Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2613027
Aanvang-sluiting 07-10-2020 20:00 - 07-10-2020 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 7 oktober 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2

min
Besluit

Het verslag wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen: • Bovenaan pagina 3 wordt het woord 'bijvoorbeeld' toegevoegd zodat er staat: “De speelvijver is bedoeld als plas waar je bijvoorbeeld kunt varen en vissen.”       

 • Bij behandelvoorstel 5 wordt toegevoegd dat is besloten het college advies te vragen over een te geven antwoord.

 • Bij de termijnagenda wordt toegevoegd dat is gevraagd om een jaartal toe te voegen bij '4. Bijpraatsessie over de recente ontwikkelingen in Wielwijk, Crabbehof en Krispijn'

3

min
Besluit

 • De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) stelt vragen over de eerste ervaringen na het weghalen van de pollers en over de oplossing voor fietsers na de werkzaamheden op de kruising Krommedijk / Crayensteynstraat.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat er binnen aantal weken een memo komt met wat er is gebeurd sinds het uitfaseren van de poller. Sinds augustus zijn eerst waarschuwingsbrieven verstuurd en dan een bekeuring. Er zijn de nodige bekeuringen uitgedeeld. Het is niet bekend of het mensen van binnen Dordrecht zijn, dit wordt nog geanalyseerd. Er wordt ook naar de bebording gekeken.
  De oversteek op de kruising Krommedijk / Crayensteynstraat is niet erg comfortabel. Verder kan de wethouder er nog geen antwoord op geven. Hij gaat er nog achteraan.


 • De heer Tutupoly (Beter voor Dordt) stelt vragen over de aanpak van de parkeerproblematiek in de wijk Oudelandshoek en de bijhorende handhaving.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat de afspraak is dat als een aantal maatregelen zijn uitgevoerd er gehandhaafd kan worden. Er moet gehandhaafd worden in de buurt en niet alleen op mensen waarover wordt geklaagd.

 • De heer Van der Meer (GroenLinks) stelt vragen over de voornemens om het terrein bij het hotelproject Vrieseplein tijdelijk als openbare parkeerplaats in te richten.
  Wethouder Sleeking antwoordt dat de kosten in rekening worden gebracht bij de transactie in de toekomst, inclusief kosten verharding. Het eindbeeld blijft gehandhaafd, er is nog geen aanleiding om bestemmingsplan opnieuw te wijzigen. Het binnenterrein wordt deels gesaneerd, de schutting en wildgroei worden verwijderd. De zijgevel van het casino wordt opnieuw ingepakt en er worden bakken met groen teruggeplaatst. Er wordt ook gekeken of er extra verlichting nodig is ten behoeve van de sociale veiligheid. De voetbalkooi maakt onderdeel uit van de nieuwe plannen, dus die blijft gehandhaafd. 

STUKKEN TER BESPREKING

4

Op 30 september vond het sprekersplein plaats. Het is nu aan de commissie om de raad te adviseren over de afhandeling van het voorgestelde bestemmingsplan.

min
Besluit
De commissie is er over het algemeen blij mee dat herontwikkeling van de locatie gaat plaatsvinden en dat het openbaar groen dat verdwijnt ruimschoots wordt gecompenseerd. Met uitzondering van de SP en Gewoon Dordt kan de commissie zich vinden in voorliggende wijziging van het bestemmingsplan. Er zijn nog vragen over de toekomstige aanrijroute naar het Huis van Stad en Regio, of de drie blokken ook worden gerealiseerd zoals gepresenteerd in de sfeerimpressies, of er op de muren iets met groen kan worden gedaan, of een trapsgewijze vormgeving van de bouwblokken mogelijk is, hoe de binnentuin wordt ingericht en hoe het college terugkijkt op het doorlopen proces met omwonenden. 

Wethouder Sleeking geeft aan dat nu een bestemmingsplan voorligt, geen bouwplan. Er is nog geen definitief besluit over de ontsluiting van de parkeergarage Huis van Stad en Regio. Daar moet de raad later nog een besluit over nemen. Twee woonblokken krijgen op bovenste verdieping een teruglegging, dat verzacht het beeld. De wethouder is blij dat monumentale bomen behouden blijven en dat de groenstrook wordt versterkt. De ontwikkelaar gaat kijken hoe vergroening van de gevels versterkt kan worden. Maar dat hoort niet in een bestemmingsplan thuis. De binnentuinen zijn private tuinen en zijn niet openbaar toegankelijk. Ze krijgen een groene inrichting. De vraag hoe we kunnen borgen dat, als het bestemmingsplan is vastgesteld, dan ook de kwaliteit wordt geleverd die in de sfeerbeelden is getoond legt de wethouder neer in de ambtelijke organisatie. De input van de commissie wordt met de ontwikkelaar gedeeld zodat deze zich realiseert dat de commissie en het college kritisch zijn op de uitwerking. De kwaliteit van de huidige plannen vindt de wethouder zeer acceptabel. De wethouder is enthousiast over mogelijkheden van nieuwe technieken zoals virtual reality om belanghebbenden meer gevoel bij een ontwikkeling te geven. Hij komt terug op vraag over de beschikbaarheid voor betrokken omwonenden van de opname van de staat van de woningen.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. 

5

De Omgevingsvisie is bijna klaar om het inspraaktraject in te gaan. De raadswerkgroep Omgevingswet heeft een tussenstap via de commissie Fysiek geadviseerd. In de commissie wordt een presentatie gehouden over de opbouw van de Omgevingsvisie en het vervolgtraject. Daarna is er ruimte voor vragen en een dialoog in de commissie en met de portefeuillehouder ter voorbereiding op het vervolgproces.

min
Besluit

Dit agendapunt wordt vanwege het late tijdstip verplaatst naar de commissievergadering van 28 oktober.

6

Geagendeerd op verzoek van de VVD met als politieke vragen:
1. Is er voldoende invulling voor wonen boven winkels en andere panden in het centrum?
2. Is het huisvesten van kwetsbare doelgroepen op het Leerpark een gewenste invulling?

min
Besluit
De commissie mist aandacht voor woningen boven winkels en een startnotitie over de doelgroep. De motie is wat de commissie betreft dan ook nog niet helemaal uitgevoerd. De commissie ontvangt graag de informatie die in de motie is gevraagd. Ook is er nog een vraag welke alternatieven er nog zijn, zoals het oprichten van een aparte corporatie voor jongeren/studenten.

Wethouder Stam geeft aan dat de gemeente geen eigendommen in de binnenstad heeft. Met vergunningenbeleid wordt bewoning wel toegestaan, maar de gemeente heeft daar geen directe invloed op. Een startnotitie specifiek voor jongeren/studenten maken is niet verstandig. We moeten vooral kijken naar prijssegmenten en de woonbehoefte die er is. Eind van het jaar geeft een scan duidelijkheid of gemeentelijk vastgoed nog mogelijkheden biedt voor jongeren/studenten. De wethouder komt nog terug op de vraag over mogelijkheden voor het oprichten van een aparte corporatie voor jongeren/studenten.

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De motie is daarmee nog niet afgehandeld. De commissie verzoekt de motie te betrekken bij de bespreking van het komende RIGO-onderzoek naar de woonbehoefte. De commissie moet dan wel ook beschikken over de aanvullende uitwerking naar aanleiding van de motie.

8

min
Besluit

Bij de agenda van 28 oktober wordt gemeld dat het gesprek met de eigenaar van Pand Teerlink wordt verplaatst omdat er voorkeur is voor een fysieke setting. De toelichting en dialoog over de concept Omgevingsvisie en de antwoordbrief over de Damiatebrug worden aan de agenda van 28 oktober toegevoegd. Burgerinitiatief Tiny Houses 'Klein Dordrecht' verschuift daarmee naar 18 november.

9

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.40 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: O. Soy
Portefeuillehouder: PH Sleeking / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.