Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1243284
Aanvang-sluiting 08-04-2014 20:30 - 08-04-2014 22:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 08 april 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1- Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De voorzitter,

M.P.P.M. Merx

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de dames Edenburg en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Portier, Güler, Merkuur, Reumers, Tazelaar, Van der Linden, Burggraaf, Soy, Gündogdu en Merx (extern voorzitter). Namens het college van B&W is aanwezig de heer Brok. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

In het kader van de mededelingen deelt de heer Reumers mee dat hij in het kader van een introductie programma voor de commissie Bestuur & Middelen suggesties heeft. De voorzitter deelt hierop mee dat de gehele commissie kan nadenken over wat zij nodig acht om goed ingewerkt te geraken. Dit kunnen presentaties over specifieke onderwerpen zijn, werkbezoeken, stages etc. De voorzitter stelt voor dat de raads-en commissieleden tot en met dinsdag 15 april a.s. per mail aan de commissiegriffier (via fm.lagerveld@dordrecht.nl) laten weten wat zij graag in het kader van een in werkprogramma Bestuur en Middelen zouden willen doen. De commissiegriffier zal hiervan een voorstel maken. Dit voorstel kan bij de volgende adviescommissie van 22 april worden besproken. De commissie stemt hiermee in.


De voorzitter deelt verder mee dat de voorzitter en de commissiegriffier binnenkort (23 april) met de directeur SBC gaan inventariseren wat er het komende jaar gaat spelen dat relevant is voor Bestuur & Middelen. Van dit gesprek zal verslag worden uitgebracht aan de adviescommissie.


De heer Tazelaar geeft aan dat hij er behoefte aan heeft als er een lijst met afkortingen wordt verstrekt. Door de voorzitter wordt voorgesteld of in de eerste periode in stukken de afkortingen voluit worden geschreven met de afkorting erachter. De gemeentesecretaris die in het publiek zit, geeft aan dat hij hiervoor zorg zal dragen. Met inachtneming hiervan gaat de heer Tazelaar akkoord.


 

4

Eenmalig, om de behandeling naar wens van de nieuwe commissie vast te stellen.

min
Besluit

De commissie stemt in met de voorgestelde behandeladviezen (dossiers 1166154 en 1102822).


1157815 RIB exploitatievergunning horeca: bij de volgende agendacommissie geven de fracties VVD, PvdA en BVD aan wat zij met deze brief willen (voor kennisgeving aannemen of bespreken).


1187799 De Drechtsteden: informatiebrief over uitwerking programmering. De fracties D66 en BVD geven aan deze brief te willen bespreken in de adviescommissie Bestuur en Middelen. Deze fracties zullen uiterlijk 11 april aan de commissiegriffier laten weten waar de bespreking zich op zal richten. De commissiegriffier zal dit dan aangeven op de volgende agenda van de adviescommissie Bestuur en Middelen.


 


 

5

- presentatie 'vernieuwde brandweerzorg'

min
Besluit

De voorzitter deelt mee dat op verzoek van de formateur op 22 april a.s. vanaf 21:30 een openbaar gesprek tussen formateur en een afgevaardigde van elke fractie in de raad plaatsvindt. Dit betekent dat de commissie deze avond van 20.00 tot 21.30 uur kan vergaderen.


De agendacommissie besluit de brief vernieuwde brandweerzorg en de presentatie van de brandweer te agenderen in de vergadering van de adviescommissie Bestuur en Middelen op 22 april 2014. Gezien het hierboven genoemde gesprek met de formateur zal de presentatie om 20:15 beginnen.

Bespreekpunten

1

Discussiepunt: de mogelijkheden van vuurwerkvrije zones, beperken verkoop, beperken tijdzone voor afsteken en best practices in andere gemeenten in het algemeen.

min
Besluit

De burgemeester doet de volgende drie toezeggingen: (1) Er zal bij de komende jaarwisseling, zo mogelijk, op meer plaatsen een luchtmeting worden uitgevoerd. (2) De burgemeester zal in een daarvoor geschikt breder bevolkingsonderzoek binnen Dordrecht vragen of er behoefte is aan beleidswijzigingen. (3) In het gemeentenieuws zal kort voor de jaarwisseling aan de inwoners kenbaar worden gemaakt waar zij met hun klachten over vuurwerkoverlast naar toe kunnen.  


Met deze toezeggingen adviseert de adviescommissie het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 22 april 2014.

Tenslotte

6

min
Besluit

Er zijn geen vragen en de voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.M.M. Brok
Commissiegriffier: FM Lagerveld