Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 119437
Aanvang-sluiting 20-01-2009 20:15 - 20-01-2009 21:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 20 januari 2009 zal plaatsvinden in Vergaderkamer Oude Maas van de SCD vergadervleugel in het Regiokantoor, Noordendijk 248/250.


De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig zijn de dames Ruisch, Wemmers en Arlman (wnd. griffier) en de heren Schalken, Hoogerduijn, Tiebosch, Van der Kruijff, Weidema, Pols en Bandell (voorzitter). Afwezig zijn de heren Karapinar en Van Dongen. De wnd. griffier maakt melding van een storing op het gemeentelijke netwerk. Daardoor is het bestuurlijke stukkenverkeer (deels) stil komen te liggen, zodat er mogelijk minder stukken richting de raad zullen gaan. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. M.b.t. punt 3a (Masterplan etc. Gezondheidspark) wordt geconstateerd dat de AC op 27 januari zal beoordelen hoe dit onderwerp in de raad van 3 februari zal worden behandeld. N.a.v. de rondvraag (nieuwjaarsrede wnd. nestor) wordt opgemerkt dat, hoewel bespreking in het presidium strikt genomen wellicht meer op zijn plaats was geweest, een openbare reactie op een openbare toespraak ook mogelijk moet zijn.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

4

min
Besluit
Ten aanzien van de behandelsuggesties is als volgt besloten.

5

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

6

min
Besluit
De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. De heer Van der Kruijff meldt dat zijn fractie de vragen en antwoorden ex artikel 40 over kostenverhaal hennepkwekerijen in de Adviescommissie wil bespreken. De suggestie van de voorzitter, dit te betrekken bij de Thema-avond over handhaving, wordt overgenomen.

7

min
Besluit
Aan de agenda worden in beginsel de volgende onderwerpen toegevoegd: Presentatie Welstandcommissie, 'Burgers aan zet', Rekenkameronderzoek Regionalisering, Economische Adviesraad Dordrecht, Stimuleringsregeling Voorstraat Noord en Voortzetting Dit ISH Dordt. De griffie wordt gevraagd deze onderwerpen in te plannen, rekening houdend met de diverse woordvoerderschappen en de beschikbaarheid van de portefeuillehouders.

8

min
Besluit
De AC stemt in met de inhoud van het raadsvoorstel en met voorlegging daarvan aan de auditcommissie, alvorens het te agenderen voor de raad van 3 februari 2009.
Memo is betrokken bij de gemeenteraadsvergadering van 3 februari 2009 en kan als voldoende afgehandeld beschouwd worden.

9

min
Besluit
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 

10

min
Besluit
Op een vraag van mw. Wemmers antwoordt mw. Arlman, dat nieuwe stukken niet meer worden voorzien van een grosnummer, maar van een dossiernummer. Op de voorbladen (behandelsuggesties) zal worden aangegeven hoe de relatie kan worden gelegd met de oude grosnummers. Op een vraag van de heer Hoogerduijn bevestigt mw. Arlman de afspraak, dat het procesontwerp voor de consultatie en verdere behandeling van de Structuurvisie voor besluitvorming terugkomt in de AC. Mw. Arlman zal nagaan wanneer de beslissing op bezwaar tegen het voorbereidingsbesluit Oostpoort aan de raad zal worden voorgelegd.

Definitief vaststellen agenda Dordtse Kamers 27 januari 2009.

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: L.D.H. Arlman - Rosier