Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2591216
Aanvang-sluiting 17-09-2020 20:00 - 17-09-2020 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  donderdag 17 september 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Wit van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De adviescommissies van de gemeente Dordrecht gaan weer fysiek vergaderen. I.v.m. corona maatregelen (1,5 mtr afstand) zijn deze commissievergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden uitgezonden via internet en/of kunnen worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De voorzitter heet de insprekers bij agendapunt 7 welkom. De commissie besluit agendapunt 7 als eerste te bespreken en daarna te vervolgen met de andere agendapunten.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

4

min
Besluit

De commissie zal op 1 oktober bekijken welke invulling gegeven kan worden aan de vergadering van 8 oktober.

5

min
Besluit

De heer de Looze merkt op dat de motie  die oproept voor het verbieden van roken rondom speeltuinen en met plaatsen van bordjes van 'rookvrije generatie' (raad 30 okt 2018) nog niet volledig is uitgevoerd, omdat de bordjes nog niet zijn geplaatst.
De heer Den Heijer geeft aan dat de toegezegde uitwerking van de Startnotitie Levendige Binnenstad (uitgesteld tot "na de zomer") zo spoedig mogelijk naar de raad moet komen. Mogelijk kan de commissie hierover spreken op 8 oktober.

6

min
Besluit

De PvdA vraagt wanneer de businesscases over de besteding van de Eneco-gelden naar de raad komen. Wethouder Burggraaf antwoordt dat dit in oktober zal zijn.

STUKKEN TER BESPREKING

7

De bespreking richt zich op diverse politieke vragen: wil de raad aanvullende kaders mee te geven, aanvullend op de bouwenvelop? Is verkoop van de Biesboschhal (en daarmee bepaling van de functie die de Biesboschhal krijgt) qua moment niet te vroeg, gezien de overige nog niet uitgekristalliseerde ontwikkelingen in dat gebied (Leefwerf, ligplaats en functie Siegfried, etc.), of zouden we meer tijd moeten noemen om over die vraagstukken integraal te oordelen en besluiten, inclusief of verkoop of verhuur daar het best bij past. Welke initiatieven zijn er tot nu bekend voor de Biesboschhal en bij welke van die initiatieven is verhuur of verkoop het uitgangspunt van de initiatiefnemers? Is in de huidige bouwenvelop voldoende beschreven dat de Rene Siegfried als museumschip, in de toekomst mogelijk een ligplaats krijgt nabij de Biesboschhal? 

min
Besluit

De commissie luistert naar de inbreng van de insprekers op dit onderwerp. De commissie geeft aan dat het besluit dat de raad over de hal zal nemen mede af zal hangen van de inbreng van de initiatiefnemers. Enkele partijen geven daarbij aan dat zij meer informatie wensen alvorens te besluiten over een mogelijke verkoop van het gebouw. Wel geven de partijen alvast hun visie t.a.v. de aanvullende kaders mee (zie verslag).

De commissie besluit de herbestemming van de Biesboschhal te bespreken in de eerstvolgende raad, waarbij de bespreking zich zal richten op de ingediende moties en amendementen.

8

Met de Prognose grondbedrijf worden de actieve grondexploitaties en waardering van de grondvoorraad geactualiseerd. Er wordt inzicht gegeven op het financiële resultaat van de activiteiten binnen het Grondbedrijf van de gemeente Dordrecht. De heer Nap (afd. Grondzaken) is aanwezig voor een nadere toelichting op het voorstel.

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de komende gemeenteraad. Een technische vraag van het CDA zal via de mail worden beantwoordt. De heer Nap adviseert om bij besluiten die de raad neemt op projectniveau al in beeld te brengen wat het effect is op de totale prognose. De wethouder geeft aan dat hij hier in principe in wil voorzien. Bij enkele partijen is behoefte om op een later moment nog eens langer stil te staan bij de systematiek achter de prognose.

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.