Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2564788
Aanvang-sluiting 19-05-2020 20:00 - 19-05-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 19 mei 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Er zijn geen mededelingen. De agenda is vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 12 mei is vastgesteld.

4

min
Besluit

De agenda's zullen nog worden bijgewerkt door de griffie. De zienswijzen op de begrotingen van de GR'en kunnen mogelijk op 3 juni besproken worden, het voorstel 'Dordrecht Academy' op 9 juni.

5

U wordt voorgesteld moties en toezeggingen af te voeren die uitgevoerd zijn.

min
Besluit

De commissie besluit de moties en toezeggingen af te voeren die volgens het voorstel afgevoerd kunnen worden.

6

min
Besluit

De PvdA heeft een vraag over uitstel van huur voor onderhuurders van gemeentelijke panden, de wethouder bevestigd dat ook onderhuurders uitstel krijgen. Verder heeft de PvdA vragen gesteld over de handhaving van corona-maatregelen, de commissiegriffier zal de antwoorden op deze vragen rondsturen aan de commissie.

STUKKEN TER BESPREKING

7

Heeft de raad voldoende zicht op de gevolgen van de Groeiagenda 2030 voor de Dordtse begroting? En is de raad voldoende in staat bij te sturen wanneer de planning of de effecten tegen vallen?

min
Besluit

De commissie waardeert de informatie van de stresstest en geeft aan behoefte te hebben om door het college ook van het totaalbeeld op de hoogte te worden gehouden, liefst als onderdeel van de P&C-cyclus. De wethouder zegt toe dit op de nemen in de informatievoorziening, als eerste bij de Begroting 2021. De wijze van rapporteren zal hij ook toetsen bij de Auditcommissie. De commissie besluit (de raad voor te stellen om) het rapport van BDO te betrekken bij de Kadernota.

8

De politieke stelling luidt dat "gelijke geschiktheid" niet het juiste criterium is. Verder vraagt de commissie verheldering over de uitvoering.

min
Besluit

De commissie bespreekt de uitvoering van de motie 'Dordrecht een stad met vrouwen van naam' en constateert dat het goed is dat hier bijzondere aandacht voor is en de motie op de goede manier wordt uitgevoerd. De commissie besluit dat het onderwerp daarmee voldoende is besproken.

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: PH Sleeking / MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.