Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1196407
Aanvang-sluiting 24-06-2014 14:00 - 24-06-2014 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 24 juni 2014 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De raad besluit agendapunt 22 (hamerstuk) als bespreekstuk te agenderen. Aan agendapunt 10 wordt een addendum met aangepaste bijlagen gevoegd. Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de collegecarrousel, raad en adviescommissie vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad benoemt de collegeleden tot leden van de Drechtraad

5

min
Besluit

De heer Tutupoly wordt benoemd tot plv. lid van de Auditcommissie

6

min
Besluit

De leden van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen worden aangewezen

7

De fractie Beter voor Dordt dient een amendement in.

min
Besluit

De 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad wordt benoemd. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter
Status: Verworpen
Indieners: Besluit het dictum uit het voorstel als volgt aan te vullen en te wijzigen: Aan te wijzen als le plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenteraad van Dordrecht: • de heer D.F.M. Schalken-den Hartog Aan te wijzen als 2e plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenteraad van Dordrecht: • mevrouw N. de Smoker-van Andel Aan te wijzen als nestor van de gemeenteraad van Dordrecht • mevrouw N. de Smoker-van Andel Aan te wijzen als de vervanger van de nestor • de heer H.J. Tazelaar Dit besluit komt in de plaats van het besluit van 22 februari 2011 (nr. 515747)
A 1 Amendement 1e en 2e plv. Voorzitter.pdf

Hamerstukken

8

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt  in met het voorstel.

11

12

13

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties D66, PvdA, VSP en SP leggen een stemverklaring tegen af, de fractie Beter voor Dordt een stemverklaring voor.

19

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

21

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af. De stemverklaringen van PvdA, SP, D66 en GroenLinks afgelegd tijdens de vergadering van 27 mei 2014 gelden ook hier.

22

min
Besluit

Op verzoek van de fractie D66 is dit hamerstuk omgezet in een bespreekstuk. De raad besluit geen zienswijze in te dienen en stemt in met het voorstel.

23

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

Dit stuk wordt van de agenda gehaald en terugverwezen naar de Adviescommissie Sociale Leefomgeving.

31

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

34

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A 2 Amendement Leerlingenvervoer
Status: Verworpen
Indieners: Zie bijgevoegde pdf
A 2 Amendement Leerlingenvervoer.pdf
Titel: A 3 Amendement Leerlingenvervoer
Status: Verworpen
Indieners: Zie bijgevoegde pdf
A 3 Amendement Leerlingenvervoer.pdf
Titel: A 4 Amendement Leerlingenvervoer
Status: Verworpen
Indieners: Zie bijgevoegde pdf
A 4 Amendement Leerlingenvervoer.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Leerlingenvervoer
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college van B&W: - Een nieuwe regeling te ontwerpen, in te gaan vanaf 1 augustus 2015, zonder eigen bijdragen en met een kilometergrens van 2 kilometer
M 1 Motie Leerlingenvervoer.pdf

35

Agendapunten 34 en 35 worden gezamenlijk besproken

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

36

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Toezegging(en)
Toezegger: CML Lambrechts
Datum gepland: 30-09-2014
Datum gereed: 23-09-2014
Wethouder Lambrechts zegt toe dat in september 2014 de uitkomst van het onderzoek naar structurele en incidentele tekorten en de bedrijfsvoering naar de raad komt.
Toezegger: CML Lambrechts
Datum gepland: 01-01-2015
Datum gereed:
De wethouder Lambrechts zegt toe dat niet pas na één jaar geëvalueerd zal worden maar beduidend eerder

37

Agendapunten 36 en 37 worden gezamenlijk besproken

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

38

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

39

Agendapunten 38 en 39 worden gezamenlijk besproken

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

40

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A 5 Amendement Aanpak Verkeersknelpunten
Status: Verworpen
Indieners: Een overzicht van verkeersknelpunten in de stad - waar de fietsveiligheid in het geding is - zal worden opgesteld door het college, in samenwerking met bewoners, ondernemers, Fietsersbond en organisaties in de wijken. Dit overzicht moet in het 3e kwartaal 2014 gerealiseerd zijn. Op basis hiervan wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Dit wordt toegevoegd aan het Uitvoeringsprogramma 2014-2015 en wordt voorgelegd aan de raad
A 5 Amendement Aanpak verkeersknelpunten.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 2 Motie Fietsambassadeur
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: Uiterlijk per 1 januari 2015 de wethouder verkeersveiligheid te benoemen tot ambassadeur fietsbeleid
M 2 Motie Fietsambassadeur.pdf
Titel: M 3 Motie Budget voor een fietsveilige stad
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: • Om in het derde kwartaal 2014 aan de raad te rapporteren welk budget nodig is om alle nu bekende fietsknelpunten op te lossen. • Mogelijk overblijvend budget verkeersknelpunt Groene Zoom in een nieuwe bestemmingsreserve "Dordrecht Fietsveilige Stad" te stoppen.
M 3 Motie Budget voor een fietsveilige stad.pdf

41

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

42

43

Agendapunten 40 t/m 43 worden gezamenlijk besproken

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

44

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

45

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

46

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 19 juni 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 20 juni 2014 10.00 uur tot dinsdag 24 juni 2014 13.30 uur.