Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 124845
Aanvang-sluiting 17-02-2009 19:45 - 17-02-2009 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van  de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 17 februari 2009 in de SCD-vergadervleugel van het Regiokantoor aan de Noordendijk zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

min
Besluit

1

min
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Voor de vergadering hebben de volgende raadsleden zich afgemeld: de dames C. Safranti, K.M. Rusinovic, J. Heijmans, S.M. Wemmers-Wanrooij, Y.A.J. van den Berg en C.M.L. Lambrechts en de heren A. Karipinar en H.J. Tazelaar.

De fractie van de PvdA heeft in de agendacommissie van 3 februari jl. te kennen gegeven, dat met de raadsinformatiebrief over het experiment 'Burgers aan zet' van 19 december 2008 voldoende is tegemoetgekomen aan de inhoud van de aangehouden motie 'Wijkbudgetten' zodat deze motie als ingetrokken kan worden beschouwd.

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding op de raadsinformatiebrief over de Stadswerven (PM/2009/308) en de daarbij behorende bijlagen B t/m F.
De voorzitter meldt dat wethouder Lagendijk bereid is om vanavond in een ingelaste kamer over Sportboulevard nog vragen te beantwoorden. In de agendacommissie van vanavond wordt besproken hoe deze voor de raad van 3 maart zal worden geagendeerd.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst van ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven e t/m j en m is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende afhandeling (zie de bijlage).

3

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

4

min
Besluit
De heer Sleeking vraagt bij het vaststellen van de notulen van de adviescommissie van 16 december j.l. speciale aandacht voor de toezegging van wethouder Van den Oever m.b.t. het nagaan of Rijkswaterstaat de kosten over de invoegstrook heeft betaald.
De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 27 januari 2009, van de adviescommissie van 16 december 2008 en van het besloten deel van de adviescommissie (Stadswerven) van 13 januari 2009 vast.

Hamerstukken

5

min
Besluit
De raad stemt in met notitie "Aanpak terugdringen alcoholgebruik jongeren
2009-2010" en besluit voor het jaar 2009 pakket C uit voornoemde notitie in te zetten en een uitvoeringsplan 2009-2010 uit te laten werken in het eerste kwartaal 2009.

6

min
Besluit
De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 11 februari 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 16 februari 2009 10.00 uur tot dinsdag 17 februari 2009 15.30 uur.