor de middagraad van 27 mei 2014. Naast de aangekondige amendenten zal de discussie zich richten op het verkrijgen van inzicht in de verschillende knelpunten, op de maatregelen (en budgetten) die nodig zijn om die knelpunten te verhelpen en op de koppeling die mogelijk gemaakt kan worden met de nieuwe Wegennota. De commissie heeft geen behoefte om voor die tijd de betrokken partijen in de stad door middel van een sprekersplein nogmaals te horen.

8

min
Besluit

Betrekken bij de bespreking in de middagraad van de fietsnota 'Dordt fietst verder!' op 27 mei 2014 .

9

Een informatieve bespreking over de inhoud van de fietsnota en de wijze waarop de doelstellingen gerealiseerd gaan worden. De raad stelde op 16 april 2013 in een startnotitie de kaders vast voor de fietsnota (RIS 999272). De stukken onder nummers 3 en 4 worden betrokken bij de bespreking over de fietsnota.

min
Besluit

Betrekken bij de bespreking in de middagraad van de fietsnota 'Dordt fietst verder!' op 27 mei 2014 .

Tenslotte

10

min
Besluit

De adviescommissie stelt voor om de vergadering voortaan niet af te sluiten met een rondvraag (agenda op aanpassen). Daarnaast besluit de adviescommissie om regelmatig onderling te reflecteren op het verloop van de vergadering. De voorzitter zegt toe om dit punt periodiek te zullen agenderen. De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: J. Mos
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad