Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1230148
Aanvang-sluiting 22-04-2014 20:00 - 22-04-2014 21:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 22 april 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1- Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

M.P.P.M. Merx

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de dames Kruger, de Smoker-van Andel en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Portier, van der Linden, Güler, Reumers, Merkuur, Tazelaar, Soy, Bronkhorst, Pols en Merx (extern voorzitter). Namens het college van B&W is aanwezig de heer Brok. De voorzitter deelt mee dat t.a.v. de kaderbrief en jaarrekening tot donderdag 8 mei technische vragen kunnen worden ingediend via de raadsgriffie mail. Op 20 mei zullen de antwoorden naar alle raads- en commissieleden worden verstuurd. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

1178632: Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling Veiligheidshuis. Er is inmiddels een nieuwe brief over de doorontwikkeling Veiligheidshuis (1254012) aan uw raad gezonden.  Die brief is op verzoek van de PvdA naar de adviescommissie gestuurd en zal op 13 mei a.s. tijdens de agendabespreking aan de orde komen. Op verzoek van D66 wordt onderhavige brief (1178632) bij de inhoudelijke behandeling tegelijk behandeld maar wel met een bepaalde volgordelijkheid zodat de meest recente brief leidend is. D66 en de VVD willen deze brief gecombineerd met de commissie Sociaal bespreken.


1166154 NVRR: bezorgdheid over controlegat. Aanhouden in afwachting advies college.


1102822 Raadsinformatiebrief over coffeeshopbeleid: Er lopen nog drie rechtszaken. Als deze procedures zijn geëindigd, kan bezien worden of deze brief besproken dan wel voor kennisgeving kan worden aangenomen.


1246119: Brief van SCD Klokluiders over gang van zaken bij SCD/ICT. Er komt ter sprake dat dit onderwerp op 23 april ook in de Drechtraad wordt besproken zodat de adviescommissie besluit dat deze brief voorlopig wordt aangehouden om te voorkomen dat er 'dubbelingen' plaatsvinden. De PvdA  zal aangeven als er nog vragen resteren en zij deze brief alsnog in de adviescommissie wil bespreken.


1187799: De Drechtsteden: Informatiebrief over uitwerking programmering. Op verzoek van de fracties van D66 en SP wordt deze brief besproken tijdens de adviescommissie van 13 mei a.s. De politieke vraag zal zich richten op welke bevoegdheden de raad wil houden dan wel wil overdragen.


1157815: Raadsinformatiebrief over exploitatievergunning horeca. Op verzoek van de fracties van BVD en VVD wordt deze brief besproken in de adviescommissie op 13 mei a.s. De bespreking zal zich richten op de vraag of de burgemeester bereid is om de lijn die hij wil inzetten, namelijk het verlagen van regeldruk (en financiën bij aanvraag vergunningen) voor ondernemers door te zetten. Dit bijvoorbeeld als aanvulling op de vergunningvrije (horeca) inrichtingen.

5

OVERIGE VERZOEKEN

min
Besluit

Op verzoek van de adviescommissie staan de volgende punten op de conceptagenda van 13 mei a.s.


(1) 1255335: RIB van de burgemeester over aanwijzing Veiligheidsrisicogebied Dordrecht Centrum/West en gedeelte historische binnenstad en 19e eeuwse schil. Deze brief komt rechtstreeks van de LIS van dezelfde avond. Op verzoek van de SP is deze brief aan de adviescommissie doorgeleid. Op verzoek van D66 zal de districtschef worden uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. (2) 1157815 RIB over exploitatievergunning horeca. (3)1252004:Omgevingsdienst ZHZ: uiten zienswijze ontwerpbegroting 2015. (4) 1187799: De Drechtsteden: informatiebrief over uitwerking programmering.

6

min
Besluit

De voorzitter wijst de raads-en commissieleden nog op deze uitnodiging.

7

Voorstellen voor een eventueel inwerkprogramma bespreken. Woensdag 4 juni vrijhouden (voor eventuele werkbezoeken en/of een verdieping op de presentaties van het introductieprogramma).

min
Besluit

De voorzitter stelt voor dat er een overzicht naar de adviescommissie zal gaan n.a.v. het gesprek met de directeur SBC dat op 23 april zal plaatsvinden tussen hem en de commissiegriffier over de agenda voor het aankomende jaar. Uit de agenda blijken wellicht aanknopingspunten voor een inwerkprogramma. Er zal n.a.v. dit gesprek een voorstel komen richting de adviescommissie. Als de raads- en commissieleden zelf nog punten hebben voor een inwerkprogramma dan kunnen zij daarop in volgende adviescommissies terugkomen. De adviescommissie kan hiermee instemmen.

8

De vraag ligt voor of hier belangstelling voor is. De burgemeester kan desgewenst een toelichting geven

min
Besluit

De burgemeester geeft een toelichting op deze brief. Indien raadsleden interesse hebben in een van de vacature dan kan het betreffende raadslid zijn/haar interesse kenbaar maken tot 1 mei bij de heer Blase.

9

Op dit moment is er geen vast moment in de adviescommissie in Dordrecht waarin de Drechtstedensamenwerking kan worden afgestemd en teruggekoppeld. De vraag ligt voor of er behoefte is aan een periodieke agendering van regio onderwerpen in de adviescommissie (regiokamer). De burgemeester kan desgewenst een toelichting geven.

min
Besluit

De burgemeester geeft hierop een toelichting. Er zijn thema's waarop afstemming gewenst is, in facultatieve zin. De verschillende fracties geven hierop aan hoe zij hierover denken. Mevrouw de Smoker geeft aan dat het niet de bedoeling is dat onderwerpen dubbel besproken worden maar dat het anderzijds nodig is in de komende jaren bij bepaalde financiele stukken met elkaar stil te staan. De heer Soy geeft aan dat er behoefte is aan een terugkoppeling en een vooruitblik van de agendacommissie van de Drechtraad. De heer Pols vult hierop aan dat structuurvisies ook besproken moeten worden. De heer Portier geeft tot slot aan dat hij op zo'n moment graag wil bespreken wat wij willen als Dordrecht met de Drechtsteden. Mevrouw De Smoker verzoekt aan de voorzitter en de griffie om na te denken hoe de commissie Sociaal hierbij betrokken kan worden.

20:15 uur Start inhoudelijke commissiebehandeling

10

Presentatie door de heren Carlo Post en Anton Slofstra over de vernieuwde brandweerzorg.

min
Besluit

De heren Post en Slofstra van de Brandweer hebben een presentatie gegeven. De adviescommissie besluit dat de presentatie voldoende inzicht geeft en nu verder geen gevolg krijgt.

11

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 13 mei 2014.

12

min
Besluit

De voorzitter dankt de brandweer voor de presentatie en sluit de vergadering.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda


Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Commissiegriffier: FM Lagerveld