Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 1003202
Aanvang-sluiting 13-05-2014 19:00 - 13-05-2014 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die dinsdag 13 mei 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. 

De plv. voorzitter,

F. Riet 

1

- toetreding van de heer H. (Henk) Tazelaar tot de auditcommissie.

- 14 mei 2014. 20:00, training financien voor raadsleden.

min
Besluit

De plv. voorzitter heet iedereen van harte welkom. De plv. voorzitter deelt mee dat de heer Tazelaar vorige week benoemd is als lid van de auditcommissie. Verder wijst hij op de training gemeentefinancien van 14 mei 20:00 uur. De heer Staat meldt dat hij de positie van mevrouw Catsburg in de auditcommissie zal overnemen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Het verslag van 22 april 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Stukken ter bespreking

3

In het accountantsverslag vindt u de belangrijkste bevindingen van de accountant met betrekking tot zijn controlewerkzaamheden bij de Jaarrekening 2013 (financieel deel van de Jaarstukken). Er is gelegenheid het rapport van bevindingen met de accountant te bespreken. Het rapport met bevindingen is u op 7 mei 2014 (per mail) nagezonden.

min
Besluit

De heer Van Vugt geeft een toelichtin op het rapport van bevindingen. Hij legt uit hoe de accountant tot een goedkeurende verklaring is gekomen. Met name de bestemming van het positieve resultaat van de GRD is een punt van aandacht geweest. Naar de vraag wie er besluiten neemt over dit resultaat zal in 2014 nader onderzoek worden gedaan. Verder stelt de heer Tiebosch vragen over de wijze en het moment waarop de tekorten bij de dienst gezondheid en jeugd zijn ontstaan. De accountant geeft aan dat de eerste signalen begin 2013 kwamen, en dat de auditcommissie van de regeling met die signalen aan de slag is gegaan.

4

Aan de hand van een presentatie licht de accountant de financiële positie van gemeente Dordrecht toe. Hoe staan we er als gemeente financieel voor? Om inzicht te krijgen in deze vraag zijn meerdere factoren belangrijk (o.a. lokale lasten, schuldpositie, reservepositie en verbonden partijen). Dit jaar voert de accountant twee keer een stresstest uit, bij de jaarekening en bij de begroting. Eind 2014 maakt de auditcommissie afspraken over de frequentie in de komende jaren.

min
Besluit

De heer Van Vugt geeft een toelichting op de financiele positie van de gemeente Dordrecht aan de hand van een groot aantal indicatoren. De gemeente staat er relatief nog steeds goed voor, maar de positie verzwakt wel. Met name de indicatoren 'toename van de netto schuld' en 'ontwikkeling reserves' ontwikkelen zich niet positief. Daar staat onder andere tegenover dat de lokale lasten nog laag zijn. De heer Burggraaf stelt vragen over de brief van de heer Verhoef die de gemeente jaarlijks ontvangt. De heer Van Vugt geeft aan dit vooral een academische discussie te vinden die de heer Verhoef met het ministerie zou moeten voeren, aangezien hij vooral aggeert tegen de regelgeving en niet zozeer tegen de toepassing van die regels. Tot slot wordt er gesproken over de risico's van de garantstelling aan HVC. De accountant roept de raad op zich hier blijvend over te laten informeren.

5

- notitie Kiezen, sturen en verantwoorden

- evaluatie Jaarrekening, Kaderbrief en RIB Interbestuurlijk toezicht

- terugkoppeling regionale auditcommissie

- (4) jaarplanning van de auditcommissie (evt. 9 september 2014)

min
Besluit

De volgende vergadering zijn aan de orde de evaluatie van de bespreking van de P&C-documenten en de notitie Kiezen, Sturen en Verantwoorden.

Tenslotte

6

min
Besluit

De heer Mos merkt nav enkele opmerkingen over de leesbaarheid van de jaarrekening op dat hij graag met de auditcommissie een traject zou willen starten om de kwaliteit van de stukken verder te verbeteren. Dit wordt opgenomen in de meerjarenplanning van de commissie.

Voorzitter: F. Riet
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad