Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1196400
Aanvang-sluiting 27-05-2014 14:00 - 27-05-2014 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 27 mei 2014 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat de agendapunten 25, 26 en 27 gezamenlijk worden besproken.

Benoemingen / Aanwijzingen

2

min
Besluit

Genoemde raads- en commissieleden worden unaniem benoemd. Met bloemen en felicitaties voor het aanwezige commissielid, de heer Tutupoly.

3

min
Besluit

Dit agendapunt wordt op voorstel van de fractie Beter voor Dordt afgevoerd van de agenda, om op een nader te bepalen tijdstip opnieuw te worden geagendeerd, met een door die fractie aangepast amendement.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement 1e en 2e plv. voorzitter
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit het dictum uit het voorstel als volgt aan te vullen en te wijzigen: Aan te wijzen als le plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenteraad van Dordrecht: • de heer D.F.M. Schalken-den Hartog Aan te wijzen als 2e plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenteraad van Dordrecht: • mevrouw N. de Smoker-van Andel Aan te wijzen als nestor van de gemeenteraad van Dordrecht • mevrouw N. de Smoker-van Andel Aan te wijzen als de vervanger van de nestor • de heer H.J. Tazelaar Dit besluit komt in de plaats van het besluit van 22 februari 2011 (nr. 515747)
A 1 Amendement 1e en 2e plv. voorzitter.pdf

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring (tegen) af.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA, SP, D66 en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

12

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

24

min
Besluit

Initiatiefvoorstel aangeboden door raadslid W. Bronkhorst van de fractie Beter voor Dordt, met het verzoek van zijn fractie dit voorstel na het zomerreces te agenderen.

25

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. Motie M 1 van D66 Aktie Niet in Exploitatie Genomen Gronden wordt unaniem aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Aktie Niet in Exploitatie genomen Gronden
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op een startnotitie op te stellen waarin criteria benoemd worden voor verkoop van deze gronden; deze nota in het 3e kwartaal aan de raad voor te leggen
M1 Motie Aktie Niet in Exploitatie Genomen Gronden.pdf
Stand van zaken:
November 2014: Voorstel op 18 november 2014 geagendeerd, ris dossier 1364225.

26

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A 2 Amendement besluit Kaderbrief
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit de tekst in het ontwerp besluit onder 1: 1 .De kaderbrief en de daarin opgenomen beslispunten 1 Xlml 4 vast te stellen Te wijzigen in: 1. De kaderbrief en de daarin opgenomen beslispunten 1 t/m 4 voor kennisgeving aan te nemen
A 2 Amendement Besluit Kaderbrief.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 2 Motie Actualisering Kaderbrief
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: vraagt het College in september een geactualiseerde kaderbrief te presenteren waarin de ambities van het Politie Akkoord zijn doorberekend en de laatste financiële ontwikkelingen zoals de meicirculaire zijn opgenomen deze geactualiseerde kaderbrief in september te bespreken zodat de Raad een juiste overweging kan maken bij het vaststellen van de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2020.
M 2 Motie Actualisering Kaderbrief.pdf

28

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De motie M 3 van ChristenUnie/SGP en CDA Draagvlakonderzoek winkelopenstelling op zondag wordt met 24 stemmen voor, en 14 stemmen tegen, aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M 3 Motie Draagvlakonderzoek winkelopenstelling op zondag
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op: Een representatief draagvlakonderzoek uit te voeren met de bovengenoemde parameters als leidraad. De resultaten van het onderzoek uiterlijk 1 september 2014 aan de gemeenteraad aan te bieden.
M 3 Motie Draagvlakonderzoek winkelopenstelling op zondag.pdf
Stand van zaken:
November 2014: Motie is afgehandeld middels raadsbesluit d.d. 23 september 2014, nummer 1283305, ris dossier 1347166.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 22 mei 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 23 mei 2014 10.00 uur tot dinsdag 27 mei 2014 13.30 uur.