Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1196366
Aanvang-sluiting 11-03-2014 14:00 - 11-03-2014 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 11 maart 2014 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Agendapunt 16 wordt een hamerstuk. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel en stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

4

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

5

6

min
Besluit

De raad uit geen wensen en/of bedenkingen inzake verkoop van de blote eigendom van een waterperceel in de zeehaven.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

8

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

13

min
Besluit

De VVD biedt een Initiatiefvoorstel Winkeltijdenverordening aan. Bespreking van dit voorstel start in de adviescommissie Sociale Leefomgeving van 8 april 2014. Tot die tijd krijgt het college van B&W gelegenheid op het initiatiefvoorstel te reageren.

14

min
Besluit

De raad neemt kennis van de brief van de Stichting Dordrecht Pride en de raadsinformatiebrief van het college welke ter vergadering werd aangeboden.

15

min
Besluit

De raad bevraagt het college over de ontwikkelingen binnen de GR Gezondheid en Jeugd sinds de Winterbrief. Wethouder Wagemakers meldt dat er hard gewerkt wordt om de bedrijfsvoering op orde te krijgen maar dat de verwachting is dat de Jaarrekening 2013 met een tekort sluit. Hiervoor is reeds een reservering opgenomen. De wethouders Wagemakers en Van de Burgt bieden aan de fractievoorzitters informeel bij te praten op maandag 17 maart a.s. Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 2 april a.s. volgt een Lentebief met de exacte financële gegevens.

16

min
Besluit

De raad stelt de budgetoverhevelingen 2013 vast.

17

min
Besluit

De raad debatteert kaderstellend over de inzet van startersleningen in Dordrecht. De wethouder zal op korte termijn met een verordening komen waarin werkwijze, doelgroep, randvoorwaarden en toesting rond startersleningen nader staat uitgewerkt. In afwachting van die verordening wordt het voorliggende voorstel door de raad aangehouden.

18

min
Besluit

Agendapunten 18 t/m 20 worden gezamenlijk besproken.
De raad debatteert over aantal coffeeshops, aanlevering van wiet, gereguleerde wietteelt en overlast van wiet roken. Na een toelichting van de burgemeester worden deze brieven voor kenisgeving aangenomen. De motie van de PvdA 'Legalisering van wietteelt' wordt door de raad in meerderheid verworpen.

19

min
Besluit

Agendapunten 18 t/m 20 worden gezamenlijk besproken.

De raad debatteert over aantal coffeeshops, aanlevering van wiet, gereguleerde wietteelt en overlast van wiet roken. Na een toelichting van de burgemeester worden deze brieven voor kenisgeving aangenomen. De motie van de PvdA 'Legalisering van wietteelt' wordt door de raad in meerderheid verworpen.

20

De agendapunten 18 t/m 20 worden gezamenlijk besproken

min
Besluit

Agendapunten 18 t/m 20 worden gezamenlijk besproken.

De raad debatteert over aantal coffeeshops, aanlevering van wiet, gereguleerde wietteelt en overlast van wiet roken. Na een toelichting van de burgemeester worden deze brieven voor kenisgeving aangenomen. De motie van de PvdA 'Legalisering van wietteelt' wordt door de raad in meerderheid verworpen.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Legalisering Wietteelt
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draag het College op om: • Het manifest Joint Regulation, reeds ondersteund door minimaal 25 gemeenten, mede te ondertekenen en daarmee te ijveren voor regulering van de hennepteelt • De mogelijkheden te onderzoeken voor het opstellen van een convenant, waarbij verhuurders en makelaars de mogelijkheid krijgen om aspirant huurders te toetsen bij de politieregisters op mogelijke illegale praktijken
M 1 Motie Legalisering wietteelt.pdf

21

min
Besluit

De raad bespreekt in het algemeen de inzet van prefentief fouilleren als instrument voor de bevordering van veiligheid en de veiligheidsbeleving en zoomt vervolgens in op een concrete actie in oktober 2013 waarbij geconstateerd wordt dat de communicatie achteraf over gebied en aanleiding kan worden verbeterd om aan aanwezigen duidelijk te maken dat een dergelijke actie niet gericht is op specifieke bevolkingsgroepen of gelegenheden maar een gebiedsafbakening kent op basis van feitelijke constateringen door de politie en het OM, afgestemd in de driehoek. Na dit debat neemt de raad de beide brieven voor kennisgeving aan.

22

De agendapunten 21 en 22 worden gezamenlijk besproken

min
Besluit

De raad bespreekt in het algemeen de inzet van prefentief fouilleren als instrument voor de bevordering van veiligheid en de veiligheidsbeleving en zoomt vervolgens in op een concrete actie in oktober 2013 waarbij geconstateerd wordt dat de communicatie achteraf over gebied en aanleiding kan worden verbeterd om aan aanwezigen duidelijk te maken dat een dergelijke actie niet gericht is op specifieke bevolkingsgroepen of gelegenheden maar een gebiedsafbakening kent op basis van feitelijke constateringen door de politie en het OM, afgestemd in de driehoek. Na dit debat neemt de raad de beide brieven voor kennisgeving aan.

23

De bespreking heeft tot doel het doen van een richtinggevende uitspraak over de variant die door het college nader uitgewerkt gaat worden en van dekking wordt voorzien.
Besluitvorming over de richting verloopt via het amenderen van het huidige ontwerpbesluit.

 

min
Besluit

De raad bespreekt de varianten welke tot een veiliger rotonde Groene Zoom moeten leiden. Hierbij komen zowel verkeersveiligheid als sociale veiligheid aan de orde. Ook spelen gedrag van gebruikers en uiteraard de financiële dekking van de oplossing een grote rol in het debat. Uiteindelijk wordt het college gevraagd tot een second opinion te komen waarin de vier varianten nogmaals tegen het licht worden gehouden. Hiebrij dienen alle, in het debat genoemde, aspecten te worden meegenomen. Een klankbordgroep uit de nieuwe raad zal door het college bij de second opinion worden betrokken. Nadere procesafspraken worden gedeeld met de Adviescommissie Fysieke Leefomgeving van 8 april a.s.

24

min
Besluit

De verschillende fracties delen hun zorgen over het construct, de democratische legitimatie, de afwijking van de eerdere gang van zaken bijvoorbeeld met IBD en Belastingen, de marktwerking, de risco's voor Dordrecht en de financiële opbrengst van 6 miljoen euro in 2017 (hoe hard is die?). Uiteindelijk stemt de raad in met de 'Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten' en worden de raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aangenomen. Afgesproken wordt dat de raad frequent wordt geïnformeerd over de business cases en de voortgang, risico's en opbrengst van de samenwerking.

25

min
Besluit

De verschillende fracties delen hun zorgen over het construct, de democratische legitimatie, de afwijking van de eerdere gang van zaken bijvoorbeeld met IBD en Belastingen, de marktwerking, de risco's voor Dordrecht en de financiële opbrengst van 6 miljoen euro in 2017 (hoe hard is die?). Uiteindelijk stemt de raad in met de 'Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten' en worden de raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aangenomen. Afgesproken wordt dat de raad frequent wordt geïnformeerd over de business cases en de voortgang, risico's en opbrengst van de samenwerking.

26

min
Besluit

De verschillende fracties delen hun zorgen over het construct, de democratische legitimatie, de afwijking van de eerdere gang van zaken bijvoorbeeld met IBD en Belastingen, de marktwerking, de risco's voor Dordrecht en de financiële opbrengst van 6 miljoen euro in 2017 (hoe hard is die?). Uiteindelijk stemt de raad in met de 'Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten' en worden de raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aangenomen. Afgesproken wordt dat de raad frequent wordt geïnformeerd over de business cases en de voortgang, risico's en opbrengst van de samenwerking.

27

De agendapunten 24 t/m 27 worden gezamenlijk besproken

min
Besluit

De verschillende fracties delen hun zorgen over het construct, de democratische legitimatie, de afwijking van de eerdere gang van zaken bijvoorbeeld met IBD en Belastingen, de marktwerking, de risco's voor Dordrecht en de financiële opbrengst van 6 miljoen euro in 2017 (hoe hard is die?). Uiteindelijk stemt de raad in met de 'Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten' en worden de raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aangenomen. Afgesproken wordt dat de raad frequent wordt geïnformeerd over de business cases en de voortgang, risico's en opbrengst van de samenwerking.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 6 maart 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 7 maart 2014 10.00 uur tot dinsdag 11 maart 2014 13.30 uur.