Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 1197343
Aanvang-sluiting 09-09-2014 19:00 - 09-09-2014 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die dinsdag 09 september 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. 

De voorzitter,

J.L. Doddema 

1

- Informatie toegezonden in het zomerreces (concept- regionaal beleidskader risicomanagement, rekenkamerrapport HVC)
- Mail Wethouder Mos Landsbanki

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De leden hebben kennis genomen van de informatie die in het reces is toegezonden, maar hebben geen aanvullende vragen.

2

min
Besluit

Het verslag van 10 juni 2014 wordt - onder dankzegging - ongewijzigd vastgesteld.

Stukken ter bespreking

4

De Verordening op de Auditcommissie gemeente Dordrecht schrijft voor dat de Auditcommissie jaarlijks een werkprogramma maakt. In dit programma benoemt ze haar speerpunten en geeft ze aan welke taak prioriteit krijgt. Voor u ligt het werkprogramma 2014-2015. U wordt gevraagd in te stemmen met dit programma en aan te geven hoe u als commissie de verdiepende thema's op wilt pakken.

min
Besluit

De auditcommissie stelt het werkprogramma 2014 - 2015 vast. Over de drie voorstellen wordt het volgende afgesproken. De auditcommissie gaat graag aan de slag met een verbetering van de kwaliteit van de planning en control documenten. Over de manier waarop verschillen de meningen zeer (wanneer, breed / smal). Aan het presidium wordt gevraagd bij het vaststellen van de jaaragenda 2015 rekening te houden met de wens van de commissie om voor dit onderdeel meer tijd in te ruimen. De suggestie wordt gedaan om tijd van de commissie bestuur en middelen hiervoor vrij te maken. Het volgen van de geldstromen van de decentralisaties heeft voor de auditcommissie geen prioriteit. Hier zijn het college en de rekenkamercommissie eerst aan zet. De auditcommissie is daar re-actief. De mogelijke rol in het begeleiden van de kerntakendiscussie neemt de commissie graag op zich. De commissie vindt het echter geen goed idee om hiervoor eerder te starten met de vergadering. Afhankelijk van de overige agendapunten kan dit in de driekwartier, of op een losstaand moment.

5

Begin 2013 heeft de gemeenteraad de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen vastgesteld. De Auditcommissie is bij de totstandkoming nauw betrokken geweest. Afgesproken is om de werking van deze nota goed te volgen. In bijgevoegde memo vindt u de uitkomsten van de eerste tussenevaluatie (wordt nagezonden).

min
Besluit

De commissie waardeert de tussentijdse memo over risicomanagement en weerstandsvermogen. in zijn algemeen zou de commissie de strategische risico's niet perse willen koppelen aan de programmakaarten. De leden hebben meer behoefte aan een bespreking van de risico's, los van de P&C-documenten. Deze risico's zijn dan bij voorkeur wel breed benoemd, en gaan dus niet alleen over financiele risico's.

6

Op basis van actuele inzichten heeft de VNG recent het model voor de Financiele Verordening (artikel 212) aangepast. De nieuwe modelverordening leidt ook tot het voorstel om de Dordtse Financiele Verordening op onderdelen aan te passen. Aangezien Dordrecht een 'parapluverordening heeft', is het aantal wijzigingen beperkt. U wordt gevraagd om de gemeenteraad te adviseren over de voorgestelde wijzigingen.

min
Besluit

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over de voorgestelde wijzigingen. De auditcommissie adviseert de gemeenteraad die raadsvoorstel daarom als hamerstuk vast te stellen.

7

- Stresstest
- Definitief Auditplan 2015 + controleprotocol
- Bespreking septembercirculaire

min
Besluit

Op 14 oktober staan de stresstest, het auditplan en de septembaire circulaire op de agenda.

Tenslotte

8

min
Besluit

In de rondvraag wordt gevraagd om een introductiemap voor de auditcommissie. Die wordt op dit moment samengesteld. De voorzitter sluit de vergadering om 19:44 uur.

Voorzitter: J.L. Doddema
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad