Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 119422
Aanvang-sluiting 27-01-2009 20:15 - 27-01-2009 21:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 27 januari 2009 zal plaatsvinden in Vergaderkamer Oude Maas van de SCD vergadervleugel in het Regiokantoor, Noordendijk 248/250.

De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig zijn de dames Elias, Ruisch, De Smoker, Wemmers, Hendrickx en Arlman (wnd. griffier) en de heren Pols, Hoogerduijn, Schalken, Weidema, Bruggeman en Bandell (voorzitter). Mw. Arlman deelt mee dat het kredietvoorstel m.b.t. de revitalisering van de Zeehaven, dat reeds op 23 september jl. in de adviescommissie is besproken, abusievelijk nog niet aan de raad is voorgelegd; dit zal alsnog op 3 februari a.s. gebeuren. Mevrouw Ruisch deelt mee dat de selectiecommissie voor de werving van de nieuwe griffier uit de 44 kandidaten er 4 heeft geselecteerd voor de eerste ronde gesprekken en 2 voor de tweede ronde. De voorzitter deelt mee dat hij een brandbrief heeft ontvangen van de sectie Milieu van Toezicht over samenwerking met de Stadswachten. De brief is mede aan de raad gericht. De AC stemt in met het voorstel, dat de voorzitter eerst een gesprek voert met de briefschrijvers voordat de brief naar de raad wordt gestuurd. Op een vraag van de heer Hoogerduijn antwoordt hij dat een experiment m.b.t. geïntegreerd(er) optreden in de toekomst binnenkort van start gaat; op het onderwerp wordt teruggekomen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit
Zie voor besluit p. 3.

5

min
Besluit
De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

6

met speciale aandacht voor de voorbereiding van de raadsvergadering d.d. 3 februari 2009
min
Besluit
De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. Bespreekpunten voor de raad zijn:
Aanpassing Masterplan Gezondheidspark (118636): De antwoordbrief van wethouder Lagendijk wordt alsnog verspreid.
Parkeren Centrum-oost (117940 en 117942): omdat de door het college toegezegde nadere informatie over de onderzoeken nog niet beschikbaar is, wordt besloten de raadsinformatiebrief (117940) aan te houden totdat de informatie er is. De aankoop van het pand Steegoversloot 38-40 (117942) wordt wel geagendeerd. En marge van dit bespreekpunt kunnen de fracties aangeven of zij het college al dan niet steunen in zijn voornemen t.a.v. de twee parkeergarages.
RTV Dordt (117840): beantwoording door het college, gevolgd door behandeling in tweede termijn en besluitvorming.
Wensen en bedenkingen Maasterras (118012): gelegenheid voor de fractie van ECO-Dordt om een amendement in te dienen, waarna de overige fracties kunnen reageren op dit amendement.

7

min
Besluit
De agenda is akkoord, met dien verstande dat de beide presentaties worden omgewisseld, zodat het onderwerp 'Ondersteuning ontregelde gezinnen en/of huishoudens'(119675) om 21.15 kan beginnen.

8

min
Besluit
De AC stemt in met de voorgestelde expertmeeting, met dien verstande dat wethouder Van Steensel als een van de deskundigen moet worden uitgenodigd.

9

min
Besluit
Namens de fractie van GroenLinks kan de heer Nederpelt worden uitgenodigd. De fracties van PvdA en D66 dragen elk een nader te noemen fractielid voor.

10

min
Besluit
De fractie van GroenLinks zal contact opnemen met de briefschrijfster en nagaan wat de raad voor haar kan doen. Mogelijk bieden bestaande opvangmogelijkheden uitkomst; wethouder Kamsteeg heeft een raadsinformatiebrief daarover in het vooruitzicht gesteld.

11

min
Besluit
Er hebben zich geen nieuwe insprekers gemeld.

 

12

min
Besluit
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

In concept voorbereiden agenda Dordtse Kamers d.d. 10 februari 2009. 


Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: L.D.H. Arlman - Rosier