Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 122629
Aanvang-sluiting 10-02-2009 20:15 - 10-02-2009 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

 

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 10 februari 2009 zal plaatsvinden in Vergaderkamer Oude Maas van de SCD vergadervleugel in het Regiokantoor, Noordendijk 248/250.

NB: In verband met terugkoppeling vanuit de selectiecommissies nieuwe griffier zal de agendacommissie tot uiterlijk 21.00 uur vergaderen. 

De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig zijn de dames Ruisch, Elias en Hendrickx (plv. griffier) en de heren Hoogerduijn, Van Zanten, Schalken, Tazelaar, Van der Kruijff, Pols en Bandell (voorzitter). Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst staat de Agendacommissie stil bij de opzet van de consultatieavond over de Structuurvisie. Geconstateerd wordt dat het onderdeel 'cultuur' in het overzicht ontbreekt. Besloten wordt dit onderdeel te combineren met 'recreatie/leisure' en daarvoor ToBe, de directeur van het Chassé Theater in Breda en een vertegenwoordiger van het poppodium 013 uit Tilburg uit te nodigen. De Agendacommissie besluit eveneens om de ouderenadviseurs, inclusief de ouderenadviseurs die gericht zijn op allochtone ouderen, aan het overzicht toe te voegen. Er wordt opgemerkt dat bij het onderdeel 'ruimtelijke ordening' meer gesprekspartners staan opgesomd dan het afgesproken aantal. Besloten wordt om dit aantal terug te brengen tot vier, waarbij één van de drie laatstgenoemde gesprekspartners mag komen te vervallen.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
Deze lijst is ter vergadering niet besproken.

4

min
Besluit
De voorraadlijst is niet besproken. N.a.v. de lijst informeert de heer Schalken naar de verdere behandeling van het kredietvoorstel RTV Dordrecht en de raadsinformatiebrief over de voortzetting van Dit ISH Dordt. Ten aanzien van het eerste onderwerp wordt opgemerkt dat RTV Dordrecht aan zet is; wat betreft het tweede onderwerp wordt verwezen naar de maandagmail van 9 februari
waarin wethouder Lagendijk heeft laten weten, dat hij het binnen de afgesproken tijd niet redt met de beloofde nadere informatiebrief over Dit ISH Dordrecht (tegenwoordig Osso) te komen, mede door vakantie van zijn beleidsadviseur in de afgelopen week. De brief volgt zo snel als mogelijk is.

5

min
Besluit
Aan de concept-agenda van 17 februari wordt een regiokamer toegevoegd (21.15 - 22.00 uur). Zoals is toegezegd in de collegecarrousel van 10 februari, kan het antwoord van het college op het bezwaarschrift van de BVFP 'herinrichting Reeweg-Oost' betrokken worden bij de behandeling van de raadsinformatiebrief over het beleidsplan hemelwater en grondwater. In de Adviescommissie van 10 februari 2009 is de raadsinformatiebrief over de afschaffing van de OZB-compensatie en de vaststelling van de schadeloosstellingsregeling sportverenigingen wegens tijdgebrek niet behandeld. Omdat de Adviescommissie heeft geadviseerd deze brief op 17 februari opnieuw voor bespreking te agenderen, is dit punt aan de agenda toegevoegd.

6

min
Besluit
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking en concludeert dat alle fracties achter het voorstel staan. De Agendacommissie pleit ervoor om het uitgestippelde traject te comprimeren (terug te brengen naar twee avonden). Omdat de raad zich in maart hoofdzakelijk zal concentreren op de dossiers Stadswerven, Structuurvisie en hostel, wordt de initiatiefnemers in overweging gegeven om de informele discussieavond uit te stellen tot april en daarna het vervolgtraject vast te stellen. De Agendacommissie vindt het genoemde bedrag dat gemoeid is met het inzetten van een externe gespreksleider veel te hoog. De suggestie wordt geopperd om een bestuurder van een van de genoemde steden te benaderen als gespreksleider. Omdat het initiatief raadsbreed wordt gesteund, kan de onkostenvergoeding van de gespreksleider ten laste worden gebracht van het werkbudget raad. De heer Hoogerduijn refereert aan het initiatiefvoorstel 'kraken en leegstand' dat CDA, ChristenUnie en VVD op maandag 9 februari hebben ingediend bij de Tweede Kamer. Hij stelt voor dit voorstel te betrekken bij de bijeenkomsten over de leegstands- en verloederingsproblematiek in Dordrecht. Mevrouw Elias merkt op dat de plannen m.b.t. het invoeren van een zogenoemde 'leegstandtaks' die staatssecretaris Heemskerk een jaar geleden opperde (zie pagina 8 notitie) ook in de discussie betrokken kunnen worden. Namens de ChristenUnie/SGP zal de heer Staat de informele brainstormsessie bijwonen. De Agendacommissie complimenteert mevrouw Koppens met het grondige voorwerk dat zij heeft verricht.

7

min
Besluit
Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

 

8

min
Besluit
De heer Schalken informeert naar de Rapportage Dordrecht “Op weg naar de top...Van middelgrote toeristische steden”. De voorzitter antwoordt dat het rapport op 10 februari in het college is besproken en zo spoedig mogelijk aan de raad wordt aangeboden. 

 

 


 

 

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: L.D.H. Arlman - Rosier