Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 125034
Aanvang-sluiting 03-02-2009 16:00 - 03-02-2009 17:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 3 februari 2009 en marge van de raad zal plaatsvinden in de B & W kamer in het Stadhuis.


De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig zijn de dames Ruisch, van den Bergh, Arlman (wnd. griffier), Hendrickx (raadsadviseur) en de heren Tiebosch, Van Dongen, Wagemakers, Hoogerduijn, Tazelaar, Pols, van der Kruijff en Bandell (voorzitter). Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit
De Agendacommissie besluit conform de voorgestelde behandelsuggesties.

5

min
Besluit
De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

6

min
Besluit
De agenda is akkoord, met dien verstande dat mevrouw Ruisch het voorzitterschap in de vergadering over het actieprogramma Integratie op zich neemt (omdat zij de eerste vergadering over dit onderwerp ook heeft geleid).

7

min
Besluit
Op verzoek van de fractie van Beter Voor Dordt wordt het onderwerp 'quotering kamerverhuur' van de concept-agenda afgevoerd en naar een later, nog nader te bepalen, tijdstip verplaatst. Mevrouw Arlman zal op verzoek van de heer Wagemakers nagaan wat de precieze afspraken zijn over het al dan niet gelijktijdig agenderen van bepaalde programmakamers.
Het onderwerp Drechtwerk wordt aan de concept-agenda toegevoegd. De griffie wordt verzocht om de portefeuillehouder namens de Agendacommissie te verzoeken om de raad op 17 februari in een programmakamer bij te praten over de ontwikkelingen bij Drechtwerk. De heer Van der Kruijff geeft door dat hij op 17 februari niet inzetbaar is als kamervoorzitter.

8

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de consultatieavond vooralsnog te houden op dinsdagavond 10 maart 2009. Aan de hand van het door de griffie verstrekte overzicht selecteert de Agendacommissie per thema een aantal uit te nodigen organisaties/personen (zie bijgevoegd bestand). De griffie verwerkt de gemaakte keuzes in een overzichtslijstje, dat in de vergadering van 10 februari a.s. nogmaals aan de Agendacommissie ter goedkeuring zal worden voorgelegd.
Bijlage memo Structuurvisie.2.doc

9

min
Besluit
De dames Lambrechts, Elias, Stevens en Rusinovic en de heer Staat hebben belangstelling om als afvaardiging deel te nemen aan de klankbordgroep. Mevrouw Heijmans is beschikbaar als vaste vervanger van mevrouw Rusinovic.
Mevrouw van den Bergh geeft namens de fractie van de PvdA aan dat de aangehouden motie 'Wijkbudgetten' met de raadsinformatiebrief 'experimenten burgers aan zet' als afgedaan kan worden beschouwd.

10

min
Besluit
De Agendacommissie besluit alle toezeggingen met behandeladvies 'afvoeren' op de lijst met toezeggingen te schrappen, met uitzondering van de toezegging betreffende de fietsopstelplaats Brouwersdijk/Krispijnseweg (nr. 400, Adviescommissie 04-09-2007). Deze blijft vooralsnog op de lijst met toezeggingen staan.

11

min
Besluit
De Agendacommissie besluit het onderwerp uit motie 1 te agenderen voor een vergadering van het presidium, zodat de motie daarna kan worden afgevoerd. Verder besluit de Agendacommissie dat de moties 2, 6 t/m 9,11,14,17 t/m 25, 28t/m 31,34,39,40 en 54 naar tevredenheid zijn uitgevoerd en uit het overzicht verwijderd kunnen worden.

12

min
Besluit
Er is een aanmelding binnengekomen t.a.v. het geagendeerde onderwerp raadsinformatiebrief gunning exploitatie Sportboulevard. Een arbeidsvoorwaardenadviseur van vakbond ABVAKABO wil inspreken over de privatisering van het zwembad, waarbij diens woordvoering niet zal gaan over al eerder op het Sprekersplein gewisselde feiten en argumenten, maar om nieuwe feiten, gerelateerd aan de inhoud van de nieuwe raadsinformatiebrief over de Sportboulevard.

 

13

min
Besluit
Mevrouw Ruisch vraagt aandacht voor de behandeling van het actieprogramma Integratie in de Adviescommissie van 27 januari jl. Destijds was in de Agendacommissie door twee fracties om agendering gevraagd; ter vergadering bleek dat alle fracties het woord wilden voeren en dat de behandeltijd uiteindelijk te kort bleek te zijn. De heer Wagemakers pleit ervoor om de agenda van de vergaderingen van de middagraad voortaan uitgebreider in de Agendacommissie voor te bespreken. Hij verzoekt de Agendacommissie om, indien nodig, het waarnemend raadsvoorzitterschap en het wnd. voorzitterschap van de Auditcommissie goed en tijdig te regelen. Mevrouw van den Bergh deelt mede dat zij de heer Weidema tot nader bericht zal waarnemen. Zij vraagt naar de start van de experimenten gratis openbaar vervoer. De voorzitter raadt haar aan om dit in de collegecarrousel aan de portefeuillehouder te vragen. De vraag van de heer Hoogerduijn over de agendering van de VNG Ledenbrief over de economische crisis en de antwoorden op de art. 40 vragen hierover wordt beantwoord. De heer van der Kruijff informeert naar de situatie bij Drechtwerk. De voorzitter stelt voor om de portefeuillehouder te vragen om de raad in een programmaker Werk en Scholing op 17 februari bij te praten over de ontwikkelingen bij Drechtwerk.

Definitief vaststellen agenda Dordtse Kamers d.d. 10 februari en in concept voorbereiden agenda Dordtse Kamers 17 februari 2009.

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: L.D.H. Arlman-Rosier