Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 1197368
Aanvang-sluiting 04-03-2014 19:00 - 04-03-2014 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 04 maart 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 10 - Bart Verbrugh van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur.


De plv. Voorzitter,
D.F.M. Schalken- den Hartog

1

min
Besluit

De plv. voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, Van Dongen, De Smoker, Witsen Elias, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Tazelaar, Van Verk, Hoogerduijn, Heijkoop en Schalken (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt vastgesteld. N.a.v. de lijst vraagt mevrouw Van Dongen de griffier nogmaals een antwoord te vragen op de vraag onder punt 5 en mevrouw De Smoker vraagt de griffier te vragen waar de duidelijkheid over de VO Binnenhavengelden blijft. De griffier geeft deze antwoorden z.s.m. per mail.

4

- Initiatiefvoorstel VVD (dossier 1225730)

min
Besluit

De agendacommissie besluit tot de volgende bespreekpunten


1. De dossiers 1197245, 1187342, 1187319 en 1162392 omtrent de Lichte GR, etc in gezamenlijkheid bespreken.


2. Dordrecht Pride (inclusief toegezegde RIB)


3. Budgetoverhevelingen (nagekomen stuk, kan na bestudering een hamerstuk worden)


4. De zogenaamde 'Wietbrief'(stukken welke op 25 februari als blok adviescommissie zijn vervallen)


5. Preventief Fouilleren (vervolg op de commissiebehandeling en toegespitst op de nadere informatie van de portefeuillehouder)


Plus onderwerpen welke van de adviescommissies het behandeladvies 'bespreekpunt in de raad' mee krijgen.

5

Op basis van de voorraadlijsten stellen de commissievoorzitters samen met de griffie een conceptagenda op voor de drie commissies. Op 8 april worden de nieuwe behandelsuggesties in de commissies zelf besproken en wordt de agenda definitief vastgesteld.

min
Besluit

De griffier herinnert de agendacommissie aan de nieuwe werkwijze met ingang van de nieuwe raadsperiode waarbij de adviescommissies over hun eigen agenda gaan.


Stukken welke van de huidige agendacommissie het behandeladvies 'bespreken in een adviescommissie' hebben gekregen, zullen worden geagendeerd op een concept-agenda voor 8 april a.s. Nieuwe behandelsuggesties worden als eerste agendapunt aan de adviescommissie voorgelegd. Vervolgens volgt het vaststellen van de agenda voor die avond. Ook oude voorraad, welke de adviescommissie over krijgt van de huidige raad, wordt bij aanvang van de nieuwe raadsperiode doorgenomen in de vergadering.


Iedereen is bekend met deze werkwijze en dankt de griffier voor de herinnering.

6

U wordt voorgesteld om de gearceerde dossiernummers over te dragen aan de nieuwe raad en alle overige dossiers als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

Van de gearceerde dossiers kan 1151426 alsnog vervallen (Bestuur en Middelen).


Toegevoegd aan de voorraad die mee gaat zijn de dossiers 1182928, 1099246, 1066164, 969082, 949200, 933891 en 718103 (Sociale Leefomgeving).


Afspraak is dat deze voorraad met de nieuwe adviescommissie wordt doorgenomen en van een heldere afspraak met elkaar en/of met het college wordt voorzien over behandeling. Is er geen behoefte meer bij de adviescommissie dan worden de dossiers alsnog afgevoerd.


Niet gearceerde of genoemde dossiers worden als afgehandeld beschouwd.

7

U wordt voorgesteld om de moties onder nummer 7, 20, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44 en 45 over te dragen aan de nieuwe raad en alle overige moties als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

De moties 7, 20, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44 en 45 worden conform voorstel van de griffie doorgeleid naar de nieuwe adviescommissie. Hieraan wordt motie 26 toegevoegd omdat brief 1179202 over vroegtijdig schoolverlaten nog besproken moet worden.


De overige moties worden als afgehandeld beschouwd.

8

U wordt voorgesteld om de toezeggingen als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

De agendacommissie besluit dat alle toezeggingen als afgehandeld worden beschouwd.

Tenslotte

9

min
Besluit

De heer Hoogerduijn vraagt mevrouw Ruisch of hij goed heeft begrepen dat de eenmalige 2.000 euro subsidie van de gemeente voor Internationale Vrouwendag nu geregeld is. Hij vond de gang van zaken wat cryptisch. Mevrouw Ruisch geeft aan dat de heer Wagemakers haar inderdaad per mail heeft laten weten dat dit geregeld is maar dat zij verder nog geen informatie of geld heeft ontvangen.


De griffier staat stil bij het feit dat dit de laatste agendacommissie van deze periode is en aangezien de agendacommissie in deze vorm niet meer terug keert wil zij iedereen bedanken voor de plezierige en constructieve samenwerking de afgelopen jaren en deelt zij iedereen symbolisch een scheurkalender uit.


De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.

Voorzitter: D.F.M. Schalken- den Hartog
Griffier: M. van Hall