Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2534131
Aanvang-sluiting 19-05-2020 20:00 - 19-05-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 mei 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 12 mei wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

  • De heren Oostenrijk (CDA) en Kleinpaste (GewoonDordt) stellen vragen over het bericht in het AD dat er een gat in de kraanbaan op Stadswerven wordt gemaakt. Gevraagd wordt hoe noodzakelijk het is, of er geen alternatieven zijn hoe het college om gaat met de gemeentelijke monumentenstatus van de kraanbaan.
    Wethouder Sleeking antwoordt dat de omgevingsvergunnning al dateert van vorig jaar maart. Een aantal dwarsbalken worden aangepast om doorgang mogelijk te maken. Er zal geen gat in de kraanbaan ontstaan, de uitstraling van de kraanbaan blijft in tact. De afdeling monumentenzorg houdt zorgvuldig toezicht op wat wel en niet is toegestaan. De aanpassing is noodzakelijk om de punt van Stadswerven toegankelijk te maken. De Prins Clausbrug is daarvoor niet voldoende.
    De wethouder zegt toe de beschikbare plaatjes en informatie over de aanpassing van de kraanbaan naar de commissie te sturen. 

  • De heer Timmer (GroenLinks) stelt vragen over de kosten van de Prins Clausburg en of er wellicht nog iets aan versobering van de brug mogelijk is. Of tijdelijke uitstel wegens de huidige financiële onzekerheden. Hij vraagt om een raadsvoorstel in plaats van de raadsinformatiebrief.
    Wethouder Sleeking antwoordt dat er geen aanleiding is voor een raadsvoorstel, nu is alleen de tussenstand van realisatie van de brug gegeven. De bouw is van start gegaan na een hele lange discussie in de raad. De uitvoering staat niet ter discussie. Het college werkt binnen de financiële kaders die raad heeft gesteld. Er loopt geen juridisch proces, maar een discussie met de aannemer over de mogelijke extra kosten. Als dat aan de orde is zal de raad worden geïnformeerd.

STUKKEN TER BESPREKING

4

5

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Het verslag van de bespreking over Pand Teerlink is terug te vinden in RIS-dossier 2571076.

6

De agendapunten 4, 5 en 6 worden gezamenlijk besproken.

Politieke vragen voor de bespreking zijn:
- Welke (bijgestelde) kaders geeft de raad het college mee? Welk einddoel of resultaat heeft de raad met deze plek en met dit monument voor ogen? (Gewoon Dordt)
- Moet de gemeente niet eigenaar van het pand zijn? (GroenLinks)

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Het verslag van de bespreking over Pand Teerlink is terug te vinden in RIS-dossier 2571076.

7

8

9

De agendapunten 7, 8 en 9 worden gezamenlijk besproken.

Politieke vragen voor de bespreking:
- Wat kunnen we nog bereiken met voorlichting om gedragsverandering te bewerkstelligen? (SP)
- Hoe gaan we om met afspraken met HVC? (SP)
- Wat kunnen we naast de schoonaanhanger nog meer doen om zwerfafval tegen te gaan? (Beter voor Dordt)
- Is het gewenst dat er verschillende onderhoudsniveaus worden gehanteerd en wie bepaalt de norm? (GewoonDordt)
- Kunnen we meer duidelijkheid krijgen over handhaving op zwerfafval? (CDA)

11

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda.

12

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

13

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: C.M. Jager
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.