Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1252097
Aanvang-sluiting 08-04-2014 20:30 - 08-04-2014 22:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 08 april 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5- Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De voorzitter,

E. Kelholt

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de dames Mous, Stolk, Nijhof (tot aan de pauze), Wemmers (na de pauze), Catsburg, de Smoker, Sönmezer en Hendrickx (commissiegriffier) en de heren Meijer, van der Zee, Karapinar, Pols, Schalken, Hüsen, Rovers, Heijkoop, Hofman, Van Verk en Kelholt (voorzitter). Namens het college zijn aanwezig de heren van de Burgt en Mos, ambtelijk ondersteund door mevrouw K. Westgeest (agendapunt 4).  De commissie stemt in met het voorstel van de voorzitter om de agendapunten 2 en 3 als gezamenlijk agendapunt te behandelen en na de pauze eerst agendapunt 4 te behandelen en daarna agendapunt 3. De commissie stelt de agenda gewijzigd vast.

2

min
Besluit

De voorzitter heeft drie mededelingen: 1) commissiegriffier de heer Vooren is wegens ziekte verhinderd en wordt waargenomen door mevrouw Hendrickx; 2) eerder op de dag zijn twee stukken nagezonden: het collegeadvies winkeltijden en de brief van de bewoners van de Museumstraat over het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte Hofkwartier. De commissie stemt in met het voorstel van de voorzitter deze stukken te betrekken bij de behandeling van de betreffende onderwerpen hedenavond; 3) op verzoek van de formateur vindt op 22 april vanaf 21.30 uur een openbaar gesprek tussen formateur en een afgevaardigde van elke fractie in de raad plaats. Dit betekent dat de commissie deze avond van 20.00 tot 21.30 uur kan vergaderen.


 

3

Eenmalig, om de behandeling naar wens van de nieuwe commissie vast te stellen.

min
Besluit

De commissie stemt in met de voorgestelde behandeladviezen met uitzondering van:

Beantwoording art.40 vragen sportverenigingen (dossier 1195289): aanhouden op verzoek van fractie CDA;

Reactie SSKW thema-avond vrijwillige inzet (dossier 1161187): desgevraagd zal de heer Heijkoop een beknopte notitie schrijven ten behoeve van een korte bespreking in de adviescommissie over de concept-opdracht aan het college ( wat wordt college gevraagd uit te werken).

Voorkeursscenario Sportpark Krommedijk (dossier 1066164): aanhouden op verzoek van fractie PvdA;

Raadsinformatiebrief Stapeling Bezuinigingen (dossier 949200) en raadsinformatiebrief over regiobinding Maatschappelijke Opvang (dossier 718103): op verzoek van de fractie PvdA wordt het college om een update van beide raadsinformatiebrieven verzocht.


 

Bespreekpunten

1

min
Besluit

Nadat de portefeuillehouder heeft aangegeven dat het advies van beide medezeggenschapsraden onverdeeld positief is, adviseert de commissie dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 april 2014.

2

min
Besluit

Na uitvoerige discussie die zich ondermeer toespitst op nut en noodzaak van een draagvlakonderzoek en het moment waarop zo'n onderzoek moet worden uitgevoerd (voorafgaand aan de ter inzagelegging van de concept-verordening of tegelijkertijd met de ter inzage legging) concludeert de voorzitter dat de voor- en tegenstanders in de commissie niet dichter tot elkaar gekomen zijn. De commissie adviseert het voorstel te bespreken in de raad. Vraag die voorligt is het formuleren van de opdracht voor een draagvlakonderzoek. Daarbij wordt ook de volgordelijkheid besproken (eerst onderzoek en dan pas ter visie leggen?) en het nut en de noodzaak van dit draagvlakonderzoek.

3

Te betrekken bij de bespreking winkeltijdenverordening.

min
Besluit

Is betrokken bij de bespreking van het initiatiefvoorstel Winkeltijdenverordening.

Informatiepunten

4

min
Besluit

De adviescommissie vraagt de wethouder op korte termijn een bewonersavond te organiseren. Laatstgenoemde zegt toe dit binnen een week of drie te organiseren. Hij zal de raad op de hoogte houden over datum, tijd en locatie van de bewonersavond. In afwachting van de uitkomsten van deze bewonersavond, besluit de commissie het stuk - inclusief de vraag of er een apart Sprekersplein nodig - is aan te houden.

Tenslotte

5

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: E. Kelholt
Portefeuillehouders: E. van de Burgt, J. Mos
Commissiegriffier: S.V. Vooren