Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1196348
Aanvang-sluiting 04-02-2014 14:00 - 04-02-2014 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 04 februari 2014 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad benoemt de heer A.B. Blase tot voorzitter van het bestuur van de stichting Johan
de Witt-gymnasium, zulks voor de periode 1 april 2014 tot 1 januari 2017.

Hamerstukken

4

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De fractie D66 bedankt de wethouder voor het addendum.

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel met eenstemverklaring van de CU/SGP.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Leerlingenvervoer
Status: Ingetrokken
Indieners: BESLUIT: 1. Artikel 1 in het collegevoorstel te wijzigen in: "De kilometergrens voor spciaal basisonderwijs blijft gehandhaafd op 2 km en de kilometergrens voor het voortgezet speciaal onderwijs wordt 6 km." 2. In Artikel 5 de bedragen van de bezuiniging en het in te zetten bedrag uit het verwachte (aanbestedings)voordeel conform aan te passen, indien nodig
A 1 Amendement Leerlingenvervoer.pdf

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A 2 Amendement Ontwikkelvisie Steegoversloot
Status: Verworpen
Indieners: Te wijzigen in: 1) Een krediet van € 30.000,- ten laste van algemene reserve grondbedrijf beschikbaar te stellen voor het opstellen van een strategische ontwikkelvisie locatie Steegoversloot. 2) In deze ontwikkelvisie wordt het stadsinitiatief van CPO de Klovenier en eventuele andere bekende plannen van bewoners en/of bedrijven meegenomen waarbij de uitkomsten van het Stadsberaad kaderstellend 3) meegenomen, waarbij de werkelijke waarde van de bestaande gebouwen nader wordt onderbouwd) ten laste van de algemene reserve grondbedrijf. 4) De uitkomsten van deze strategische ontwikkelvisie zo snel als mogelijk met de gemeenteraad worden besproken in de vorm van een raadsvoorstel. 5) De gemeenteraad een ontwikkelvisie voor de locatie Steegoversloot vaststelt die bepalend zal zijn of de bestaande opstallen moeten worden gesloopt en er een parkeerterrein zal worden gerealiseerd.
A 2 Amendement Ontwikkelvisie Steegoversloot.pdf

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 30 januari 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 31 januari 2014 10.00 uur tot dinsdag 4 februari 2014 13.30 uur.