Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 2579691
Aanvang-sluiting 03-09-2020 20:00 - 03-09-2020 20:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die donderdag 03 september 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

A. de Looze

1

min
Besluit

De heren Oostenrijk, Wringer en Boersma hebben zich afgemeld. Aanwezig zijn de heer De Looze (voorzitter), de heer Van der Meer, de heer Wisker, mevrouw Koene, mevrouw Van den Bergh, de heer Van der Net, de heer Polat, de heer Besseling (stadscontroller), de heer Hagoort (sr adviseur P&C), de heer Van Vliet (sr adviseur P&C) en de heer Bakker namens de griffie. 

2

min
Besluit

De commissie stelt het verslag en de besluitenlijst van 10 juni vast.

STUKKEN TER BESPREKING

3

De commissie bespreekt de kwaliteit van de Burap. De heer Hagoort (sr adviseur P&C) is bij dit punt aanwezig.

min
Besluit

De heer Hagoort geeft een toelichting op de Burap en gaat specifiek in op de geschetste scenario's met betrekking tot de gevolgen van de corona-maatregelen.

De commissie geeft aan dat met name bij afwijkingen iets meer toelichting in de Burap gewenst is, vooral om de gevolgen voor de stad van de afwijking te kunnen duiden. Ook zijn er vragen m.b.t. de reserves en de weerstandsratio. Over deze onderwerpen zijn nieuwe nota's in voorbereiding, aan de hand daarvan kan hierover het politiek debat gevoerd worden.

4

Op 14 juli jl. heeft de raad de Kadernota 2021 vastgesteld, evenals motie 10 – Regie op bezuinigingen. Over de uitwerking van deze motie zijn twee korte notities nagezonden. Deze notities gaan in op het proces en geven een voorbeeld van hoe een verdiept inzicht in de begroting kan worden gegeven. Op beide stukken wordt uw reflectie gevraagd, deze reflectie zal worden gebruikt om het definitieve procesvoorstel en de verdieping uit te werken. 

min
Besluit

De Auditcommissie kan zich vinden in de geschetste procedure voor het in kaart brengen van mogelijke bezuinigingen. Wel geeft de commissie aan dat iets meer informatie noodzakelijk is als toelichting bij de posten om inzicht te krijgen waar de bezuiniging precies terecht komt. De commissie zou graag zien dat de gevolgen van de bezuinigingen benoemd worden. Dit kan enerzijds in het stuk zelf door duiding te geven bij de posten en anderzijds door een begeleidend schrijven van het college, waarin ook de maatschappelijke effecten worden aangegeven. De eerste bespreking van de in het voorstel genoemde Rib zou kunnen plaatsvinden in oktober (commissie Bestuur en middelen van 29 oktober), voorafgaand aan het Begrotingsdebat in de raad. De stadscontroller geeft tenslotte zijn overwegingen mee ten aanzien van de wenselijkheid van bezuinigingen in een tijd waarin juist investeringen worden gevraagd.

5

min
Besluit

De heer Hagoort stelt voor om voorrang te geven aan de Nota reserves en voorzieningen boven de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (beide voorzien eind 2020). De commissie kan zich hier in vinden. In de vergadering van 14 oktober zal de heer Hagoort een procesvoorstel inbrengen voor de bespreking van de Nota Reserves en voorzieningen. Verder wordt in deze commissie verwacht het concept-Auditplan van de accountant en de Begroting 2021. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het Fonds Bovenwijkse voorzieningen.
De vergadering van 2 december valt samen met een thema-bijeenkomst van de raad. De commissie stelt prijs op een aparte vergaderavond voor de Auditcommissie, de Griffie zal hiervoor in de volgende vergadering een voorstel doen.

Tenslotte

6

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
De vergadering is gesloten.

Voorzitter: A de Looze
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.